Posts

2017 Apr 23 SangeethaKalanidhi AKanyakumari VittalRangan PatriSatishKumar BRajashekar @ sEshAdripuram

Image
Violin: Vid. SangeethaKalanidhi AKanyakumari 
Violin Support: Vid. VittalRangan  Mridanga: Vid. PatriSatishKumar  Morsing: Vid. BRajashekar 

Occasion: 69th Ramanavami Sangeethotsava / Sree Rama Seva Samiti, SeshAdripuram
Venue: SEshAdripuram Educational Trust, Bangalore

01 karimukha varada nATa GNB (O, S)


02 kripa jUchuTaku vELara ChayA tharangiNi Adi tyAgarAja


03 mAmava paTTAbhi rAma maNirangu M Eka m.dIkshitar


04 composition in rAga krishNa by venkaTagiri rAja son (A)


05 I vasudhA nIvanti dhaivamu shahana Adi tyAgarAja (A, 


06 rAgamAlika AlApane followed by BhAvayAmi raghurAmam rAgamAlike rUpaka swAthi thirunAL


07 raghuvamsha sudhAbudhi kadhanakuthUhala Adi paTNam subrahmaNya Iyer


08 rAga tAna kharaharapriyA followed by chakkani rAja mArgamu kharaharapriyA Adi tyAgarAja (R, T, N, S, T)
neraval @ kanTiki Sundara ragamAlika swaras in infinite number of rAgas

09 rAmachandru niipuDu raghuvIruDu dwijAvanti aNNamAchArya


10 sindhubhairavi tillAna LGJ ?


11 venkatAchala nilayam sindubhairavi pura…

2017 Apr 22 Abhishek Raghuram BUGaneshPrasad BCManjunath PramathKiran @ SRSM

Image
Vocal: Vid. Abhishek Raghuram 
Violin: Vid. BUGaneshPrasad 
Mridanga: Vid. BCManjunath 
Morsing: Vid. PramathKiran 

Occasion: 79th Ramanavami Sangeethotsava / Sree Rama Seva Mandali
Venue: Fort High School, Bangalore

01 inta cAlamu jEsitE VARNA bEgaDA Adi vINai kuppiyer (O)

02 ninnE bhajana sEyu vADanu nATa Adi tyAgarAja (O, N, S)
Neraval @ karuNArasa
Swara @ nIraja nayana

03 hechcharikAgA rA yadhukula kAmbOdhi khanda jhampa thyAgarAja

04 ninnuvina sukhamu gAna nIraja nayana tODi rUpaka tyAgarAja

05 sukhi evvarO rAma nAma kAnaDa Adi tyAgarAja (A, N, S, short T)
Swara at suswara gAnamu

06 pAlintuvO pAlimpava kAntAmaNi Adi tyAgarAja (A, S)
Swara at PAlintuvo

07 nijamuga nI mahimalu shahAna Adi tyAgarAja (N, S, T, K)
Neraval at buddhiyanu

08 pavanaja stuti pAtra kuranji KhaNda Chapu tyAgarAja

09 shObAne vadhanAdhuthi jithasOma kAmavarDhini rUpaka tyAgarAja (O)

10 nagumOmu galavAni madhyamAvati Adi tyAgarAja

11 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

2017 Apr 21 TrichurBrothers VittalRangan VijayNatesan KovaiSuresh @ SRSM

Image
Vocal: Vid. Trichur Brothers
Violin: Vid. VittalRangan 
Mridanga: Vid. VijayNatesan 
Ghata: Vid. KovaiSuresh 

Occasion: 79th Ramanavami Sangeethotsava / Sree Rama Seva Mandali
Venue: Fort High School, Bangalore


01 OmkAra praNava VARNAM shaNmukhapriyA Adi BMK (O, S)

02 srI gaNanatham bhajare chitta parashaktiyutam Ishamanohari TEka m.dIkshitar (O, N, S)
Neraval @ rAma rAma

03 nI dayarAdA vasanthabhairavi rUpakA tyAgarAja

04 akhilAndEshwari rakshamAm dhwijAvanthi Adi m.dhIkshithar

05 manavi nAlakicha rAdhaTE naLinakAnthi Adi tyAgarAja (S)
swaras @ manavli nAlakim

06 rAma nI samAnamevaru Kharaharapriya rUpaka tyAgarAja (A, N, S, T)
neraval @ paluku paluku

07 bhO shambhO SivashambhO rEvathi Dayananda Saraswati

08 rAga tAna pallavi shuddsArang Tisra triputa 2 kalai on the samam
pallavi line: rAma nAmam tAraka nAmam sadA japitiDu maname
rAgamAlika:kanakangi, bilahari, shubha pantuvarALi

09 bhAgyAda lakshmi bAramma srI Adi purandaradAsa

10 gOvinda dAmOdara mAdhavEti bhajan

11 harivarAsanam hariharasuthAshtakam m…

2017 Apr 20 SanjaySubrahmanyan SVaradaraj NeyveliVenkatesh S Venkataramanan for Aradhana @ ChowdaiahMemorialHall

Image
Vocal: Vid. SanjaySubrahmanyan 
Violin: Vid. SVaradarajan 
Mridnaga: Vid. NeyveliVenkatesh 
Khanjira: Vid. S Venkataramanan 


Organiser: Aradhana 
Venue: Chowdaiah Memorial Hall

Was late for the first few items
01 ninnu kOri mAlavi varna
02 jAnaki ramaNa shuddasImantini tyAgarAja

back to Live experience
03 nAdOpAsanacE shankaranArAyaNa bEgaDA Adi tyAgarAja (A, S)
swara @ nAdOpAsana

04 gOvinda ninnAnanda sakala sAdhanavu madhyamAavti Adi p.dAsa

05 chintaya mAam kandamUla Kandam Bhairavi rUpaka m.dIkshitar (A, N, S)
neraval @ mangaLakara mandahAsa vadanam ... 

06 sAmi mayUra giri vaDivEla khamAs TALA kavi kunjara Bharati

07 RTP KalyANi khaNDa rUpaka (R, T, P, T)
Pallavi line: tANDavam ADum tillai naTarAjan tajam takajham takiTa jham enDru
rAgamAlika: sahAna, hindOLa, kApi

08 harivAsaradha vupavAsadha bhAgyavu sinDhubhairavi purandara dAsa

09 nittam unnai vENDi manam RAGA TALA COMOSER ?? 

10 riNa madanuta paripAlaya mAmayi behAg Adi Swathi Thirunal

11 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

2017 Apr 19 Ramakrishnan Murthy BUGaneshPrasad BangaloreVPraveen GiridharUdupa @ SRSM

Image
Vocal: Vid. Ramakrishnan Murthy  Violin: Vid. BUGaneshPrasad  Mridanga: Vid. BangaloreVPraveen  Ghata: Vid. GiridharUdupa
01 chalamEla varNa darbAr Adi tiruvoTTiUr thyAgayya (O)
02 budhamAshrayAmi satatam nATakuranji k.cApu m.dIkshitar
03 vADEra deivamu manasA pantuvarALi Adi tyAgarAja (A, N, S) neraval @ hātṛ vinutuḍaina tyāgarājuni
04 rAma kathA sudhArasa madhyamAvati Adi tyAgarAja (A, N, S, T) neraval @ bhAmA maNi jAnaki saumitri
05 swAmi mukhya prANA yadukula kAmbOdhi rUpaka p.dAsa
06 RTP tODi khaNDa tripuTa 2 kaLai 2 beat edupu (T) rAgamAlika TAna: NAgaswaravali Behag Suruti tODi Pallavi Line: tAraya sadA rAmachandra mUrte, KOTita shivachApa kIrte rAgamAlika swara: Atana kApi, NilAmbari, darbAri kAnaDa, 
07 mAtADa bAradEno mA ramaNanE kamAs m.cApu narahari dAsa
08 shAradE karuNanidE hAmIr kalyANI chandrasekarendra Bharati swamigal
09 tillAna pUrNachandrika Adi PUchi SrinivAsa IyengAr
10 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

One attends a live concert to have an undisturbed bridge to…

2017 Apr 18 Pattabhirama Pandit MysoreNagaraj ArjunKumar GGuruprasanna @ SRSM

Image
Vocal: Vid. Pattabhirama Pandit
Violin: Vid. MysoreNagaraj
Mridanga: Vid. ArjunKumar
Khanjira: Vid. GGuruprasanna

Occasion: 79th Ramanavami Sangeethotsava / Sree Rama Seva Mandali
Venue: Fort High School, Bangalore

01 ShObillu saptaswara jaganmOhini rUpaka tyAgarAja (O, S)
Swara at shObillu

02 bAgAyenayya candrajyOti Adi tyAgarAja (O)

03 mA jAnaki chetta beTTagA kAmbOdhi Adi tyAgarAja (A, N, S)
neraval @  vANi mATalaku

04 mOkSamu galadA bhuvilO sAramati Adi tyAgarAja

05 EtA vuanrA nilakaDa nIku kalyANi Adi tyAgarAja (A, N, S, T)
Neraval at Sri karuna tyAgarAja

06 RTP kApi khaNDa tripuTa 1 beat Edupu 2 kaLai
pallavi line: dasharata suta rAmachandara dayaLu mAm pAhi
ragamalika: nAsikAbhUshani, aTANA, Bilahari

07 kanDu dhanya nAdhe bEhAg Adi mOhanaviTTala dhAsa

08 harihara ninnanu mechhisa bahudu sindhubhairavi p.dAsa

09 bhAgyAda lakshmi bAramma madhyamAvati Adi purandaradhAsa

10 thillAna (nirinirigamagarisa) pUrvi Thirugokarnam Vaidyanatha Iyer

11 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

2017 Apr 17 MS Sheela CharulataRamanujam KUJayachandraRao SukanyaRamgopal @ SRSM

Image
Occasion: 79th Ramanavami Sangeethotsava / Sree Rama Seva Mandali
Venue: Fort High School, Bangalore

Vocal: Vid. MS Sheela
Violin: Vid. CharulataRamanujam 
Mridanga: Vid. KUJayachandraRao 
Ghata: Vid. SukanyaRamgopal 

01 sAmi ninnE kOri VarNa shri Adi garbhapurivAsa

02 SrI shankara guruvaram nAgaswarAvaLi rUpaka mahAvaidyanAtha iyer (O, S)
swara @ Sri Shankara guruvaram

03 nannu brOva nIkintha thAmasama abhOgi dhEshAdi tyAgarAja (A, S)
swaras @ nannu brOva nI

04 dinamaNi vamsha harikAmbhOji Adi tyAgarAja (A, S)
swara @ DinamaNi

05 aTu kAradA nI palka manOranjani Adi tyAgarAja

06 srI rAmachandra parilasa husEni Adi swati tirunAL

07 tatvameruga taramA para garuDadhvani tyAgarAja

08 RTP shaNmukhapriya khaNDa tripuTa
pallavi line: raghuvara nI nagu mukhamu jUpumA vEga vachhi
rAgamAlika: mOhana, hindOLa, rEvati

09 srI Hariya kAyo karuNAnidhe bAgesri mahipati dAsa

10 buddi mAtu hELidare kELabEkamma madhyamAavti p.dAsa

11 rAma nAma pAyasakke pIlu or pahADi p.dAsa

12 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAga…