Friday, 13 April 2018

2018 Apr 13 MalladiBrothers MASundareshwaran PalladamRavi BharadwajSathavalli @ SRSM FHS

Vocal: Vid. MalladiBrothers 
Violin: Vid. MASundareshwaran 
Mridanga: Vid. PalladamRavi 
Morsing: Vid. BharadwajSathavalli 

Venue/ Occasion: Fort High School, Bangalore / Ramanavami Sangeethotsava

01 vanajAkshi ninnE kOri varNa kalyANi aTa pallavi gOpAla iyer (O)

02 nIkE teliyaka Anandabhairavi Adi tyAgarAja (S)
swaras @ lOka dhAtuDavaiyyu

03 janakajA samEta asAvEri tyAgarAja (A, S)
swaras @ janakajA samEta

04 evaranI nirNayinchi dhEvAmruthavarshiNi Adi tyAgarAja

05 rAmanAtham BhajEham kAmavardhini 2x rUpaka m.dhIkshitar (A, N, S)
nereval @ rAmachandram pUjitam rAmanAtham bhajEham

06 alakalalla lAdaga madhyamAvathi rUpaka tyAgarAja

07 lalitE shrI pravrddhE bhairavi Adi tyAgarAja (A, S, T)
swaras @ lalite sri pravrddhE

08 rAga tAna pallavi kannaDa chaturaSra rUpaka miSra naDai
pallavi line: rAma mantrava sadA japisO tAraka brahma swarUpane divya srI
rAgamAlika  in kAnaDa , kannaDa gauLa, raghupriya , navarasakannada

09 murahara nagaDhara nInE gathi shAnta mALava kaushika p.dAsa (O)

10 gOvinda sundara mOhana dwijAvanthi mChApu bhadrAchala rAmdAs

11 inta kaNTe ghana mikilEdu santata saukhyamu suraTi Adi annamAchArya

12 sriyah kAntAya mangaLa

Sunday, 8 April 2018

2018 Apr 08 KJYesudas SRMahadevaSharma TiruvArurBhaktavatsalam TripurnitaraRadhakrishnan @ SRSM FHS

Vocal: Vid. KJYesudas 
Violin: Vid. SRMahadevaSharma 
Mridanga: Vid. TiruvArurBhaktavatsalam 
Ghata: Vid: TripurnitaraRadhakrishnan 

Venue/ Occasion: Fort High School, Bangalore / Ramanavami Sangeethotsava

01 Sri rAmam sadA bhaja mAnasa (varNa) vINAdhari Adi COMPOSER (O)

02 gaNapate enna pAlisO gambHira ratnakAnti TALA Venkatavithaladasa (O, S)
Swaras at gaNapati enna pAlisO

03 shlOka -  guru karuNa honduvudu followed by 
guruvina gulAmanAguva tanaka hamsAnandi Adi purandara dAsa

04 ElA nI dayarAdu bAlakanaka maya aThANa Adi tyAgarAja (started at bAlakananamaya)

05 ninna nODi dhanyanAdenu pantuvarALi purandara dasa (A, S)
Swaras at ninna nODi dhanyanAdeno

06 koTTa bhAgyave sAko Shanmukhapriya Adi Vidya Prasanna Teertha (S)
Swaras at koTTa bhAgyave sAko

07 sIthamma mayamma lalitA rUpaka tyAgarAja (N, S)
Nereval at sItamma mAyamma

08 Odi bArayya vaikunTapathi ninna nOduve mandhaNia bhairavi Adi p.dAsa (A, N, S, T)
Nereval at maNgaLAtmaka mOhana kAiyva ranga

09 dayamADO ranga dayamADO rEvati Adi p.dAsa

10 kAnana vAsa Kaliyuga varada

11 Krishna kripa sAgaram...Movie song

12 uyyAla jhamPAlo movieSong

13 harivarAsanam hariharasuthAshtakam madhyamAvati kambamgudi kulathur iyer

14 agre pashyami

15 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

Friday, 6 April 2018

2018 Apr 06 RKPadmanabha HKVenkatram CCheluvaraju ASNSwamy @ VaniSchool

Vocal: Vid. RKPadmanabha 
Violin: Vid. HKVenkatram 
Mridanga: Vid. CCheluvaraju 
Khanjari: Vid. ASNSwamy 

Venue / Occasion: Vani School / Sri Ramanavami Sangeethotsava


01 shlOka on vAdirAja followed by 
ninnu kOri varNa mOhana Adi pUchi S iyengAr

02 anupama guNAmbudhi aTANa khanda chApu tyAgarAja

03 entavenduko O rAghava Saraswathi Manohari Adi tyAgarAja

04 ellAnu balle embuviralla madhyamAvati p.dAsa

05 marugElarA O rAghavA jayanthashrI Adi tyAgarAja

06 shArada prasAda pUrvikayANi RKP (A)

07 toredu jIvisabahude Hari ninna charanava kshIravANi kanakadAsa

08 rAga tAna pallavi shaNkarAbharaNa khaNDa jhampe 2 KaLai, 2 akshara before samam (R T P T)

09 pArvati rEvati RKP

10 nI nAma rUpamulaku sourAshtra Adi tyAgarAja

Thursday, 5 April 2018

2018 Apr 05 SumitraVasudev Charulata Ramanujam BGanapatiraman CPVyasavittala @ VaniSchool

Vocal: Vid. SumitraVasudev 
Violin: Vid. Charulata Ramanujam 
Mridanga: Vid. BGanapatiraman 
Khanjari: Vid. CPVyasavittala 

Venue / Occasion: Vani School / Sri Ramanavami Sangeethotsava

01 raghunAyaka nI pAdhayUga Hamsadwani Adi tyAgarAja
nereval @ avaniJadhipa

02 sari evvarE shrI jAnaki shrIranjani tyAgarAja 

03 kOrina varamosagu rAmapriyA rUpaka patnam subhramanya iyer (A, N, S)
nereval @ vArijAstra janaka

04 kArubAru sEyuvAru galarE mukhAri Adi tyAgarAja (A)

05 rAmachandram bhAvayAmi Vasantha Adi m.dIkshitar

06 hari hari rAma kAnaDa chApu Bhadrachala Ramadas

07 manasu swAdhIna maina shankarAbharaNa rUpaka tyAgarAja (A, N, S, T)
nereval @ rAja rAjEsha niranjana nirupama

08 sarasa paTire saryu tIre sAma rAma kavi (ashtapadi)

09 nI nAma rUpamulaku sourAshtra Adi tyAgarAja

Monday, 2 April 2018

2018 Apr 02 MalladiBrothers NishanthChandranL TumkurRavishankar Srishaila @ Seshadripuram

Vocal: Vid. MalladiBrothers 
Violin: Vid. NishanthChandranL 
Mridanga: Vid. TumkurRavishankar 
Ghata: Vid. Srishaila 

Venue / Occasion : Ramanavami Sangeethotsava / Sree Rama Seva Samiti, SeshAdripuram

01 dasharatha nandana dAnava mardhana asAvEri Adi tyAgarAja (O)

02 mArubalka kuna vEmira mA manOramanNa shrIranjani Adi x2 tyAgarAja (S)
swaras@ mArubalka

03 O rAjIvAksha Arabhi tripuTa tyAgarAja (A, N, S)
nereval @ mAvara suguNa

04 sri gAyatri valaji TALA OgirAla vIrarAghava sharma (O)

05 shEshAchala nAyakam bhajAmi varALi rUpaka m.dhIkshithar (A,  S)
swaras @ sEshAchala nAyakam

06 kanugoNTini bilahari dEshAdi tyAgarAja

07 sukhi evvarO rAma nAma kAnaDa Adi tyAgarAja (A, T)

08 murahara nagaDhara nInE gathi shAnta mALava kaushika p.dAsa

09 avatArO raghupate khamAs aNNammAchArya

10 sharaNAgata rakshaka yamunakalyANi bhadrachala rAmadas

11 mangala shlOka

Saturday, 31 March 2018

2018 Mar 31 SSaketaraman HKVenkatram TiruvarurBhaktavatsalam MGururaj Bidaram @ Mysore

Vocal: Vid. SSaketaraman 
Violin: Vid. HKVenkatram 
Mridanga: Vid. TiruvarurBhaktavatsalam 
Morsing: Vid. MGururaj 

Venue/ Occasion: Ramanavami Sangeethotsava , Bidaram Krishnappa Rama Mandira @Mysore

01 jaya jaya jaya jAnaki kAntha nAta khanda chApu puranDhara dhAsa
swaras @ sAkEta puravAsa and bhaktavatsala

02 nannu viDachi kadhalaku rA rIthigowLa chApu tyAgarAja (A)

03 birAna varAlichchi kalyANi rUpaka shyAmA shAsthri (O, N, S)
nereval @ nIpada pankajamu

04 kANa vENDum laksha kangal suruTI aruNachala Kavi (A)

05 AnjanEya raghu rAma sAvEri Adi swAti thirunAL (A, N, S, T)
nereval @ janaka sutAdi vimOchana

06 ninE dayAlO nirmala chitta rEvati purandaradAsar

07 DAsa che sampatti rAma sitA miSra shivaranjani TALA COMPOSER

08 mAmava paTTAbhirAma maNirangu m Eka m dhIkShithar

09 tillAna brindAvana sAranga LGJ

10 nI nAma rUpamulaku sourAshtra Adi tyAgarAja

Friday, 30 March 2018

2018 Mar 30 LalgudiSiblings TiruvarurBhaktavatsalam CPVyasaVittala Bidaram@Mysore

Violin Duet:  Vid. Lalgudi GJR Krishnan, Vid. Lalgudi Viji
Mridanga: Vid. TiruvarurBhaktavatsalam 
Khanjari : Vid. CPVyasaVittala 

Venue/ Occasion: Ramanavami Sangeethotsava , Bidaram Krishnappa Rama Mandira @Mysore

01 nAda swarUpiNi dEvi nIlAmbari Adi LGJ

02 shrI nArada nAda sarasIruha kAnaDA rUpakA tyAgarAja (O, S)
swaras @ Sri nArada

03 shrI kanta nIyeDa balati bhavapriyA tyAgarAja
swaras @ srikAnta nI yeDa

04 harihara putram vasanta khaNDaEka m.dIikshitar (S, S)
swaras @ harihara putram

05 pAlintuvO pAlimpava kAntAmaNi Adi tyAgarAja (O)

06 EnATi nOmu phalamO E bhairavi Adi tyAgarAja (A, N, S, T)
swaras @ sundarEsha aravinda

07 sompaina manasitho Ahiri tyAgarAja

08 rAga tAna pallavi mOhana khaNDa jhampe khaNda naDai
rAgamAlika in : karNaranjani, Janaranjani, KalyANavasantha, rItigaULa, dEsh, darbAri kAnaDa

09 rAma mantrava japisO jOnpuri Adi purandara dAsa

10 rAma rAma rAma rAma rAmA ennirO tilang Purandara Dasa

11 tIrAda vilayAttuppillai rAgamAlika mahAkavi subramanya bArati

12 tillAna rEvati LGJ

13 nI nAma rUpamulaku sourAshtra Adi tyAgarAja

2018 Apr 13 MalladiBrothers MASundareshwaran PalladamRavi BharadwajSathavalli @ SRSM FHS

Vocal: Vid. MalladiBrothers  Violin: Vid. MASundareshwaran  Mridanga: Vid. PalladamRavi  Morsing: Vid. BharadwajSathavalli  Venue/ Occ...