Tuesday, 24 November 2015

2015 Nov 22 SanjaySubrahmanyan SVaradarajan NeyveliVenkatesh PerikavuLSudheer @ choudaiah, Flights of Fantasy

Vocal: Vid.  Sanjay Subrahmanyan
Violin: Vid. S Varadarajan
Mridanga: Vid. Neyveli Venkatesh
Ghata : Vid. Perikavu L Sudheer

Ocassion: Flights of Fantasy, 2015

01 SharaNAgatavatsale kadanakutUhala varNa Adi Calcutta K.S.Krishnamurti

02 karikaLabha mukham sAvEri rUpaka M.dhIkshitar

03 chalamElarA mArgahindhOla Adhi thyAgarAja (S)

04 kaNDe kaNDe swAmiya bEdikoNDe kannaDa p.dAsa (A,S)

05 marivEre dikkevaraiyya rAmA shaNmukhapriya Adi paTNam subramaNya iyer( A,N )
neraval @ ‘ (venkaTEsha nIvu) nannu brOvakayuNDuta nyAyamA’

06 viruttam ( kulam tarum selvam ) followed by nArAyaNa divya nAmam mOhana Adhi p.shivan

07 rAga tAna pallavi kharaharapriyA chaturaSra tripuTa 2 Kalai 1 beat eDupu
pallavi line ‘ oru taram shivachidambaram enru chonnAlum pOdumE’
tani

08 viruttam ( ADum mayilAy) behAg followed by karpagAmbigai nI allavO bEhAg rUpaka p.shivan

09 uyyAla lUgavayyA shrI rAma nIlAmbari jhampa thyAgarAja

10 tillAna gambhIravANi Adi TKG

11 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

Sunday, 8 November 2015

2015 Nov 07 RanjaniGayathri HMSmitha DelhiSairam OmkarRao @ nAdasurabhi22ndAnnualConference

Voca: Vid. RanjaniGayathri 
Violin: VId. HMSmitha 
Mridanga: Vid. DelhiSairam 
Ghata: Vid. Omkar Rao 

Ocassion: nAdasurabhi22ndAnnualConference


01 sAmi ninnE kOri shankarAbharaNa Adi vINA Kuppier

02 sharavaNa bhava guruguham shanmukham bhajEham shri rEvagupti rUpaka m.dhIkshitar (s) 
Swara @ sharavaNa bhava guruguham 

03 rAmAbhi rAmA ramaNIya nAma dhanyAsi mishra chApu thyAgarAja(A N S ) 
Nereval @ sangItamu bADumaNi 

04 vanajamukhi ena madiShtArthava nIva sri krishNA kAnaDa m.cAPu k.dAsa

05 pAhi jagajanani vAchaspathi Adhi S.thirunAl Navaratri krithi ( A S T )
Grahabedham into vAsanti during AlApane 
Swara @ mOhana tara gAtri. .

06 sEvikka vEndum ayya chidhambaram AndhOLika Adhi mutthu thAndavar

07 rAga tAna pallavi dwijAvanti khaNDa triputa 2 Kalai and tiSra jhampe 9*4
and..  tisra gati tisra jhampe 6 *4* 1.5 
2 beats edupu in a 36 beats cycle 
Pallavi Line : Varashaila rAjasute shArade. Jaya jayavanti rAganute  pAhi mAm 

rAgamAlika in  bhUpAlam, (nATTakuranji nIlAmbari Grahabedham ).. sunAdavinOdini ... darbAri kAnaDa. .

08 baNNisi gOpi harasidanu kalyANa vasantha purandara dAsa

09 mAtA kALikA darbAri composer

10 mIrA bhajan pag gunguru bAdha shudda sArang

11 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

Wednesday, 4 November 2015

2015 Nov 03 SanjaySubrahmanyan SVaradarajan NeyveliVenkatesh AlathurRGanesh @ nAdasurabhi22ndAnnualConference

Vocal : Vid. Sanjay Subrahmanyan
Violin : Vid. S Varadarajan
Mrudangam : Vid. Neyveli Venkatesh
Khanjira : Vid. Alathur RajaGanesh

Venue: / Ocassion: nAdasurabhi Annual festival at 
St Johns hospital Nursing College Auditorium

01 sAmi nI rammanave sArasAkshiro (tv) kEdAra rUpaka tiruveTTiyur tyAgayya

02 ninnu jUchi dhanyudaiti sourAshtra Adhi patNam subrahmaNya iyer( S )

03 parAtpara parameshavara vAcaspati dESadi pApanAsam sivan

04 parama kripA sAgari yadukula kAmbOdhi G N Balasubramaniam ( A,N,S )
neraval & swara @ ‘sakala vEdAgama sArE sAdhuhrdaya vihArE 

05 upacAramulanu cEkonavayya bhairavi rUpakA tyAgarAja ( A,N,S,T)
neraval & swara @’kapaTa nATaka sUtradhArivai’

06 santAna gOpAlakriSNam khamAs rUpaka m.dIkshitar

07. RTP nAgasvarALi mishra naDai x 5 avartanam to complete the pallavi line +1 eduppu
pallavi line : shivachidambaramE darisikka manamE , janam illai idu nijamE
swaras in nagaswarali and shrutibhedam to hamsadhwani

08 shiva chidambarame darishikka maname nAgasvarAvaLi Adi Muttu Tandavar

09 nAma sudarshanam kApi swAti thirunAl

10. viruttam ( vizhikku tuNai ) mOhana , jOnpuri
mAlaShai kOpam oyAden nALumAyAvikAra tiruppugazh jOanpuri Adi Arunagirinathar

11 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

Sunday, 1 November 2015

2015 Oct 31 GaneshKumaresh TrichiRShankarnarayan TrichyKrishna @ BGS47ThConference


Violin Duet: Vid. GaneshKumaresh 
Mridanga: Vid. TrichiRShankarnarayan 
Ghata: Vid. TrichyKrishna 

Venue: Bangalore Gayana Samaja
Ocassion: 47Th Annual Conference


01 thyAgarAja yOga vaibhavam Anandhabhairavi rUpaka m dhIkshithar (A)

02 mAyAmAlavagauLa rAgapravAha Adi GK

03 nATTakuranji dialogue with violin M.cApu GK (A)

04 RTP dhavaLAmbari ChaturaSra tripuTa (S, T)
tAna rAgamAlika in dhavalAmbari shaNkarAbharaNa, Anandabhairavi, AbhEri, 
swara rAgamAlika in surUTi, yadukulakAmbOdhi, ??, rItigauLa,??, ??, ??, ??, ??, ??......

05 ranga bArO pAnduranga bAro pahAD puranDhara dhAsa (rAgamAlika AlApane)

06 medley madhyamAvati

Thursday, 29 October 2015

2015 Oct 28 AbhishekRaghuram BUGaneshPrasad TrichyShankaranarayanan GuruPrasanna @ BGS47thConference


Vocal: Vid. AbhishekRaghuram 
Violin: Vid. BUGaneshPrasad 
Mridanga: Vid. TrichyShankaranarayanan 
Khanjira: Vid. GuruPrasanna

01 inta mODi sAranga varNa Adi SRamanathan

02 pAlaya mAdha mAm anisham asAvEri Adhi swAthi thirunAL
Swara @ pAlaya 

03 kaDai kaN vaittennai bEgaDa chApu RaamaswamySivan ( O , S ) 
Swara @ santatam pugazh 

04 shankari ninnE kAmavardhini chApu m vAsudhEvAchArya ( A N S T  )
Nereval @ pankajAkshi nIdu mahima 

05 pAduvAi manamE pannIru rAgamAlike(Bhairavi mukhAri shuddabhairavi sindhubhairavi) rUpaka guru surajAnandha (rAgamAlika O)

06 nenaruncinAnu anniTiki nidhAnuDani nEnu nIdu mALavi Adi tyAgarAja

07 RTP suruTi and sunadavinodini 
tAna on violin tisra TripuTa 
RAGAMALIKA in ranjani ...

08 Bhajana Bina desh kabirdas

09 srI rAmachandra kripAlu bhajamana tulsidas

10 tillAna. .taka dhim ta .. shaNkarAbharaNa 

11 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

Wednesday, 28 October 2015

2015 Oct 27 TrichurBrothers Mullavasil G Chanramouli Trichur Mohan D V Venkatasubramanian @ BGS47thConference


Vocal: Vid. TrichurBrothers 
Violin: Vid. Mullavasil G Chandramouli 
Mridanga: Vid. Trichur Mohan 
Ghata: Vid. D V VenkataSubramanian

01 ninnu kOri VarNa MOhana Adhi pUchi shrInivAsa IyengAr(in 4 speeds)
preceded by a shloka 

02 jaya jaya jaya jAnaki kAntha nATa khaNDa chApu puranDhara dhAsa (A, S)
Swara @ jaya jaya jAnaki

03 telialEru rAma Bhakthi mArgamunu dhEnuka Adhi thyAgarAja (S)
swara @ teliya lEru

04 dhAsara Nindisa bEDa rAgEshrI Adi PurandaraDasa

05 vENugAna lOluni ganavEyi kannulu gAvalene kEdAragauLa rUpaka thyAagaraja (A, N, S)
nereval and swara @ vikasita

06 tAyE tripurasundari shuddhasAvEri periyasAmy tUran (CS)

07 vAnchathOnu nA vagalu dhelpave karNaranjani Adhi muttaiah bhAgavathar
swara @ 

08 RTP vasantha khaNDa tripuTa (N, S, T)
pallavi line:  vikasita mukham shubhavara pradam harihara sutam ... sadA bhajEham
rAgamAlika in aTANA sAranga ?? naLinakAnti

09 bhAgyAda lakshmi bAramma srI Adhi purandaradhAsa
in carnatic and BSJ style
10 bHO shambhO rEvati Adi dayAnanda saraswati

11 pittam teLiya junjhUTi TALA GKB

12 kurai onrum illai rAgamAlike Adhi C rAjagOpAlAchAri

13 Omana tingaL KiDAvo navarOj TALA COMPOSER

14 rAmachandrAya janaka mangaLam kuranji bhadrAcala rAmadas

Sunday, 18 October 2015

2015 Oct 17 TMKrishna HKVenkatram KalladaikurachiShivakumar ChandrashekaraSharma @ KanchiMutt
Vocal: Vid. TMKrishna
Violin: Vid. HKVenkatram
Mridanga: Vid. KalladaikurachiShivakumar
Ghata: ChandrashekaraSharma KanchiMutt EDI

Venue: Avani Shankara Mutt (Kanchi Mutt)
Ocassion: Navaratri Celebrations

01 sari evvaramma bhairavi k.jhampa syAma shastri (N)
nereval @ nIrajadala nayana

02 sOundara rAjam AshrayE brundhAvana sAranga rUpaka m.dhIkshithar (A, S)
swara @

03 saraswati manOhari saraswari manOhari Adi m.dIkshitar (dIkshitar School rAga)
swara  @ vijaya kAnchi nagara nivAsini

04 rAga tAna kalyANi pUrvikalyANi (as an independent piece)

05 lOkAvana catura pAhimAm bEgaDA Adi tyAgarAja (A on violin, N)
nereval @ srIpate varada pAlita

06 ilalO praNatArti haruDanucu aThANa Adi tyAgarAja

07 sAgara shayana vibho bAgEshrI Adhi MD RAmanAthan

08 mangalam kOsalEndrAya in bAgEshri

Sunday, 27 September 2015

2015 Sept 26 SanjaySubrahmanyan SVvaradarajan ArjunGanesh @ RT Nagar Sangeetha Sabha


Vocal: Vid. SanjaySubrahmanyan 

Violin: Vid. SVvaradarajan 
Mridanga: Vid. ArjunGanesh 

Occasion: RTNagar Sangeetha Sabha, 25th-year celebrations


01 nI inda mAyam dhanyAsi varNa Adi p.shivan


02 jnAna mosaga rAdA garuDa gamana pUrvikalyANi rUpaka thyAgarAja (S)

swara @ jnAna mosagarAda

03 parvata rAjakumAri pArvati shrIranjani m.dIkshitar (A, N, S)

nerval @ 

04 jAlamEla raghupate sEnAvati Adi BMK (A, CS, S)

swara @ jAlamEla raghupatE

05 shrI chAmundEshwari pAlayamAm bilahari Adhi mysUru vAsudhEvAchAr (A, N, S, T)

nereval @ rAjIva lOchane rAga nishAkara sannbha vadane

06 palukute nela talli AbhEri k.cApu aNNammAchAryA (O)


07 yArO ivar yArO bhairavi Adhi aruNAchala kavi (Started from anupallavi)


08 RTP bEgaDe chaturaSra tripuTa 2 kaLai Edupu 2 beats after samam

pallavi line: orutaram shivachidambaram enDre oaraitAlum

rAgamAlika in kuntalavarALi, vasantha AbhOgi, sindhu bhairavi


09 harivAsaradha vupavAsadha bhAgyavu sinDhubhairavi purandara dAsa


10 tumbam nErkayil dEsh Bharatidasan


11 tillAna gambhIravANi Adi TKG


12 mAlaShai kOpam oyAden nALumAyAvikAra tiruppugazh jOanpuri Adi Arunagirinathar


13 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja


Bangaloreans had something new this time... A dhanyAsi varna and sEnAvati to make this concert a special one.. Both are still ringing in the mind.

A pure blissful evening that lasted 3 hours serving a jam packed audience.

2015 Sept 25 RanjaniGayathri VittalRangan SaiGiridhar SNNarayanaMurthy @Choudaiah Hall, BIAF

Vocal: Vid.RanjaniGayathri 
Violin: vid: VittalRangan 
Mridanga: Vid. SaiGiridhar 
Ghata: Vid. SNNarayanaMurthy 

Occasion: BIAF@Chowdaiah Memorial Hall


01 AnandAmrtakarSiNi amrtavarSaNi amrtavarshiNi Adi m.dIkshitar (S)
swara @ AnandAmrtakarSiNi 

02 cani tODi tEvE O manasA harikAmbOdhi Adi tyAgarAja (A, S)
swara @ pati kula

03 echaradali irabeku mukhAri Adi achyuta dAsa

04 shankari shamkuru candramukhi sAvEri Adi(tisra naDai) syAma sAstri (A, N, S)
nereval and swra @ shyAma krishna sahOdari

05 sharavaNa bhava guhanE kannaDa Adhi pApanAsham shivan

06 RTP karNaranjani khaNDa tripuTa 2 kaLai Edupu - 2 beats after samam(R, T, N, S, T)
pallavi line karNaranjita gAnamritha pAname mOkshamArga sOpAnamu
rAgamAlike in Arabhi, sindhubhairavi ??, suryashree/ haricharana

07 ugAbhOga ( maganindAgi... ) in khamAs, hindOla , kApi
jagadodharana ADisidale yashOdA kApi Adi p.dAsa

08 Abhang viTObhA ChalA mandira

09 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

Monday, 21 September 2015

2015 Sept 20 Dr.BabySreeram Dr.ChertalaiSindhu KUJayachandraRao OmkarGRao @ Bangalore Gayana Samaja


Vocal: Vid. Dr.BabySreeram
Violin: Vid. Dr Chertalai Sindhu Dileep
Mridanga: Vid. K U Jayachandra Rao
Ghata: Vid. Omkar G Rao

Venue: Bangalore Gayana Samaja
Occasion: Monthly Concert Series


01 vIribONi varNa bhairavi khaNDa aTa pachchimiriam Adiappayya (O, CS)

02 shri mahA gaNapathE abhOgi k ChApu NS rAmachandhran (O, S)
swara @ tAmarasa dalanEtre

03 nidhi chAla sukhamA kalyANi chApu thyAgarAja ( A, N, S)
Nereval and swara @ sumati tyAgarAjunutuni kIrtana sukhama

04 dayalEni bradukEmi nAyaki Jhampa tyAgarAja (O)

05  enniDam irangiDalAgAdO valaji Adi Dr.GBabySreeram (O, CS)

06 Emani migula varNinthu thOdi Adhi shyAmA shAsthry (A, N, S, T)
nereval and swara @ sAramati nannu daya tOru

07 krishnA nI begane bAro yamuna kalyANi vyAsarAya

08 tillAna Ahir bhairav Adi Dr. GBabySreeram

In a casual discussion, when my music friends indicated that its Dr Baby Sreeram peforming at Gayana Samaja, I cancelled all my plans for the evening and rushed to the venue. I had heard her before at RLKM almost 18 months back and was thoroughly impressed by her vidwat. 

The concert opened with all time hit varna viribOni. Vocalist added additional energy into it when she started singing the manodharma chitta swaras at the end of composed swaras. The violin returns were exact imprint of the vocalist. A fast-paced rendition to welcome the Lords above. Indeed, it was well responded by them as there was a brisk 10 minutes rain as an applause from the heaven above. As I mentioned earlier, " when the Gods stop doing their work !!", they were swayed by the class of the concert, and stopped to listen to it with pin drop silence.

A brief outline to ABhOgi, the vocalist dwelled into swaras of srI mahAgaNapate. It was an apt rendition for the evening deviating from the regular hamsadhwani / gaula to invoke lord Ganapathi. Excellent chemistry was demonstrated by the accompanying artists on Violin, Mridanga and ghata. There were many shabhash moments on stage while they complimented each other.


The sub main piece of the concert was all time KalyAni hit of st tyAgarAja nidhi cAla sukhama. Nereval and swaras were demonstrated with utmost ease and tranquility that the song deserved. 

I doubt was it an indirect hint to the organisers who meted out a very poor treatment to the whole program.  I could easily take a headcount the audience, while those who made it were those who were updated through word of mouth. I wish to say, Organisers need to use technology to reach out to masses to ensure the hall has a respectable attenandance and respect the vidwat and hard work put in by the artists. Sorry to say Bangalore Gayana Samaja is generations behind the rest. Please wake up !! Your approach is not only doing injustice to the institution, but also to the world of carnatic music.

After a brief filler in nAyaki, Vocalist performed her own composition in valaji. It must be appreciated, that the artist not only has a large repertoire of compositions from the yesteryear masters, she is also a vAggEyakAra in her own right and is using every concert platform to present her compositions. Very rare we get to hear the compositions from its composers.

tOdi, the main rAga for the evening was dealt in complete. The very first opening note was a deviation from the standard takeoff and the whole AlApane came out as completely new. The adage "tOdi eshtu tOdidarU sAladu" became a reality.

The percussion duet that followed the nereval and pretty new phrases for muktAyi, was unbelievably riveting and was worth a standing applause from the audience. The ghata artist matched mridangist in every beat with great ease. 

The concluding pieces included a shlOka followed by krishnA nI bEgane bAro and her own tillana composition in Ahir bhairav. 

As the evening drifted into silence after a full 3 hour concert, the tunes of the evening are still reverberating. The fortunate ones were present to have an experience of bliss. Hope the organisers do a better job of publicising and using technology to reach out so that the next such monthly concert would have a respectable audience.

Saturday, 12 September 2015

2015 Sept 11 SanjaySubrahmanyan SV NV ARG @ SVT Malleshwaram

Vocal: Vid. SanjaySubrahmanyan 
Violin: Vid. S Varadarajan
Mridanga: Vid. Neyveli Venkatesh
Khanjira : Vid. Alathur RajGanesh

Venue: Sri Venugapalaswamy Temple. Malleshwaram
Occasion: Gokulashtami Celebrations


01 mathirakshi nIpai mukhAri aTa (varNa) tiruveTTiyUr tyAgayya

02 marachEdi nyAyama rAma nIve marachite hamsadhvani Adi paTNam Subramania Iyer (O, S)
swara @ marachEdinA

03 paripAlayamAm rItigaULa rUpaka swAthi thirunAL (A)

04 buddhi rAdu buddhi rAdu shankarAbharaNa m.cApu tyAgarAja (A, S)
swara @ gAnAmrutha pAnamu

05 shloka in bhairavi
kuTilAlaka samyuktam purNachandra nibhAnanam
vilasat kunDala dharam krishNam vandE jagadgurum

followed by  
jaya jaya gOkula bAla rAgamAlika (bhairavi aTANA kAMbOdhi kalyANi surUTi) rUpaka nArAyaNa tIrtha (CS)

06 shrI rAjagOpAla bAla sAvEri Adhi m.dIkshitar (A, N, S, T)
nereval and swara @ dhIrAgragaNya

07 shri mADhava vAsudhEva bEhAg dhEshAdhi pApanAsham shivan

08 viruttum (Urile kAni illai)  followed by ADigiraL ennum pAdigirAl kApi

09 kAka chiragi nile nandalAla desh

10 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

Saturday, 5 September 2015

2015 Sept 04 TMKrishna RKSriramkumar ManojSiva AnirudhAthreya @ Odukattur

Vocal: Vid. TMKrishna 
Violin: Vid. RKSriramkumar 
Mridanga: Vid. ManojSiva 
Khanjira : Vid. AnirudhAthreya 

Venue: Odukattur / Unnati
Occasion: Gokulashtami Celebrations


01 kanakashaila vihAriNi kamakOTi bAle punnAgavarAli shyAma shAstri (O, N, S)
nereval @ shyAmalAmbike

02 krishNA nI bEgane bArO yamunakalyANi chApu vyAsarAya (Completely on Violin)

03 tAna yamuna kalyANi followed by adi nIpai marulu konnadirA javaLi yamuna kalyANi dharmapuri subbaraya Iyer (S, T)
swara @ dharmapurIsha

04 tuLasI bilva mallikAdi kEdAragauLa Adi tyAgarAja (A, N, S)
Nerval @ suramuna
swara @ paramAnanda
swara @ tuLasi bilva

05 mAye tvam yAhi mAm bAdhitum tarangiNi Adi m.dIkshitar (A, N, S)
nereval and swara @ sudhAtaraNgiNi

06 started with tani followed by nidhI cAla sukhamA kalyANi m.cApu tyAgarAja (T, N)
nereval @ sumati tyAgarAjunutuni k sukhamA

07 kApi bhairavi sAma vasantha bilahari rAgamAlika AlApane 

08 suttum vizhi chUDatAn kaNNamma rAgamAlika Adi subramaNya bhArati

09 lEkanA ninnu juTTuukonnAru asAvEri Adhi thyAgarAja

10 mangala sriyah kAntAya (asAvEri mOhana sindhubhairavi nAyaki bEgaDe varALi kharaharapriya)

Wednesday, 2 September 2015

2015 Sept 01 CherthalaRanganathaSharma MysoreVSrikanth JVaidyanathan Anil Parashar

Vocal: Vid. CherthalaRanganathaSharma 
Violin: Vid. MysoreVSrikanth 
Mridanga: Vid. JVaidyanathan 
Khanjira: Vid. Anil Parashar

01 inta cAlamu jEsitE VARNA bEgaDA Adi vINai kuppiyer (O)

02 siddhi arul shiva shakti bAlakane nATa nIlakaNta shivan (O, S) 
swara @ Siddhi aruL

03 smaraNe ondhe sAladhE malayamArutha rUpaka puranDhara dhAsa (O, S)
Swara @ SmaraNe onde sAlade

04 paramakripa sagari yadukula kAMbOdhi GNB

05 E rAmuni nammitinO nE vakuLAbharaNa m.cApu tyAgarAja (A, N, S)
nereval and swara @ EkAntamuna sIta

06 inda tiruvaDivam vasantA

07 gAngEya vasana hamIr kalyANi Adhi swAthi thirunAL (A, N, S, T)
nereval and swara @ gAngEya

08 sattalEni dInamulu vachchenA nAganandini Adi thyAgarAja

09 rAga tAna pallavi nATTakuranji khaNDa tripuTa (edupu - 1 beat after samam)
pallavi line: shambO mahAdEva vibho pAhi prabhO satatam swayam bhO
rAgamAlika in pantuvarALi, suruTi, bAgEshri, hamsAnandi

10 chentar sAyaka rUpa bEhAg iriymman tampi

11 hari guNa gAvathi dhIpAli mIra bhajan

12 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

Monday, 31 August 2015

2015 Aug 30 BombayJaishree EmbarSKannan AnanthaRKrishnan TrichyKrishnaswamy @ Odukattur / Unnati

Vocal: Vid. BombayJaishree 
Violin: Vid. EmbarSKannan 
Mridanga: Vid. AnanthaRKrishnan 
Ghata: Vid. TrichyKrishnaswamy

01 shri vAtApi ganapatiyE sahAnA pApanAsam shivan (O)

02 bAgAyenayya candrajyOti Adhi thyAgarAja (O. S)
swara @ bAgAyenayya

03 sogasu jUDa taramA kannaDa gauLa Adi tyAgarAja

04 raghuvara nannu marava kAmavardani Adi tyAgarAja (A, N, S)
Nereval and swara @ manasUna nIke

05 yOchanA kamalA lOchanA dharbAr Adhi thyAgarAja

06 SrI SubramaNyAya namasthE kAmbOdhi rUpaka M.dIkshitar (A, N, S, T)
nereval and swara @ vAsavAdi sakala lOka

07 rAga tAna pallavi kApi, khaNDa tripuTa 2 kalai, eDupu, 2 beats after samam
pallavi line: hinna chiru padam, Konjum Arul Mugam, Uyirai urrukum (updated)
rAgamAlika in kApi, ??,  sumanesharanjani, malayamAruta

08 kandEn kandEn kandEn sItheyai bAgEshri AtachApu aruNAchalakavirAyar

09 gOpAla gOvind rAdhe krishNa murAri ..mIra bhajan.. shyAm kalyAN

10 sindhubhairavi tillAna LGJ

11 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

Thursday, 27 August 2015

2015 Aug 26 MalladiBrothers HKVenkatram KVPrasad SSrisylan @ Udukattur / Unnati

Vocal: Vid. MalladiBrothers 
Violin: Vid. HKVenkatram 
Mridanga: Vid. KVPrasad 
Ghata: Vid. SSrisylan 

Venue: @ Udukattur / Unnati
Occasion: Gokulashtami Celebrations


01 jalajAksha nI pAdamE VARNAM asAvEri lAlgui jayarAman (O)

02 budhamAshrayAmi satatam nATakuranji k.cApu m.dIkshitar (O, S)
Swara @ bhudhamAshrayAmi

03 nI madi callaga anandabhairavi kavi mAtrbhUtayya (S)
swara @ talli taNDri guru

04 evarIkai avatAram ettitivO dEvamanOhari Adi tyAgarAja (A, N, S)
Nereval and Swara @ bOdha sadanamuku

05 nammi vachchina nannu kalyANi rUpaka thyAgarAja  (A, N, S)
Nereval and swara @ nAdarUpi sri soundarya nAyaki pate

06 ninnuvina gathi nAkevarurA balahamsa Adi mysUru sadAshiva rAo

07 sadAnanDamu sarvEswara nI pAdharamu kharaharapriya Adi aNNamAcharya ( A, N, S, T)
Nereval and swara @ narahari nityAnandamu

12 sharanam bhava dEvagAndhAri Adi nArAyaNa tIrtha

13 sadA enna hridayadalli bEhAg Adi vijaya dAsa

14 rAmacandra nI daya suraTi Adi tyAgarAja

Wednesday, 26 August 2015

2015 Aug 25 TrichurBrothers RajeevMukund TrichurMohan KovaiSuresh @ Odukattur / UnnatiVocal : Vid Trichur Brothers
Violn : Rajeev Mukund
Mridanga : Vid. Trichur Mohan
Ghata : Vid. Kovai Suresh


01 karuNimpa varNa shahAnA Adhi thiruvottiyUr thyAgayya (O)

02 pancha mAtanga mukha malahari rUpaka m.dIikshithar  (O, S)
swara @ vra guruguha sOdarENa

03 raksha mAm sharaNAgatam nATA Adi COMPOSER

04 tAyE yashOdA tODi Adi UthukADu venkaTa kavi (A, N, S)
GrahabEdham into mOhana during alApane 
nereval ans swara @ kalinil jilambu konja

05 sujana jIvana rAma kAmAch rUpaka thyAgarAja (O)

06 pAhimAma sri rAjarAjeshwari janaranjani Adi (CS, S)

06 RTP dwirAga darbAri kAnaDa dEsh khaNDa Eka 
Pallavi Line: darbAri KAnaDa : nADi nOdino pOrADi nO bhArata maNNikku
   dEsh                : Anandam adai aDAindo 

rAgamAlika  in tODi kEdAra sAma rEvati

07 dhAsara nindisa bEDa rAgEshrI Adi PurandaraDasa (O)

08 krishNA nI bEgane bArO yamuna kalyANi chApu vyAsa rAya

09 viruttum fwd by pittam teliya

10 aaj rAdha vraj sE chale sindhubhairavi

11 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja and mangalam kOsalEndrAya


Brilliant 3 hrs of full energy concert by the brothers. Detailed review to follow

Tuesday, 25 August 2015

2015 Aug 24 SanjaySubrahmanyan_SVaradarajan_PalladamRavi_AlathurRajaganesh_Odukattur Mutt


Vocal: Vid. Sanjay Subrahmanyan 
Violin: Vid. S Varadarajan 
Mridanga: Vid. Palladam Ravi 
Khanjira: Vid. Alathur Rajaganesh

Venue: Odukattur Mutt
Ocassion: Gokulashtami Celebrations

01 jalajAkshi chakravAka varNa Adi paTNam Subramaniya Iyer

02 jaya jaya jaya JAnaki nATa P.dAsa 
Swara @ JAnaki kAnta

03 vinatasuta harikAmbOdhi Adi tyAgarAja  (A S )
Swara @ vinata

04 tODi sri venkaTesham varam ( A N S )

05 KANa kan Ayiram vENDum kanda karuttu nIlambari Adi Anai Ayya (O )

06 sukhi evvaro. kAnaDa .Adi  tyAgarAja  (A N S T ) 
Nereval @ rAma nAma sukhi evvaro

06 vande sadA padmanAbham navarasa kannaDa s.tirunAL (o)

07 RTP pUrvikalyANi. .
Tamizhukku Amudhendru peyar inba tamizh yengal uyirukkuner
RAgamAlika in hindOLa. .kIravANi. .paTdIp  .. 

08 eEnnamo vaghaiyai varugude mane  Khamas Adi Ghanam Krishna Iyer

09 lAliaidaLu maganA yashOde.. desh sindhu bhairavi (rAgamAlika)

10 virutum in kApi. .. jagadIsham nanbar 

11 mangala


Another masterpiece delivery. Pure bliss concert that lasted 3.5 hrs !

Saturday, 8 August 2015

2015 Aug 08 RanjaniGayathri HMSmitha KUJayachandraRao GSRamanujam @ MysoreJaganMohanPalaceVocal: Vid. RanjaniGayathri 
Violin: Vid. HMSmitha 
Mridanga: Vid. KUJayachandraRao 
Ghata: Vid. GSRamanujam 

Venue: MysoreJaganMohanPalace

01 shrI mahA gaNapathim bhajEham aTANa thriputa jaya chAmarAjendra Wodeyar (O)

02 shlOkas
Om namO bhagavate vAsudEvAya .. in nATa
dhanvantaneye divya Oushadha  in  ??
ayurvidya nipuNa . hindOLa
followed by 
yArE rangana yArE krishNana HindhOLa Adhi puranDhara dhAsa

03 bhajana sEyarAdhA dharmavathi rUpaka mysore vAsudEvAchAr (A, N, S)
nereval and swara @ niravadi sukhadAyakuni

04 nannu brOvu lalitA vEgamE lalitA m.cApu syAmA sAstri

05 inta soukhya manInE kApi Adhi thyAgarAja (A, N, S, T)
nereval and swara @ vara rAga laya

06 rAga tAna pallavi nATTakuranji chatusra tripuTa khaNDa naDai 
hE dhanwantare sakala lOka rakshaka Ayur ArOgya varam varshaya varshaya
rAgamAlika in  gauLa ( Arabhi/ mOhanakalyANi grahabEdha) hamIrkalyANi bahAr

07 Adaddella oLite Aayitu pUrvikalyANi Adi p.dAsa

08 nAchat Aye naTakhat giridhar bahAr

09 entha puNyavE gOpi dhurga puranDhara dhAsa

10 Abhang viTObhA ChalA mandira

11 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

Monday, 3 August 2015

2015 Aug 02 MalladiBrothers HKVenkatram TumkurBRavishankar GSRamanujam ViNeyaBeDagu @ BGSVocal: Vid. MalladiBrothers 
Violin: Vid. HKVenkatram 
Mridanga: Vid. TumkurBRavishankar 
Ghata: Vid. GSRamanujam 

Ocassion : ViNeya beDagu @ BGS 

01 swarajati kharaharapriyA Adi vINe shEshaNNa (A)

02 E panikO janminchitinani nannencha valadu shri asAvEri Adi thyAgarAja

03 nIvEra kuladhanamu bEgaDa cApu tyAgarajA (A, S
swara @ tyAgarAja vara

04 bhaLi bhaLi rAma raghupriyA Adi aNNammAchArya (A, , )
swara @ bhaLi bhaLi rAma 
song tuned by sripAda pinAkapANi

05 shanka chakkra gadhA pAni purnachandrika Ado m.dIkshitar

06 durusugA krpa jUci santatamarOga sAvEri Adi syAmA sAstri (A, N, S, T)
Nereval and swara @ parama pAvani

07 sadA enna hridayadalli bEhAg vijaya dAsa

08 pUraya mamakAmam bilahari nArAyaNa tIrtha

09 tillAna junjhUTi vINE sEshaNNA

10 mangaLa shriayakAtAya

Tuesday, 28 July 2015

My meeting with Kalam

It happened on the day he came to attend the wedding reception of Munnu / Simar at New Delhi residence of Munnu, 25th Dec 2013. Most of us in the family crowd were very keen to get a sight of the Missile Man of India who is known for his simplicity. With most of my family members (who have worked with the higher rings of Government) appraising us of how to interact (rather behave) with a state dignitary we were keeping our fingers crossed for his arrival. 

Though the reception proceedings started by around 11.00 AM, he did not turn out till around 3.30 PM. We were thoroughly disappointed that his work has kept him away from his personal commitments. But not to disappoint my Uncle (who reported to him in Dr Kalam's previous responsibility as the Scientific Advisor to PM of India) he did make an attempt to come visiting us at around 4.30 PM !! We were all excited ignoring the advice that we had received earlier during the day. Since the crowd was depleting fast after a heavy lunch we were hoping to get a suitable moment for photo ops and autographs .... when he walks in.


When his car entered the Bungalow complex, the remaining crowd (which was astonishingly huge for that time of the day after a heavy lunch) surrounded him, as he walked through into the hall. I was very keen to get some candid moments of the visit. He interacted keenly with the senior members of the family as my uncle introduced them and finally as he shifted to younger generation in the crowd, it was the time that we all waited. My daughter was the first to be introduced as she was walking with my uncle all along. For her it was a dream come true.

He had brought books as the wedding gift for the newly married couple. For almost 30 minutes of his visit to the event, the stars of the day was completely ignored as he stole the show. He was very keen to interact with the kids of the family.

That 30 minutes. . .did not feel like it was 30 minutes until I checked the time stamp on my photos. He was gone like w whirlwind. I was still standing reviewing the moments that I had captured. 

The child in me was reborn that day to see his energy levels at his age of 80. I don't think I can forget that day as long as I live. Neither will my daughter with her prized possession of his autograph
Tuesday, 7 July 2015

2015 Jul 05 RanjaniGayathri HMSmitha PatriSatishKumar OmkarGRago @ uttarAdiMuttVocal: Vid. RanjaniGayathri 
Violin: Vid. HMSmitha 
Mridanga: Vid. PatriSatishKumar 
Ghata: Vid. OmkarGRago  


Venue: uttarAdiMutt / Chaturmasa Celebrations

01 vallabha nAyakasya bEgaDa rUpaka m.dhIkshithar  (S)

02 smaraNe ondhe sAladE malayamArutha rUpaka puranDhara dhAsa

03 shrI rangapuravihAra brindhAvana sArangA rUpaA m.dikshitar

04 Ipariya sobagAva dEvarali nA kANe hamsAnandi k.cApu p.dAsa (A, S)
swara @ I pariya

05 ikO namma swAmi shankarAbharaNa ChApu purandhra dhAsa (O)

06 marivEre gathi nAkevaru mALavi Adhi GNB

07 kaddnu vAriki kaddukaddani tODi Adi thyAgarAja (A, N, S, T)
nereval and swara @ addambu

08 Adaddella oLite Aayitu pUrvikalyANi Adi p.dAsa

09 rAm ratan dhan pAyO ji maine mIra bhajan

10 abhAng bhOlAva viTTala bhatiyAr

11 nInAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

Sunday, 5 July 2015

2015 Jul 04 SaketaramanS CharulataRamanujam ArjunKumar Guruprasanna @ KanchanOtsavaVocal: Vid. SaketaramanS 
Violin: Vid. CharulataRamanujam 
Mridanga: Vid. ArjunKumar 
Khanjira: Vid. Guruprasanna

Ocassion: KanchanOtsava

01 sarasUDa ninnE kOri sAvEri Adhi kotthavAsal venkatarAma iyer (O)

02 santAna gOpAlakriSNam khamAs rUpaka m.dIkshitar (O, S)
swara @ naTana muralIdharam

03 bAgAyanayya chandrajyothi dEsAdi thyAgarAja (A, S)
Swara @ bAgAyenayya

04 brOvavamma bangAru bomma nIlAmbari tripuTa syAma sAstri (O)

05 anuragamulEnI manasuna saraswati rUpaka tyAgarAja (S)
swara @ paga paga and
swara @ karuNa

06 ambA kAmAkshi bhairavi swarajathi miSra cApu shyAma shAstri (A, N, S, T)
nereval and swara @ shyAma krishna sOdari

07 daya mADo ranga miSra shivaranjani Adhi purandhara dhAsa

08 mannupugaz kosalaidan Durga mAyAmAlavaguLa sAranga hindOLa nIlAmbari rUpaka kulasekara azwar

09 bEhAg tillAna dhIm tana dhIm jhaNuta dhirana MAdi Lalgudi Jayaraman

10 nInAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

Saturday, 4 July 2015

2015 Jul 03 JayanthiKumaresh GiridharUdupa PramathKiran@ kAnchanOtsava


Veena: Vid. JayanthiKumaresh 
Ghata: Vid. GiridharUdupa 
drumpad: Vid. PramathKiran 

Ocassion: kAnchanOtsava


01 sAmi ninnE kOri varNa shankarAbharaNa Adhi vINa kuppier

02 panchamAtanga malahari rUpaka m.dikshitar (O, S)

03 pAlintuvO pAlimpava kAntAmaNi Adhi tyAgarAja (A, S)

04 guitar experiments on vINA

05 rAga tAna pallavi pantuvarALi m.cApu (R, T, P, T)
rAgamALika swaras in kAnaDa, valaji

06 mangala madhyamAvati

Monday, 29 June 2015

2015 Jun 28 AbhishekRaghuram Vittal RamaMurthy Ananth R Krishnan Guruprasanna @ UttaradiMutt


Vocal: Vid. AbhishekRaghuram 
Violin: Vid. Vittal RamaMurthy 
Mridanga: Vid. Ananth R Krishnan 
Khanjira: Vid. Guruprasanna 

Venue: UttaradiMutt
Ocassion: Chaturmasa celebrations

01 taruNi ninnu (varNa) kAmbOdhi Adi Fiddle Ponnuswami Pillai

02 pAlintuvO pAlimpava kAntAmaNi Adhi tyAgarAja (O, S)

03 nagumOmu ganalEni abhEri Adhi ThyAgarAja (A)

04 narasimhA nannu brOvavE bilahari m.cApu tyAgarAja (S, T)

05 Chandra chUDa Shiva Shankara pArvati darbArikAnaDa Adi PurandaraDasa (O)

06 rAma rAma rAma sItA rAma ennirO  tillAng purandhara dhAsa

07 enna pAliso

08 kandu kandu nI enna shahana k ChApu purandhara dhAsa

09 ViTTalA SalahO SwAmi dEsh p.dAsa

10 nInAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

Monday, 22 June 2015

2015 Jun 21 VijayShiva RKSriramKumar ManojShiva AnirudhAthreya @ Bangalore Gayana Samaja


Vocal: Vid. VijayShiva 
Violin: Vid. RKSriramKumar 
Mridanga: Vid. ManojShiva 
Khanjira: Vid. AnirudhAthreya 

Venue: Bangalore Gayana Samaja
Occassion : Vid. Neela Ramgopal 80th Birthday Celebrations


01 jAnaki ramaNa bhaktha shuddha sImanthini Adhi thyAgarAja

02 dhanyuDevvaDO dAsharathe malayamArutha Adi patnam subramania iyer

03 tyAgarAjAya namaste bEgaDa rUpaka m.dikshitar (A, N, S)

04 rAvE himagiri kumAri kanci kAmAkSi varada tODi Adi syAma sAstri

05 niDhi chAla sukhamA kalyANi chApu thyAgarAja (A, N, S)

06 pArka pArka tighattumo un pAda darishanam Harikambhoji rUpaka Gopalakrishna Bharati

07 rAga tAna pallavi jayantasEna (R, T, N, S, T)
pallavi Line " sEnApate " chaturaSra jhampe, 2 kaLai
Ragamalika in jayantasEna, bilahari, husEni

08 dAsarendare purandara dAsa kalyANi? Jhampa Vyasaraya

09 nEra mOra jAra chOra hamsadhwani jAvaLi

10 mIra bhajan khamAs

11 aruNAchala shiva nAdanAmakriya TALA COMPOSER

12 Eru mayil Eri thiuppugazh rAgamAlike aruNagiri nAThar

13 shAnta ahimsA mUrte samudita samarasa kIrte bhajan on Gandhiji

14 shlOka "kAyEna vAcha..."

2018 Apr 23 ChitravinaRavikiran LalagudiViji SaiGiridhar GiridharUdupa @ SRSM FHS

ChitravINA : Vid. ChitravinaRavikiran  Violin: Vid. LalagudiViji  Mridanga: Vid. SaiGiridhar  Ghata: Vid. GiridharUdupa Venue/ Occas...