Friday, 10 May 2019

2019 May 06 VisakaHari NalinaMohan HSSudheendra SukanyaRamgopal @ Vani School

Harikatha Topic: Sundara Kanda

01  shlOka in vasantha 
sitamma mAyamma.. vasantha

02 kalugunA padanIraja
PUrna lalita 
Swaras 

03 jagadAnandakAraka.. nATa

04 pantuvarALi  AlApane
Aparamabhakti entO..
Swaras at aparAma

05 rAgi tannirao bhikshake..p.dAsa

06 amaratAraka (jagadAnandakAraka)
Only one line with sawaras

07 brindAvana sAranga..  shlOka
KamalAptakula kalashAbdhi chandra

08 chalamElara sAketarAma.. mArgahindOLa

09 namastyai..  shlOka in shahAna
DEhi tavapadam bhaktim vaidEhi

10 shlOka in ranjani
DurmArgachara

11 nI dayarAda.. vasanthabhairavi

12 rAja dasharathO nAma..rathakunjaravAjimAne in shaNmukhapriya
TAna
Anjaneyam hanumantam pavanAtmajam.. rAma dUtam bhajEham
KhaNda triputa 2 kalai... 1 beat after samam
Tani

13 sarasa sAma dAna bEdha..  kApinArAyaNi

14 kaNDen kaNdEn sitayai....

15 mAmava paTTAbhirAma.. maNirangu

2019 May 05 VisakaHari CharulataRamanujam HSSudheendra SukanyaRamgopal @ RSM

Harikatha Topic: Triveni Ramayana

01 jaya jaya jAnaki kAnta.. nATa transitioned into ninne bhajana...
rAm siyArAm...

02 rAmakatha sudha.. madhyamAvati

P.dAsa , tyAgarAja and tuLasidAs perspective to seeing rAmAyaNa

03 shlOka in kEdAra
HarinArAyaNa enu manave

04 evvare rAmayya...gAngEyabhUshaNi

05 shlOka in jOanpuri
RAma mantrava japisO

06 innu daya bArade.. kalyANavasantha
HarivyApaka sarvartra.. tuLasidAs

07 lAli yUgave.. nIlAmbari

08 rAma nAma pAyasakke... HindOLa

09 thumak thumak chalat rAmachandra

10 shrirAma jayarAma..

11 enna rakshiso .. shubhapantuvarALi

12 vasantha  hindOla dEsh RTP

13 pavanaja stutipAtra

2019 May 03 Saketharaman LRamakrishnan TrichyHarikumar GGuruprasanna

Vocal: Vid. Saketharaman 
Violin: Vid. LRamakrishnan 
Mridanga: Vid. TrichyHarikumar 
Khanjari: Vid. GGuruprasanna 

Venue: Sree Ramaseva Mandali, Fort High School
Occasion: Ramanavami Music Festival

01 nenarunchara nApai SimhavAhini Adi tyAgarAja

02 alli nOdalu rAma nAtakuranji Adi purandharadAsa

03 rAmacandrasya dasOham dharmavati m.dIkshitar (A, S)
GrahabEdha into malayamAruta
Swaras at sAmadAna bEdha

04 shraNam sharaNam raghu asAvEri chApu aruNAchala KavirAyar

05 chalamElarA mArgahindhOla Adi tyAgarAja

06 manasu swAdhIna maina shankarAbharaNa rUpaka tyAgarAja (A, N, S, T)
GrahabEdha into.. ??... rEvati..
Nereval at rAja rAjEsha niranjana nirUpama
Swaras at manasu swAdhInamaina

07 tAye tripura sundari shudda sAvEri k.cApu periyaswamy tooran

08 nagumOmu ganalEni abhEri Adi tyAgarAja

09 rAga tAna pallavi sindhubhairavi tiSra tripuTa tiSra naDai
dEhi tava pada bahktIm.. vai
Ragamalika in sahAna, mArubEhAg, dEsh, 

10 rAma mantrava japisO jOnpuri Adi purandara dAsa

11 shrI vENkaTagirIshaMAlOkayE vinAyaka turagArUDhaM Surati Adi Muttswami Dixitar

12 tillana

13 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

2019 May 02 SandeepNarayanan MathurRSrinidhi TumkurBRavishankar BRajashekar @ VaniSchool

Vocal: Vid. SandeepNarayanan 
Violin: Vid. MathurRSrinidhi 
Mridanga: Vid. TumkurBRavishankar 
Morsing: Vid. BRajashekar 

Venue: Sri Vani Kala Kendra, Basaveshwara Nagar, Bangalore
Occasion: Ramanavami Music Festival

01 Chalamela padavarna nATakuranji (daru varNa) Adi Srirangam Rangaswami Nattuvanaar
Kalpana swaras

02 evvarE rAmayya gAngEya bhUShaNi dESAdi tyAgarAja (S)

03 rAma krishNaru manege bandaru hindOLa p.dAsa (A)

04 bhOgIndra shAyinam kuntalavarALi jhampa swAthiThirunAL (S)
Swaras at bhOgIndra.

05 ninnE nammitinaiya sri simhEndramadhyama m.cApu mysore vAsudevAcAr (A, N, S, T)
Nereval at pannagEndra shayana

06 rAma nAmamE tudi manamE dEsh tanjAvUr sankara iyer

07 kAdiruvenu nAnu ninage ranjani Adi Ambujam Krishna

08 viruttum (sAvEri rAgEshri Ahirbhairav) followed by 
pibarE rAma rasam Ahirbhairav Adi sadASiva brahmEndra

09 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

2019 May 01 AbhishekRaghuram MysoreSrikanth TrichyHarikumar Vsuresh @ RSM

Vocal: Vid. AbhishekRaghuram 
Violin: Vid. MysoreSrikanth 
Mridanga: Vid. TrichyHarikumar 
Ghata: Vid. Vsuresh 

Venue: Sree Ramaseva Mandali, Fort High School
Occasion: Ramanavami Music Festival

01 sendhil nagarme unnen vA nIlAMbari Adi varNa Lalgudi G Jayaraman

02 ennaDO rakshincitE SaurAshTra Adi tyAgarAja (A, S)

03 budhamAshrayAmi satatam nATakuranji k.cApu m.dIkshitar (O)

04 lEkanA ninnu juTTuukonnAru asAvEri Adi tyAgarAja (O)

05 srI rAmachandrO rakShatu mAm srIranjani rUpaka m.dIkshitar (A, N, S, T)
Nereval at bharatAgrajO kauSika yAga
Ragamalika nereval

06 mAmava raghurAma sAranga tyAgarAja

07 aravinda padamalar kApi Adi ambujam krishna (A)

08 allidE nammanE rAgEshrI purandara dAsa (O)

09 patiki hAratIrE sItApatiki hAratIrE suraTi Adi tyAgarAja

10 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

2019 Apr 29 SSaketharaman HKVenkatram VijayNatesan BSPUrushottam @ VaniSchool

Vocal: Vid. SSaketharaman 
Violin: Vid. HKVenkatram 
Mridanga: Vid. VijayNatesan 
Khanjari: Vid. BSPUrushottam

Venue: Sri Vani Kala Kendra, Basaveshwara Nagar, Bangalore
Occasion: Ramanavami Music Festival


01 chAla kallAdu konna Arabhi Adi tyAgarAja (O, N, S)
Nereval at ilalo

02 alli nOdalu rAma nAtakuranji Adi purandharadAsa

03 kOdaNDa rAmam anisham kOkilAravam m.dIkshitar (A, S)
Swaras at  vEdAnta vEdyam

04 rAghavane sharaNam raghurAma Nin Charanam Nambinen (r) shahAna Adi Arunachalakavirayar (A)

05 baNTu rIthi kOlu vIyavayya rAma hamsanAdha dhEshAdhi tyAgarAja (N, S)
Nereval at RAma nAma

06 bhajarE rE mAnasa AbhEri Mysore Vasudevachar (A, S, T)
swaras at Bhare mAnasa

07 mAsil ayOdhyayil

08 rAma rAma rAma rAma rAmA ennirO tilAng

09 mamava paTTAbhirAma 

10 tillAna brindAvana sAranga

11 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

2019 Apr 24 RamakrishnanMurthy VittalRangan VijayNatesan G Guruprasanna @ RSM

Vocal: Vid. RamakrishnanMurthy 
Violin: Vid. VittalRangan 
Mridanga: Vid. VijayNatesan 
Khanjari: Vid. G Guruprasanna

Venue: Sree Ramaseva Mandali, Fort High School
Occasion: Ramanavami Music Festival

01 sangIta gnAnamu dhanyAsi Adi tyAgarAja (O, S)

02 manavi nAlakicha rAdhaTE naLinakAnthi Adi tyAgarAja

03 rAma embO eraDakshara (kEdAra gaULA kEDaragauLa) m.cApu (KASHI) p.dAsa
Tuned by RKShriramKumar

04 ninnu jeppa kAraNamemi mandAri patnam subhramanya iyer (A, N, S)
nereval at kalalOnlaina venkatEsha ninnu

05 dEvi brOva samayamidE ati vEgamE vacci cintAmanNi syAma sAstri

06 nA jIvADhAra bilahari Adi tyAgarAja (A, CS, S, T)
Swaras at nAjIvA

07 rAma rAma kalikalusha rAmakali m.dIkshitar

08 rAga tAna pallavi bEgaDe miSra tripuTa
DayamADo pAvanamUrte Ananda spUrte sItApate bEga
Ragamalika.. khamAs.. bindumAlini.. kApi.. Anandabhairavi.. sindhubhairavi..

09 sApasya kousalyA jOanpuri Adi thirupazhanam panchApakEsayyar

10 shlOka viruttum (kOdaNDa dIksha gurUm in sindhubhairavi.. abhEri..)

11 bhajare rE mAnasA abhEri c tripuTa MysUru VAsudhEvAchAr

12 bEhAg tillAna dhIm tana dhIm jhaNuta dhirana MAdi Lalgudi Jayaraman

13 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

2019 May 06 VisakaHari NalinaMohan HSSudheendra SukanyaRamgopal @ Vani School

Harikatha Topic: Sundara Kanda 01  shlOka in vasantha  sitamma mAyamma.. vasantha 02 kalugunA padanIraja PUrna lalita  Swaras  03 ...