Monday, 10 April 2017

2017 Apr 07 Shashank DrNishanthChandra PatriSatishKumar GiridharUdupa @ SRSM


Flute: Vid. Shashank 
Violin: Vid. DrNishanthChandra 
Mridanga: Vid. PatriSatishKumar 
Ghata: Vid. GiridharUdupa 

Occasion: 79th Ramanavami Sangeethotsava / Sree Rama Seva Mandali
Venue: Fort High School, Bangalore


01 nera nammithinayya VarNa kAnaDa k aTa pUchi shrInivAsa iyengAr (O)

02 rAga suDhA rasa pAnamu jEsi AndhOLika dhEshAdhi tyAgarAja (N, S)
nerval @ rAga sudhArasa

03 viDajAladurA nA manasu vinarA nA janaranjani tyAgarAja

04 mAravairi ramaNI manju bhAshiNi nAsikAbhUshaNi Adi thyAgarAja (A, S)
swaras @ mAravairi ramaNi

05 rAga tAna pallavi mOhana Ari khaNDa naDai (R, T, P, T)
pallavi line: gAnalOla muraLIdhara hare gOpAla,  mAdhava srI vENu
rAgamAlika swaras: shubhapantuvarALi, bAgEshri, kAMbOdhi, kalyANi, bEhAg, sAvEri, sahAna

06 rAma mantrava japisO jOnpuri Adi purandara dAsa

07 payOji mainE misra pahaDi mIrA bhajan

08 thumak chalat rAmachandra  tulasidAsar bhajan

09 raghuvamsha sudhAbudhi kadhanakuthUhala Adi paTNam subrahmaNya Iyer

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...