Saturday, 13 February 2016

2016 Feb 12 Aswin Anand HMSmitha NRajkamal ( Venu Veena Violin) BCManjunath @ RLKMSpringFestival

VinA: Vid. Aswin Anand 
Violin: Vid. HMSmitha 
Flute: Vid. NRajkamal (Venu Veena Violin) 
Mridanga: Vid. BCManjunath 
Ghata: Vid. SukanyaRamgopal
RLKMSpringFest EDI

01 chalamEla jEsEvayya varnam nAttakuranji Adi KuppuswamyIyer

02 praNamAmyaham shri gaurisutam gauLa mysore vAsudEvacarya (O, S)
swara @ praNamAMyaham

03 bAgAyenayya candrajyOti Adhi thyAgarAja (A on vINA)

04 jananI ninnuvinA rItigauLa m.cApu subbarAya shAstri (A on violin, S)
swara @ janani ninnuvina

05 manavi nAlakicha rAdhaTE naLinakAnthi Adhi thyAgarAja

06 mInAkshi mE mudam dEhi pUrvikalyANi Adi M.dIkshithar (A on flute, N, S, T)
nereval @ madhurApuri nilaye

07 sArasa mukhi sakala bhAgyadhE gouda malhAr rUpaka Mutthayya bhAgavathar

08 rAga tAna pallavi kIravANi khaNDa tripuTa , 2 kalai
Edupu 2.5 beats after samam
pallavi LIne : tyAgarAja yOga vaibhavam ...sadA AshrayAmi
rAgamAlika in Anandabhairavi, bEhAg, jOg

09 gidu na dhiku thillAna dhanashrI Adhi swAthi thirunAL

10 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...