Posts

Showing posts from February, 2016

2016 Feb 29 MalladiBrothers MysoreNagaraj ArjunKumar GiridharUdupa @ Odukattur

Image
Vocal: Vid. MalladiBrothers  Violin: Vid. MysoreNagaraj  Mridanga: Vid. ArjunKumar  Ghata: Vid. GiridharUdupa 
Ocassion: @ Odukattur / Kalotsav
01 sAmi daya jUDa varNa kEdAragauLa tiruvetriyUr tyAgaraja (O, S) Swara @ nI sATi dOra
02 praNamAmyaham shri gaurisutam gauLa Adi mysore vAsudEvacarya (S) Swara @ praNamAyaham 
03 shri bAlasubramhaNyam bilahari mishra chApu M.dIkshithar (O)
04 chintaya mAam kandamUla Kandam Bhairavi rUpaka m.dIkshitar (A, N, S) Nereval @ mangaLakara mandahAsa vadanam
05 Adena ma harudu drugu tataiyani Paraju Adi puLiyUr dhoreswAmy iyer
06 Isha pAhimam jagadIsha pAhimAm kalyANi rUpaka tyAgarAja (O)
07 koniyADina nApai kAmbOdhi Adi vINA kuppaiyer (A, N, S, T) Nereval @ nIlakaNTha srI kALahastIsha
08 pArvati ninnu nera nammiti sukhapANi brOvu kalgaDa tishraEka syAma sAstri
09 sadA enna hridayadalli bEhAg Adi vijaya dAsa
10 nitya pUje dwijAvanti Adi aNNammAchArya
11 shiva shiva bhava sharaNam saurAshtra Adi nArAyaNa tIratha
12 vAgarthAviva sampruktou mangaLa shlOka

Being a working day…

2016 Feb 28 Saketharaman, HKVenkatram, Thiruvarur Bhaktavatsalam, Trupurnitara Radhakrishnan @Odukattur

Image
Vocal: Vid. Saketharaman
Violin: Vid. HKVenkatram
Mridanga: Vid. ThiruvarurBhaktavatsalam
Ghata: Vid. TrupurnitaraRadhakrishnan

01 shlOka ...pullAgi  puDAi puzhuvAi
[ Pullagi, poodai puzhuvai maramaki, 
Pala virugamagi pravayai , pambaki , 
Kallai , manitharai peyai , ganangalai , 
Val asuraragi , munivaraai , devaraai , 
Chellaaa nindra , ithathavara jangamathukkul , 
Yella pirappum piranthu ,ilaithen, yem perumaane ] 26 -31

inta parAkA mAyAmALavagauLa rUpaka Anaiyya (N, S)
nereval @ kaNNa talli

02 kaNDe kaNDe kaNDe Varamu Adi p.dAsa

03 uyyAla lUgavayyA shrI rAma nIlAmbari jhampa thyAgarAja (A)

04 anurAgamulEni saraswati rUpaka tyAgarAja

05 tiruvaDi sharaNam kAmbOdhi Adi gOpAlakrishna bhArati (A, N, S, T)
started at anupallavi marupaDiyum enna....
nereval@ aDutta vanda ennai

06 RTP AbhOgi
rAga: AbhOgi
tAna: ranjani mOhana pUrvikalyANi Bilahari
pallavi : AbhOgi tiSra aTa 2 KaLai
Pallavi Line: Ananda naTana prakAsham sabhEsham naTEsham.. AshrayAmi satatam
Based on panchalinga compositions of m.dIkshitar

rAgamA…

2016 Feb 27 AbhishekRaghuram LRamakrishna Vishal SumeshNarayanan @ Odukattur / Kalotsav

Image
Vocal: vid. AbhishekRaghuram 
Violin: Vid. LRamakrishna 
ChitravINA : Vid. Vishal
Mridanga: Vid. SumeshNarayanan 

Venue: Odukattur 
Ocassion: Shivaratri Celebrations / Kalotsav Festival


01 sAmi ninnE kOri VarNa shri Adhi garbhapurivAsa (O)

02 mEru samAna DhIra mAyAmALavagouLa madhyAdhi thyAgarAja (N, S)
Nereval @ gaLa mula shObillu

03 jananI ninnuvinA rItigauLa m.cApu subbarAya shAstri (A, S)
swara @ tAmasamu sEyakane

04 durmArga carAdamula dora nIvana jAlarA ranjani rUpaka tyAgarAja (O, N)
nereval @ paluku kOTi nI

05 alarulu gurIyaga ADEnADe alakala kukukula shankarAbharaNa Adi aNNammAchAryA

06 rAga tAna pallavi tODI m.cApu eDupu 2 akshara after samam
pallavi line: vENu gAna ramaNa ati vitaraNa guNa nipuNa
rAgamAlika swaras in tODi , nIlAMbari, kalyANa vasantha

07 tappu nODade bandeya nannaya tande tillAng  (dAsarapada ?? )

08 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

2016 Feb 14 SanjaySubrahmanyan SVaradarajan NeyveliVenkatesh BRajashekar BGS RLKMSpringFest (Moments captured)

Image
When master is at work, its an audio visual treat to rasikas. Some moments captures from the workplace :)


2016 Feb 14 SanjaySubrahmanyan SVaradarajan NeyveliVenkatesh BRajashekar BGS RLKMSpringFest

Image
2016 02 14 SanjaySubrahmanyan SVaradarajan NeyveliVenkatesh BRajashekar BGS RLKMSpringFest

Vocal: Vid. SanjaySubrahmanyan 
Violin: Vid. SVaradarajan 
Mridanga: Vid. NeyveliVenkatesh 
Morsing: Vid. BRajashekar 

Ocassion / Venue: RLKMSpringFestical @ Bangalore Gayana SamAja 

01 vanajAksha ninnE nammi yunna vanitapai (pv) sAvEri KAta Vadivelu (TQ)

02 vandE mAtaram kEdAram mahAkavi subhramanya bharati

03 varalakshmIm bhajare re mAnasa saurAshtra  m.dikshitar (A, S)
swara @ varalakshmIm

04 ninnuvinA vErevaru mAlavi Adi GNB (A)

05 pakkAla nilabaDi golicE muccaTa bAga delpa kharaharapriyA tripuTa tyAgarAja (A, N, S, T)
nereval and swara @ tanuvu che

06 rAga tAna pallavi varALi khaNDa tripuTa 2 Kalai
Edupu: 1.5 beats
pallavi line: kANak kiDaikkumO sabEsan darisanam ... kaNDAl kalitirume
rAgamAlika swaras : sahAna, Anandabhairavi, shivaranjani

07 kandanai nI vandanai seivAi manamE kuntalavarALi TALA ? ramaswamy sivan

08 Emandune muddu bAlAmaNi kApi dharmapuri subbarayar

09 kandEnA govindanA chandrakauns purandha…

2016 Feb 13 RanjaniGayathri HNBhaskar SaiGiridhar GSRamanujam @ RLKM Spring Festival

Image
Vocal: Vid. RanjaniGayathri 
Violin: Vid. HNBhaskar 
Mridanga: Vid. SaiGiridhar 
Ghata: Vid. GSRamanujam 

Ocassion : RLKM Spring Festival / Bangalore Gayana Samaja


01 vIribONi varNa bhairavi khaNDa aTa pachchimiriam Adiappayya

02 kodu bEga dhivya mathI Arabhi Adhi puranDhara dhAsa (O, S)
swara @ koDu bEga divya mati

03 ennALu urake shubha pantuvarALi m.cApu tyAgarAja (A, S)
Swara @ mati mantu

04 srI varalakSmi srI rUpaka muttuswami dhIkshitar

05  kANa kaN kOTi vENDum kAmbOji pApanAsam sivan (A, N, S, T)
Nereval @ mANikyam

06 ETi yOchanalu kiraNAvaLi Adhi thyAgarAja

07 rAga tAna pallavi kannaDa kAnaDa, chaturaSra tripuTa, 2 kaLai, tiSra Nadai, 1 beat edupu
sharavana bhava guhane shaNmugane (kannaDa)
enna kA naTarAka mainda (kAnaDa)

rAgamAlika in kannaDa gauLa, navarasa kannaDa, darbAri kAnaDa and dwirAga (nilamani / shivarajani GrahabEdha)

08 ugAbhOga rAgamALika

dAsanAgudakke Esu janmada sukruta ... ravikOTi bhAsura srIsha suguNavanta . . . .  in pUrvikalyANi

nAsharahita ninna dAsara dAsyava lEsAgi kODu k…

2016 Feb 12 Aswin Anand HMSmitha NRajkamal ( Venu Veena Violin) BCManjunath @ RLKMSpringFestival

Image
VinA: Vid. Aswin Anand 
Violin: Vid. HMSmitha 
Flute: Vid. NRajkamal (Venu Veena Violin) 
Mridanga: Vid. BCManjunath 
Ghata: Vid. SukanyaRamgopal
RLKMSpringFest EDI

01 chalamEla jEsEvayya varnam nAttakuranji Adi KuppuswamyIyer

02 praNamAmyaham shri gaurisutam gauLa mysore vAsudEvacarya (O, S)
swara @ praNamAMyaham

03 bAgAyenayya candrajyOti Adhi thyAgarAja (A on vINA)

04 jananI ninnuvinA rItigauLa m.cApu subbarAya shAstri (A on violin, S)
swara @ janani ninnuvina

05 manavi nAlakicha rAdhaTE naLinakAnthi Adhi thyAgarAja

06 mInAkshi mE mudam dEhi pUrvikalyANi Adi M.dIkshithar (A on flute, N, S, T)
nereval @ madhurApuri nilaye

07 sArasa mukhi sakala bhAgyadhE gouda malhAr rUpaka Mutthayya bhAgavathar

08 rAga tAna pallavi kIravANi khaNDa tripuTa , 2 kalai
Edupu 2.5 beats after samam
pallavi LIne : tyAgarAja yOga vaibhavam ...sadA AshrayAmi
rAgamAlika in Anandabhairavi, bEhAg, jOg

09 gidu na dhiku thillAna dhanashrI Adhi swAthi thirunAL

10 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

2016 Feb 09 TMKrishna RKShriramkumar ArunPrakash @ RLKM Spring Festival

Image
Vocal: Vid. TMKrishna 
Violin: Vid. RKShriramkumar 
Mridanga: Vid. ArunPrakash

01. RTP - shaNkarAbharaNa(A, T, S, T)
Pallavi Line: chakkagAni bhajana jEsevAriki tappuga galadA srI rAmA dinadinamu
Ragamalika Pallavi - tODi, Kharaharapriya, Kurinji, YamanKalyani, nArAyaNi, Kunthalavarali, kAMbODhi, tODi, varALi, dEsh surUTi
Swaras only in shaNkarAbharaNa

02. mOkSamu galadA bhuvilO sAramati Adhi thyAgarAja (A, t, N, S) 
Neraval and swara at vINA vAdana 
Alapane by TMK
tAna by both
Kriti by SRK
Neraval and Swaras by both

03 kApAli nin karunai mOhana Adhi pApanAsham shivan (O, S) 
Sang swaram once at Kapali at the end, and while about to conclude, again started another short round of Swaras at "pa" in Ka"pa"li! 

04 Slokam Chethodarpana Anandabhairavi Sindhubhairavi

05 jagadOddhArana kApi Adhi Purandara dhAsa (O, S)

06 bhajarE rE citta bAlAmbikAm kalyANi m.cAPu m.dhIkshitar(A, N, S)
Neraval at "shrI vAgbhava kUTa jata"
Swaras at "Sringara" 

07 vaishNava janatO Mishra rAg…

2016 Feb 08 GRavikiran CharulathaRamanujam KVPrasad BRajashekhar @ RLKMSpringFestival

Vocal: Vid. GRavikiran 
Violin: Vid. CharulathaRamanujam 
Mridanga: Vid. KVPrasad 
Morsing: Vid. BRajashekhar 

Venue / Occasion : Bangalore Gayana Samaja / SRLKM Spring Festival

01 calamEla jEsEvayya nATakurinji mUlevIdu rangaswamy nattuvanAr (O)

02 kannAre kaNDEna achyutana kannada rUpaka p.dAsa (O, S)
Swara @ kaNNAre kaNDe nA 

03 vinatA suta vAhana shrI ramaNa jayantasEnA dEshAdi tyAgarAja

04 illE vaikuNTHa namma shrIlakSmi varALi purandaradAsar (A, N, S)
nereval @ paravAsudEvane ranganAyakanendu 

05 kripa jUchuTaku vELara  ChayA tharangiNi Adi tyAgarAja

06 ambA kAmAkshi bhairavi swarajathi miSra cApu shyAma shAstri (A, N, T)
nereval @  bhakta jana kalpalatikA karuNAlaya sadaya 

07 namaste paradEvate dEvAnji tiSra Eka m.dIkshitar

08 rAga tAna pallavi nATTakuranji chaturaSra tripuTa , eDupu-2 beats from samam
pallavi line: lambOdara lakumIkara ambAsuta amaravinuta 
RAgamAlika in malahari. .anandabhairavi. . KalyANi. .SurUTi

09 manda matiyo nAnu valaji Jhampa p.dAsa

10 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAsh…

2016 Feb 07 BombayJayashri EmbarKannan PatriSatishKumar GGuruprasanna BGS RLKMSpringFestival

Image
Vocal: Vid. BombayJayashri 
Violin: Vid. EmbarKannan 
Mridanga: Vid. PatriSatishKumar 
Khanjari: Vid GGuruprasanna 

Venue/ Occasion: Bangalore Gayana Samaja /  SRLKM Spring Festival

01 sarasija nAbha mAm pAhi varNa nATa Adi paramEShwara bhAgavathar (O)

02 gajavadana bEDuve Hamsadhwani Adi p.dasa (O, S)
swara @ gajavadana bEDuve

03 shambhO mahAdEva kAmavardhini rUpakam tyAgarAja (A, N, S)
nereval @ shambO mahAdEva

04 OrajUpu juchEdhi nyAyama kannada gouLa Adhi thyAgarAja

05 swara rAga laya suDhA shankarAbharaNa Adhi thyAgarAja (A, N, S)
Nereval @ rajata girIshuDu
swara @ swara rAga laya

06 sakala graha bala nIne aTANa khanda chApu puranDhara dhAsa 
(started from anupallavi)

07 rAga tAna pallavi madhukauns, khaNDa tripputa 2 kalai
eDupu - 2 beats after samam
pallavi line: mIna lOchani mAm pAhi madhu kaushika vANi madhura
rAgamAlika in madhukauns, sAranga, bAgEshri, sindhu bhairavi

08 mrigaya tarAda mAdhava nArAyaNa tIrtha

09 ondu bAri smaraNe sAlade sindhubhairavi (started with akaLanka charita hariya pAda)

2016 Jan 31 RanjaniGayathri HNBhaskar ManojSiva SukanyaRamgopal @ SamaganaSabha

Image
Vocal: Vid. Ranjani Gayathri 
Violin: Vid. HNBhaskar 
Mridanga: Vid. ManojSiva 
Ghata: Vid. SukanyaRamgopal 

Venue : Choudaiah Memorial Hall 
Organiser : Samagana Sabha

01 dayamADo ranga rItigaula Adi purandara dAsa (S)
swara @ dayamADo ranga

02 mArakOTi sundari bahudAri GN bAlasubramanian (A, S)
swara @ mArakOTi

03 mAmava mInAkshi rAjamAthangi varALi mishra chApu m.dhIkshithar (N)
Nereval @ shyAmE shankari

04 upachAramu jEsE bhairavi rUpaka thyAgarAja (A, S, T)
swara @ vAkiTane

05 paradEvatE un padam maNirangu p.shivan

06 rAga tAna pallavi bEhAg
pallavi Line: hari smaraNe mADo nirantara.. paragatige idu nirdhAra
tiSra tripuuTa tiSra gati .. Edupu 1 beat after samam
rAgamAlika in rEvagupti, mALavi, kApi, chandrakauns/madhukauns in parallel

07 tALuvikegintA sindhubhairavi k.cApu vAdirAja

08 atha kOTHe dAve mana mana abhang bhImpalAs tukArAm

09 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja