Posts

Showing posts from April, 2017

2017 Apr 23 SangeethaKalanidhi AKanyakumari VittalRangan PatriSatishKumar BRajashekar @ sEshAdripuram

Image
Violin: Vid. SangeethaKalanidhi AKanyakumari 
Violin Support: Vid. VittalRangan  Mridanga: Vid. PatriSatishKumar  Morsing: Vid. BRajashekar 
Occasion: 69th Ramanavami Sangeethotsava / Sree Rama Seva Samiti, SeshAdripuram
Venue: SEshAdripuram Educational Trust, Bangalore


01 karimukha varada nATa GNB (O, S)

02 kripa jUchuTaku vELara ChayA tharangiNi Adi tyAgarAja


03 mAmava paTTAbhi rAma maNirangu M Eka m.dIkshitar


04 composition in rAga krishNa by venkaTagiri rAja son (A)


05 I vasudhA nIvanti dhaivamu shahana Adi tyAgarAja (A, 


06 rAgamAlika AlApane followed by BhAvayAmi raghurAmam rAgamAlike rUpaka swAthi thirunAL


07 raghuvamsha sudhAbudhi kadhanakuthUhala Adi paTNam subrahmaNya Iyer

08 rAga tAna kharaharapriyA followed by chakkani rAja mArgamu kharaharapriyA Adi tyAgarAja (R, T, N, S, T)
neraval @ kanTiki Sundara ragamAlika swaras in infinite number of rAgas
09 rAmachandru niipuDu raghuvIruDu dwijAvanti aNNamAchArya


10 sindhubhairavi tillAna LGJ ?


11 venkatAchala nilayam sindubhairavi purandaradAsar


12 …

2017 Apr 22 Abhishek Raghuram BUGaneshPrasad BCManjunath PramathKiran @ SRSM

Image
Vocal: Vid. Abhishek Raghuram 
Violin: Vid. BUGaneshPrasad 
Mridanga: Vid. BCManjunath 
Morsing: Vid. PramathKiran 

Occasion: 79th Ramanavami Sangeethotsava / Sree Rama Seva Mandali
Venue: Fort High School, Bangalore

01 inta cAlamu jEsitE VARNA bEgaDA Adi vINai kuppiyer (O)

02 ninnE bhajana sEyu vADanu nATa Adi tyAgarAja (O, S)
swara @ sItAnAtha sakala lOka

03 hechcharikAgA rA yadhukula kAmbOdhi khanda jhampa thyAgarAja

04 ninnuvina sukhamu gAna nIraja nayana tODi rUpaka tyAgarAja
Neraval @ karuNArasa
Swara @ nIraja nayana

05 sukhi evvarO rAma nAma kAnaDa Adi tyAgarAja (A, N, S, short T)
Swara at suswara gAnamu
tani including konakkol

06 pAlintuvO pAlimpava kAntAmaNi Adi tyAgarAja (A, S)
Swara at PAlintuvo

07 nijamuga nI mahimalu shahAna Adi tyAgarAja (N, S, T, K)
Neraval at buddhiyanu

08 pavanaja stuti pAtra kuranji KhaNda Chapu tyAgarAja

09 shObAne vadhanAdhuthi jithasOma kAmavarDhini rUpaka tyAgarAja (O)

10 nagumOmu galavAni madhyamAvati Adi tyAgarAja

11 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAj…

2017 Apr 21 TrichurBrothers VittalRangan VijayNatesan KovaiSuresh @ SRSM

Image
Vocal: Vid. Trichur Brothers
Violin: Vid. VittalRangan 
Mridanga: Vid. VijayNatesan 
Ghata: Vid. KovaiSuresh 

Occasion: 79th Ramanavami Sangeethotsava / Sree Rama Seva Mandali
Venue: Fort High School, Bangalore


01 OmkAra praNava VARNAM shaNmukhapriyA Adi BMK (O, S)

02 srI gaNanatham bhajare chitta parashaktiyutam Ishamanohari TEka m.dIkshitar (O, N, S)
Neraval @ rAma rAma

03 nI dayarAdA vasanthabhairavi rUpakA tyAgarAja

04 akhilAndEshwari rakshamAm dhwijAvanthi Adi m.dhIkshithar

05 manavi nAlakicha rAdhaTE naLinakAnthi Adi tyAgarAja (S)
swaras @ manavli nAlakim

06 rAma nI samAnamevaru Kharaharapriya rUpaka tyAgarAja (A, N, S, T)
neraval @ paluku paluku

07 bhO shambhO SivashambhO rEvathi Dayananda Saraswati

08 rAga tAna pallavi shuddsArang Tisra triputa 2 kalai on the samam
pallavi line: rAma nAmam tAraka nAmam sadA japitiDu maname
rAgamAlika:kanakangi, bilahari, shubha pantuvarALi

09 bhAgyAda lakshmi bAramma srI Adi purandaradAsa

10 gOvinda dAmOdara mAdhavEti bhajan

11 harivarAsanam hariharasuthAshtakam m…

2017 Apr 20 SanjaySubrahmanyan SVaradaraj NeyveliVenkatesh S Venkataramanan for Aradhana @ ChowdaiahMemorialHall

Image
Vocal: Vid. SanjaySubrahmanyan 
Violin: Vid. SVaradarajan 
Mridnaga: Vid. NeyveliVenkatesh 
Khanjira: Vid. S Venkataramanan 


Organiser: Aradhana 
Venue: Chowdaiah Memorial Hall

Was late for the first few items
01 ninnu kOri mAlavi varna
02 jAnaki ramaNa shuddasImantini tyAgarAja

back to Live experience
03 nAdOpAsanacE shankaranArAyaNa bEgaDA Adi tyAgarAja (A, S)
swara @ nAdOpAsana

04 gOvinda ninnAnanda sakala sAdhanavu madhyamAavti Adi p.dAsa

05 chintaya mAam kandamUla Kandam Bhairavi rUpaka m.dIkshitar (A, N, S)
neraval @ mangaLakara mandahAsa vadanam ... 

06 sAmi mayUra giri vaDivEla khamAs TALA kavi kunjara Bharati

07 RTP KalyANi khaNDa rUpaka (R, T, P, T)
Pallavi line: tANDavam ADum tillai naTarAjan tajam takajham takiTa jham enDru
rAgamAlika: sahAna, hindOLa, kApi

08 harivAsaradha vupavAsadha bhAgyavu sinDhubhairavi purandara dAsa

09 nittam unnai vENDi manam RAGA TALA COMOSER ?? 

10 riNa madanuta paripAlaya mAmayi behAg Adi Swathi Thirunal

11 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

2017 Apr 19 Ramakrishnan Murthy BUGaneshPrasad BangaloreVPraveen GiridharUdupa @ SRSM

Image
Vocal: Vid. Ramakrishnan Murthy  Violin: Vid. BUGaneshPrasad  Mridanga: Vid. BangaloreVPraveen  Ghata: Vid. GiridharUdupa
01 chalamEla varNa darbAr Adi tiruvoTTiUr thyAgayya (O)
02 budhamAshrayAmi satatam nATakuranji k.cApu m.dIkshitar
03 vADEra deivamu manasA pantuvarALi Adi tyAgarAja (A, N, S) neraval @ hātṛ vinutuḍaina tyāgarājuni
04 rAma kathA sudhArasa madhyamAvati Adi tyAgarAja (A, N, S, T) neraval @ bhAmA maNi jAnaki saumitri
05 swAmi mukhya prANA yadukula kAmbOdhi rUpaka p.dAsa
06 RTP tODi khaNDa tripuTa 2 kaLai 2 beat edupu (T) rAgamAlika TAna: NAgaswaravali Behag Suruti tODi Pallavi Line: tAraya sadA rAmachandra mUrte, KOTita shivachApa kIrte rAgamAlika swara: Atana kApi, NilAmbari, darbAri kAnaDa, 
07 mAtADa bAradEno mA ramaNanE kamAs m.cApu narahari dAsa
08 shAradE karuNanidE hAmIr kalyANI chandrasekarendra Bharati swamigal
09 tillAna pUrNachandrika Adi PUchi SrinivAsa IyengAr
10 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

One attends a live concert to have an undisturbed bridge to…

2017 Apr 18 Pattabhirama Pandit MysoreNagaraj ArjunKumar GGuruprasanna @ SRSM

Image
Vocal: Vid. Pattabhirama Pandit
Violin: Vid. MysoreNagaraj
Mridanga: Vid. ArjunKumar
Khanjira: Vid. GGuruprasanna

Occasion: 79th Ramanavami Sangeethotsava / Sree Rama Seva Mandali
Venue: Fort High School, Bangalore

01 ShObillu saptaswara jaganmOhini rUpaka tyAgarAja (O, S)
Swara at shObillu

02 bAgAyenayya candrajyOti Adi tyAgarAja (O)

03 mA jAnaki chetta beTTagA kAmbOdhi Adi tyAgarAja (A, N, S)
neraval @  vANi mATalaku

04 mOkSamu galadA bhuvilO sAramati Adi tyAgarAja

05 EtA vuanrA nilakaDa nIku kalyANi Adi tyAgarAja (A, N, S, T)
Neraval at Sri karuna tyAgarAja

06 RTP kApi khaNDa tripuTa 1 beat Edupu 2 kaLai
pallavi line: dasharata suta rAmachandara dayaLu mAm pAhi
ragamalika: nAsikAbhUshani, aTANA, Bilahari

07 kanDu dhanya nAdhe bEhAg Adi mOhanaviTTala dhAsa

08 harihara ninnanu mechhisa bahudu sindhubhairavi p.dAsa

09 bhAgyAda lakshmi bAramma madhyamAvati Adi purandaradhAsa

10 thillAna (nirinirigamagarisa) pUrvi Thirugokarnam Vaidyanatha Iyer

11 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

2017 Apr 17 MS Sheela CharulataRamanujam KUJayachandraRao SukanyaRamgopal @ SRSM

Image
Occasion: 79th Ramanavami Sangeethotsava / Sree Rama Seva Mandali
Venue: Fort High School, Bangalore

Vocal: Vid. MS Sheela
Violin: Vid. CharulataRamanujam 
Mridanga: Vid. KUJayachandraRao 
Ghata: Vid. SukanyaRamgopal 

01 sAmi ninnE kOri VarNa shri Adi garbhapurivAsa

02 SrI shankara guruvaram nAgaswarAvaLi rUpaka mahAvaidyanAtha iyer (O, S)
swara @ Sri Shankara guruvaram

03 nannu brOva nIkintha thAmasama abhOgi dhEshAdi tyAgarAja (A, S)
swaras @ nannu brOva nI

04 dinamaNi vamsha harikAmbhOji Adi tyAgarAja (A, S)
swara @ DinamaNi

05 aTu kAradA nI palka manOranjani Adi tyAgarAja

06 srI rAmachandra parilasa husEni Adi swati tirunAL

07 tatvameruga taramA para garuDadhvani tyAgarAja

08 RTP shaNmukhapriya khaNDa tripuTa
pallavi line: raghuvara nI nagu mukhamu jUpumA vEga vachhi
rAgamAlika: mOhana, hindOLa, rEvati

09 srI Hariya kAyo karuNAnidhe bAgesri mahipati dAsa

10 buddi mAtu hELidare kELabEkamma madhyamAavti p.dAsa

11 rAma nAma pAyasakke pIlu or pahADi p.dAsa

12 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAga…

2017 Apr 16 TMKrishna DrHemalatha ManojSiva BSPurushottam @ SRSM

Image
Occasion: 79th Ramanavami Sangeethotsava / Sree Rama Seva Mandali
Venue: Fort High School, Bangalore

Vocal: Vid. TMKrishna  
Violin: Vid. DrHemalatha 
Mridanga: Vid. ManojSiva 
Khanjari: Vid. BSPurushottam 

01 srI gurunA pAlithosmi pADi rUpaka m.dIkshitar (O, S, N, S)
SwarAkshara swara at sadAkhya kalAkarENa , Neraval,
Back to swara at kAdi matAnusArENa, this time in madhyama kAla

02 chANArO jAvaLi khamAs thanjavur chinnaiyya (A, S)
swara @ NI daya chEsi

03 brOchEvArevarurA khamAs Adi Mysore vAsudEvachAr (T on violin )
Neraval at sItApati nA pai

04 dalachina vAru dhanyAsi subbarAya shAstri (A, N)
Neraval at kumAra janani karuNarasa

05 rAgamAlika AlApane (kEdAragauLa, sRI, nAyaki, janaranjani, pUrvikalyANi, kAMbOdhi, sAlagabhairavi)

06 padavinI sadbhaktiyu galguTe sAlagabhairavi Adi tyAgarAja (S)
Swara at padavini

07 mEru samAna DhIra mAyAmALavagouLa madhyAdhi tyAgarAja (O, S, T)
swara @ mahA mEru samAna

08 jagadAnandakArakA jayajAnakI nATa Adi tyAgarAja

09 srI rAmachandra kripAlu bhajamana yamunakalyANi t…

2017 Apr 15 MalladiBrothers EmbarKannan TumkurRavishankar BharadwajSathavalli @ SRSM

Image
Vocal Duet: Vid Malladi Brothers 
Violin: Vid. EmbarKannan 
Mridanga: Vid. TumkurRavishankar 
Morsing: Vid. BharadwajSathavalli 

Occasion: 79th Ramanavami Sangeethotsava / Sree Rama Seva Mandali
Venue: Fort High School, Bangalore

01 vinatA suta vAhana shrI ramaNa jayantasEnA dEshAdi tyAgarAja (O)
swara @ vinatA sutavAhana

02 gaTTiganu nAnu cheyi batte dennatiko bEgaDa rUpakA tyAgarAja 

03 lEkanA ninnu juTTuukonnAru asAvEri Adi tyAgarAja (A)

04 parvata rAjakumAri pArvati shrIranjani m.dIkshitar (A, S)
Neraval at sarvAnandamaya chakravAsini

05 nannu brOva mani cheppave kalyANi bhadracala rAmadAs (O)

06 tyAgarAja yOga vaibhavam Anandhabhairavi rUpaka m dhIkshithar

07 rAga tAna pallavi kAmbOdhi chaturasra rUpaka khaNDa naDai, edupu 1 beat after samam (R, T with mridanga, P, N, T)
pallavi line: rAga tALa bhAva sangItam  . . . .brahAmandadAyakam
rAgamAlika : sAvEri, MOhana, shaNmukhapriyA, amrithavarshini, Bhimpalasi, Mand

08 jaya jaya durgE durgA Adi nAraAyaNa tIrta

09 paluku tEnala talli bhimpalAs annamAcA…

2017 Apr 14 MysoreBrothers PatriSatishKumar NAmrith GiridharUdupa @ SRSM

Image
Violin Duet: Vid. MysoreBrothers 
Mridanga: Vid. PatriSatishKumar 
Khanjari: Vid. NAmrith 
Ghata: Vid. GiridharUdupa 

Occasion: 79th Ramanavami Sangeethotsava / Sree Rama Seva Mandali
Venue: Fort High School, Bangalore


01 mOkshamu galadhA sAramathi Adi tyAgarAja

02 baNTu rIti kOlu vIyavayya rAma hamsanAdha dhEshAdhi tyAgarAja (S)
swaras @ baNTurIti

03 ranganAyakam bhAvayE nAyaki Adi m.dhIkshitar (A)

04 nAdalOluDai kalyANavasanta rUpakA thyAgarAja (A, S)
swaras @ nAdalOluDai

05 bhOgIndra shAyinam kuntalavarALi jhampa swAthiThirunAL

06 RTP tODi pUrvikalyANi chaturaSra tripuTa 2 kaLai 1 beat atIta eDupu (R T P T)
Pallavi Line: jAnaki ramaNa raghuvara (in toDI).. kalAyANa gunadhAma srI rAma (in pUrvikalyANi)
RagamAlika : Of too many, i could recognise HindOLa, SAma, khamA, surUTi, ?? , bEhAg

07 karadare barabArade swarasammOdini kamalEsa viTTala dAsa

08 annapurNE visAlAkshi sAma Adi m.dhIkshitar

09 pAhi pAhi gajAnana sindhubhairavi gaNapati sachidAnanda swAmiji (A)

10 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra A…

2017 Apr 13 Sikkil Gurucharan CharulataRamanujam KVPrasad NAmrith @ SRSM

Image
Vocal: Vid. Sikkil C Gurucharan 
Violin: Vid. CharulataRamanujam 
Mridanga: Vid. KVPrasad 
Khanjari: Vid. NAmrith

Occasion: 79th Ramanavami Sangeethotsava / Sree Rama Seva Mandali
Venue: Fort High School, Bangalore

01 sAmi ninnE kOri VarNa shri Adi garbhapurivAsa

02 aparAmabakthi panthuvarAli rUpakA tyAgarAja (N)
nereval @ lakSmI dEvI valacunA

03 Shri rama pAdama amritavAhini Adi tyAgarAja (A, S)
swaras @ shrI rAma pAdamA (ending as swarAkshara)

04 kamala charaNE amruthabEhAg Adi GNB

05 shrI raghuvara apramEya kAmbOdhi Adi tyAgarAja (A, S,T)
swaras @ shrI raghuvara 

06 RTP kOsala khaNDa tripuTa 2 kaLai 1 beat eDupu
pallavi line: bAlam mAlOlan karuNAlavAlam ... dhIran dhIran kOsala
rAgamAlika: KEdAra sHivaranjani vasantha

07 ANDavan darishanamE jOnpuri Adi muthaiah bAgavatar

08 tulsidAs bhajan bEhAg (O)

09 mangaLam kOsalEndrAya surUTi

2017 Apr 11 SriranjaniSantanagopalan BAnantaKrishnan KUJayachandraRao ASNSwamy @ VaniSchool

Image
Vocal: Vid. SriranjaniSantanagopalan 
Violin: Vid. BAnantaKrishnan 
Mridanga: Vid. KUJayachandraRao 
Khanjari: Vid. ASNSwamy 

Occasion: 26th Ramanavami Sangeethotsava
Venue: VaniSchool, Basaveshwara Nagar, Bangalore


01 nera nammithinayya VarNa kAnada k Ata pUchi shrInivAsa iyengAr

02 Ekadantam bhajEham EkAnEka bilahari m.dIkshitar (S)
swaras @ Ekadantam

03 bhajana sEya rAdA dharmavati rUpaka mysUru vAsudEvAchAr (A, N, S)
nereval @ niravadi sukhadAyakuni paramAtmuni

04 rAma rAma rAma rAma rAmA enniro tilAng thishra Adi p.dAsa

05 kShIra sAgara shayana dhEvagAnDhAri Adi thyAgarAja

06 koluvaiyunnADe kOdanDapANi bhairavi Adi tyAgarAja (A, N, S, T)
nereval @ ranjilla manasu

07 tana dhIm ta dhiranA rAga? LGJ

08 hari chitta sathyA jOanpuri purandara dAsa

09 engellAm rAma nAmam angellAm AnjanEyam

10 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

2017 Apr 10 BharatSundar MatturSrinidhi SAshok BRRavikumar @ SRSM

Image
Vocal: Vid. BharatSundar 
Violin: Vid. MatturSrinidhi 
Mridanga: Vid. SAshok 
Ghata: Vid. BRRavikumar

Occasion: 79th Ramanavami Sangeethotsava / Sree Rama Seva Mandali
Venue: Fort High School, Bangalore


01 evaranI nirNayinchi dhEvAmruthavarshiNi Adi tyAgarAja

02 marivEre dikkevvaru laTAngi khanda chApu patNam subrahmaNya iyer  (N, S)
nereval @ monarincha

03 sharaNam sharaNam enrAnE  saurAshtram  arunAchala kavirAyar (A)

04 ninnAda nEla nIrajAksha shri rAma kannaDa Adi tyAgarAja (O)

05 koluvaiyunnADe kOdanDapANi bhairavi Adi tyAgarAja (A, N, S, T)
nereval @ toli karma 

07 rAmanai bhajittAl mAND Adi pApanAsam sivan

08 venkatAchala nilayam sinDhubhairavi Adi p.dAsa (A)

09 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

2017 Apr 10 RitvikRaja PAnanthakrishnan SumeshNaraynan Raghunandan @ SRSM

Image
Vocal: Vid. RitvikRaja 
Violin: Vid. PAnanthakrishnan 
Mridanga: Vid. SumeshNaraynan 
Ghata: Vid. Raghunandan 

Occasion: 79th Ramanavami Sangeethotsava / Sree Rama Seva Mandali
Venue: Fort High School, Bangalore


I was late to enter due to rains... The previous song had just ended while i was walking in and here is the list of 1: 41 hrs of the 2 hrs concert.

01 karuNa ElAgaNTE nI vidhamE kalyANasundara rAma varALi Adi tyAgarAja ( N, S)
nereval @ paramAtmuDu jIvAtmuDu

02 brOchEvA revarurA kAmAch Adi mysUru vAsudhEvAchAr (A, T, CS)

03 rAmachandrENa samrakshitOham mAnji rUpaka m.dIkshitar

04 sarasa sAma dhAna kApinArAyaNi Adi tyAgarAja (N, S)
nereval @ hitavu mATalentO

05 munnu rAvaNa tODi mishra jhampe tyAgarAja (A, N, S, T)
Nereval @ rAja rAja virAja rAmachandra

06 sApasya kousalyA jOanpuri Adi thirupazhanam panchApakEsayyar

2017 Apr 09 AbhishekRaghuram VittalRamamurthy RShankarnarayan PramthKiran @ sEshAdripuram

Image
Vocal: Vid. AbhishekRaghuram 
Violin: Vid. VittalRamamurthy 
Mridanga: Vid. RShankarnarayan 
Morsing: Vid. PramthKiran 

Occasion: 69th Ramanavami Sangeethotsava / Sree Rama Seva Samiti, SeshAdripuram
Venue: SEshAdripuram Educational Trust, Bangalore

01 dasharatha nandana dAnava mardhana asAvEri Adi tyAgarAja

02 koluvaiyunnADe kOdanDapANi bhairavi Adi tyAgarAja (A, N, S)
Nereval @ manasU rangillu

03 sItApate nA manasuna siddhantamani yunnanu khamAs Adi tyAgarAja(A, N, S, T)
nereval @ prEma jUchi pedda manasu

04 endarO mahAnubhAvulu andarIki vandanamu shrI tyAgarAja (A)

05 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

2017 Apr 08 RanjaniGayathri HMSmitha DelhiPSairam SukanyaRamgopal @ sEshAdripuram

Image
Vocal: Vid. Ranjani Vid. Gayathri
Violin: Vid. HM Smitha
Mridanga: Vid. Delhi P Sairam
Ghata: Vid. Sukanya Ramgopal

Occasion: 69th Ramanavami Sangeethotsava / Sree Rama Seva Samiti, SeshAdripuram
Venue: SEshAdripuram Educational Trust, Bangalore

01 smaraNe onde sAladE malayamArutha rUpaka p.dAsa

02 marivEre dikkevaraiyya rAmA shaNmukhapriya Adi paTNam subramaNya iyer (A, N, S)
nereval @ sannutAga srI vEnkatEsha ninnu

03 hiraNmayIm lakSmim sadA lalitA m.dikshitar

04 manasu swAdhIna maina shankarAbharaNa rUpaka tyAgarAja (A, S, T)
swaras @ tanuvu

05 enai nI maravAdE amritavarshini dandapANi dEsigar

06 RTP kApi chaturaSra jhampa (chaturaSra, TiSra) naDai
pallavi line: mAvama paTtAbhirAma . . . mAruti sannuta nAma
rAgamAlika swaras in varALi, mukhAri, bEhAg, (nIlamaNi and rEvati)- Parallel presentation

07 kELO sacharita (mAND darbAri kAnaDa bAgEshri dEsh) p.dAsa

08 rAma nAma maNata junjhUTi tukArAm Abhang

09 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

2017 Apr 07 Shashank DrNishanthChandra PatriSatishKumar GiridharUdupa @ SRSM

Image
Flute: Vid. Shashank 
Violin: Vid. DrNishanthChandra 
Mridanga: Vid. PatriSatishKumar 
Ghata: Vid. GiridharUdupa 

Occasion: 79th Ramanavami Sangeethotsava / Sree Rama Seva Mandali
Venue: Fort High School, Bangalore


01 nera nammithinayya VarNa kAnaDa k aTa pUchi shrInivAsa iyengAr (O)

02 rAga suDhA rasa pAnamu jEsi AndhOLika dhEshAdhi tyAgarAja (N, S)
nerval @ rAga sudhArasa

03 viDajAladurA nA manasu vinarA nA janaranjani tyAgarAja

04 mAravairi ramaNI manju bhAshiNi nAsikAbhUshaNi Adi thyAgarAja (A, S)
swaras @ mAravairi ramaNi

05 rAga tAna pallavi mOhana Ari khaNDa naDai (R, T, P, T)
pallavi line: gAnalOla muraLIdhara hare gOpAla,  mAdhava srI vENu
rAgamAlika swaras: shubhapantuvarALi, bAgEshri, kAMbOdhi, kalyANi, bEhAg, sAvEri, sahAna

06 rAma mantrava japisO jOnpuri Adi purandara dAsa

07 payOji mainE misra pahaDi mIrA bhajan

08 thumak chalat rAmachandra  tulasidAsar bhajan

09 raghuvamsha sudhAbudhi kadhanakuthUhala Adi paTNam subrahmaNya Iyer

2017 Apr 06 Ganesh Kumaresh BPraveen NAmrith @ SRSM

Image
Violin: Vid. Ganesh Vid. Kumaresh 
Mridanga: Vid. BPraveen 
Khanjira : Vid. NAmrith 

Occasion: 79th Ramanavami Sangeethotsava / Sree Rama Seva Mandali
Venue: Fort High School, Bangalore

01 vIribONi varNa bhairavi khaNDa aTa pachchimiriam Adiappayya (O)

02 nAdOpAsanacE shankaranArAyaNa bEgaDA Adi tyAgarAja (A)
swara @ nAdOpAsana

03 anuragamulEnI manasuna saraswati rUpaka tyAgarAja

04 nannu viDachi kadhalaku rA rIthigowLa chApu thyAgarAja

05 tyAgarAga rAgamAlike dEshAdi tyAgarAja
compositions 
manOranjani, sindhu rAmakriya, jayanthasri, kalAndhi, kApi, nArayaNi, chenchu kAmbOdhi, sindhu rAmakriya, chandrajyOthi, saraswati manOhari, hamsanAdam, gambhIravaNi, naLinakAnti, kuntalavarALi, dIpakam, kaikavashi, nAgaswarAvaLi, bhUshAvaLi, mArga hindOLa, bhairavam, phalamanjari


06 rAga tAna pallavi rAmapriyA chaturaSra tripuTa (R, T, T)
rAgamAlika swaras in Kiravani, Sunadavinodini, Shahana, Varali

07 Ragamalika ugAbhOga followed by 
ODi bArayya rAgamAlika p.dAsa (vocals by Ganesh)

08 BhaLi BhaLi rAma Misra Kap…

2017 Apr 05 GaneshKumaresh RShankaranarayanan GuruprasannaG @ VaniSchool

Image
Violin: Vid. Ganesh and Vid. Kumaresh 
Mridanga: Vid. RShankaranarayanan 
Khanjira: Vid. GuruprasannaG

Occasion: 26th Ramanavami Sangeethotsava
Venue: VaniSchool, Basaveshwara Nagar, Bangalore

01 annamE VARNA Arabhi Adi tiger varadAcAri (O)
02 mOhana rAma mOhana Adi tyAgarAja (S)
swara @ mOhana rAma

03 lAvaNya rAma kannulAra pUrNashaDjam tyAgarAja

04 endhukiTu chapalamu mandAri tripuTa paTNam subramaNya Iyer (A by Kumaresh, N, S)
Nereval at ninnu tanuDani dAmOdaruni Endukitu .... chapalamu (Vocal by Ganesh)

05 marugElarA O rAghavA jayanthashrI Adi tyAgarAja

06 rAga tAna pallavi rishabhapriyA (62nd mELakarta) chaturaSra tripuTa (R, T, T)
rAgamAlika tAna in kApi, HindOLa
rAgamAlika in sAvEri, rItigauLa, and a flurry of rAgas.. switched even faster than what I could recognise

08 Sri rAma nAmamu maravamu maravamu

09 medley in madhyamAvati

2017 Apr 03 RudrapatnamBrothers VNalinaMohan AnoorAnanthakrishnaSharma BharvavaHalambi @ VaniSchool

Image
Vocal: Vid. RudrapatnamBrothers 
Violin: Vid. VNalinaMohan 
Mridanga: Vid. AnoorAnanthakrishnaSharma 
Khanjari: Vid. BharvavaHalambi 

Occasion: 26th Ramanavami Sangeethotsava
Venue: VaniSchool, Basaveshwara Nagar, Bangalore

01 ninnu jUchi dhanyudaiti sourAshtra Adi patNam subrahmaNya iyer

02 paripAlayamAm rItigaULa rUpaka swAthi thirunAL (S)
swara @ tAmasa

03 sundaratara dEham kAmavardhini Adi tyAgarAja (A, N)
Nereval @ sundara tara dEham

04 pakkAla nilabaDi golicE muccaTa bAga delpa kharaharapriyA tripuTa tyAgarAja (A, N, S)
nereval @ manasUna dalachi

05 kshNamEva gaNyam manye bauLi OottukADu venkaTa kavi

06 kArubAru sEyuvAru galarE mukhAri Adi tyAgarAja (A, S, T)
swara @ kArubAru

07 mandamatiyu nAnu hamsanAdam p.dasa

08 patiki hAratIrE sItApatiki hAratIrE suraTiAdi tyAgarAja

09 nInAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja