Monday, 11 February 2019

2019 Feb 11 NVijaySiva ShreyaDevanath NManojSiva SSunilKumar @ RLKMSpringFestival2019

Vocal: NVijaySiva 
Violin: ShreyaDevanath 
Mridanga: NManojSiva 
Khanjari: SSunilKumar 

RLKMSpringFestival2019

01 ninnu jUci dhanyuDaiti saurAshtram patnam subhramanya iyer

02 Parka parka tighattumo un pada darishanam Harikambhoji Rupaka Gopalakrishna Bharati (O)

03 pAhi mAm ratnAChala nAyaka mukhAri Adi m.Dikshitar (A, S)
Swaras at pAhimAm.

04 nannu brOvu lalitA vEgamE lalitA m.cApu syAmA sAstri (A, N, S)
Nereval at ninnuvinA nAkevarunnAru janani

05 srI chamunDEshwari dEvi tava pAda bhaktim kannaDa Jayachamarajendra Wodeyar

06 munnu rAvaNa tODi mishra jhampe tyAgarAja (A, N, S)
Nereval at rAja rAja virAja

07 rAga tAna pallavi Vachaspati chaturaSra tripuTa 2 kalai. 5 beats after samam
DEvi srI tripura sundari dIna dayAapri jagadIshwari
rAgamALika in dhanyAsi, Bilahari, Amrithavahini
Tani

07 kaNDu kaNDu nI enna mOhana Adi p.dAsa

09 shivagangA nagaranivAsini punnAgavarALi

10 viruttum (pAlinainduTTUm tAyinum...) kApi dwijAvanti sindhubhairavi

11 ApAra karuNa sindhum bhairavIsham mahEsham

12 matiyAl vittanAgi manattAL uttamanAgi paDivagi surUTi k.cApu aruNagirinAthar

13 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

Sunday, 10 February 2019

2019 Feb 10 GaneshKumaresh PatriSatishKumar UNGiridharUdupa @ RLKMSpringFestival2019

Violin: GaneshKumaresh 
Mridanga: PatriSatishKumar 
Ghata: UNGiridharUdupa 


RLKMSpringFestival2019

01 ranganAyakam bhAvayE nAyaki Adi m.dhIkshitar

02 own composiition in rAga Aditya

03 nAdupai balikEru madhyamAvati khaNDa cApu tyAgarAja
NAdupai palikEru norulu
Nereval at AjAnubAhuyuta shrI jAnakipati
Swaras

04 sItApate nA manasuna siddhantamani yunnanu khamAs Adi tyAgarAja (A)

05 rAga tAna pallavi chitrAmbari Adi
Ragamalika in DhanyAsi, GauLa, hamsAnandi, ?? , SAvEri, darbAr, ??, SahAna, ranjani, ??
Tani

06 ranga ranga 

07 sindhubhairavi. Outline and a composition

08 bhagyada lakshmi baramma , HarivarAsanam,  NagumOmu in madhyamAvati

Friday, 8 February 2019

2019 Feb 08 SSaketaraman HKVenkatram NeyveliRNarayanan GGuruprasanna @ RLKMSpringFestival2019

Vocal: SSaketaraman 
Violin: HKVenkatram 
Mridanga: NeyveliRNarayanan 
Khanjari: GGuruprasanna 

RLKMSpringFestival2019

01 inta cAlamu jEsitE VARNA bEgaDA Adi vINai kuppiyer

02 muddumOmu ElAgu celangEnO sUryakAnta tALa tyAgarAja
Swaras at muddumOmu

03 mAmava sadA janani kAnaDA rUpaka swAtitirunAL (A, S)
Swaras at mAmavasadA

04 parimaLa ranganAtham bhajEham hamIrkalyANi m.dIkshitar (A, S)

05 sarasa sAma dhAna kApinArAyaNi Adi tyAgarAja

07 mukhya prANa enna vIramaNi p.dAsa (O)

08 sarOja daLa nEtri himagiri putri nI padAmbujamulE shankarAbharaNam syAma sAstri (A, N, S, T)
Nereval at sAmagAna vinOdini

09 karpUram nArumO khmAas aNDAL nAciyAr tirumozhi

10 rAga tAna pallavi vasantha bhairavi vasanthabhairavi k.tripuTa

11 dEhi mudam dEhi subrahmanya bhArati Tuned by MaduraiSomu

12 ugAbhOga..  baliya manege vAmana bandante followed by 
bArO krishNayya rAgamAlike Adi kanaka dhAsa

13 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

Wednesday, 6 February 2019

2019 Feb 06 Sanjay Subrahmanyan S Varadarajan Neyveli Venkatesh K V Gopalakrishnan B Rajashekhar @ RLKM Spring Fest

Vocal : Sanjay Subrahmanyan
Violin : S Varadarajan
Mrudanga : Neyveli Venkatesh
Khanjari : K V Gopalakrishnan
Morsing : B Rajashekhar

RLKM Spring Festival

01 ninne kOriunnAdirA (varNam) Ahiri aTa Tarangampadi Panchanada Iyer

02 tappaganE vacunA shuddha bangALA rUpaka tyAgarAja ( S )

03 AnandAmrtakarSiNi amrtavarSiNi Adi m.dIkshitar ( A,S )

04 ItanIga vAsudEvanu nATakurinji rUpaka Kanakadasa ( A )

05 attaruNam abhayam bhairavi Adi Papanasam Sivan ( N )
neraval @ ' uttamap piravi aLittAy UnamillAda uDalum aRivum koDuttAy'

06 dAsharathE dayA shAradhE kOkilapriya Adi x 2 tyAgarAja ( A,S,T )

07 nannu brOvumaNi ceppavE kalyANi mishra chApu Bhadrachala Ramadasu

08 RTP surUTi chaturashra tripuTa x 2 kaLai , 5 akshara eDuppu after samam
pallavi line : 'putiyatOr ulagam seivOm, pOriDam ulagathai seivOm'
rAgamAlika swaras in dhanyAsi, bEgaDa and gOpikAtilakam

09 riNa madanuta paripAlaya  behAg Adi Swathi Thirunal

10 ugabhOga ( sutta nadiyE kaNDE ) pahADi
kaNDEnA uDupiya krSNarAyanna pahADi Mishra chApu Purandara Dasa

11 rAmanai bhajitAl mAND Adi Papanasam Sivan

12 nI nAma rUpamulaku (mangaLAm) saurAStra Adi tyAgarAja 

Sunday, 3 February 2019

2019 Feb 03 Kumaresh JayanthiKumaresh KUJayachandraRao GiridharUdupa PramathKiran @ GirinagarSangeethaSabha

Violin: Kumaresh 
VinA : JayanthiKumaresh 
Mridanga: KUJayachandraRao 
Ghata: GiridharUdupa PramathKiran 

Occasion: Purandara and tyAgarAja Aradhane, 2019 + 25 years celebratiions of GirinagarSangeethaSabha


01 vanajAkSirO I viraha kalyANi varNa Adi rAmanathapuram srInivAsa iyengAr (O)

02 own composition in chakravaka (A, S)

03 shrI dUm durgE shiva sAmsarge chidrasavarge Shriranjani KEka m.dhIkshitar (A)

04 rAga tAna  tani pallavi - bEhAg, m.cApu
yes... tani before pallavi, where the instrumentalists composed a pallavi extempore based on the tALa selected by the percussionists.

05 harivarAsanam and medley

Saturday, 2 February 2019

2019 Jan 27 TNSKrishna MatturSrinidhi HSSudheendra RanganathaChakravarthy @ ShrutiSagara

Vocal: TNSKrishna 
Violin: MatturSrinidhi 
Mridanga: HSSudheendra 
Ghata: RanganathaChakravarthy 

ShrutiSagara

01 dAsa srESHTam malahari Adi TNS

02 girirAja sutA bangALa dESAdi tyAgarAja

03 hari nInE doDDavanu tODi Adi purandara dAsa (A)

04 aparAmabakthi panthuvarALi rUpakA tyAgarAja

05 srinivasa enna paliso Anandabhairavi m.cApu p.dAsa

06 nannu pAlimpa mOhana Adi tyAgarAja (A, T) 

07 rAma rAma rAma rAma rAmA enniro shubhapantuvarALi TALA purandara dAsa

08 pAhi kalyANa rAm kApi TALA COMPOSER

09 nagumOmu galavAni madhyamAvathi Adi tyAgarAja

10 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

2019 01 20 SanjaySubrahmanyan SVaradarajan NeyveliVenkatesh AlathurRajganesh SVTMalleshwaram

Vocal: Sangeetha Kalanidhi SanjaySubrahmanyan 
Violin: SVaradarajan 
Mridanga: NeyveliVenkatesh 
Khanjari: AlathurRajganesh 

SVTMalleshwaram

01 entO prEmathO varNa surUTi Adi thiruvottiyUr thyAgayya

02 I vasudhA nIvanti dhaivamu shahana Adi tyAgarAja

03 Sri Krishnam bhajare rUpavati chApu m.dIkshitar

04 enduNDi veDalitivO evurO darbAr m.cApu tyAgarAja (A)

05 dEva dEva jagadhIswara pUrvi kalyANi Adi swAthi thirunAL

06 mA ramaNan umAramaNan hindhOLa rUpaka pApanAsham shivan (A)

07 eduTa nilacitE nIdu shankarAbharaNa Adi tyAgarAja (A, N, S, T)

08 hE gOvinda hE gOpAla kAMbOdhi sUrdAs

09 harivAsaradha vupavAsadha bhAgyavu sinDhubhairavi purandara dAsa

10 viruttum followed by ninnayE ratiyenru ninaikkirEn bhAgEshrI Subramanya Bharati

11 viturum followed by karpagamE kadaikaN pArAi madhyamAvathi Adi pApanAsham shivan

12 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

2019 Feb 11 NVijaySiva ShreyaDevanath NManojSiva SSunilKumar @ RLKMSpringFestival2019

Vocal: NVijaySiva  Violin: ShreyaDevanath  Mridanga: NManojSiva  Khanjari: SSunilKumar  RLKMSpringFestival2019 01 ninnu jUci dhanyuD...