Monday, 17 November 2014

2014 Nov16 DrRVedavalli, Sumitra Vasudev NalinaMohan AnoorAnanthakrishnaSharma Sukanya Ramgopal @ nAdasurabhi


Vocal: Vid. DrRVedavalli 
Support: Vid. Sumitra Vasudev
Violin: Vid. NalinaMohan 
Mridanga: Vid. AnoorAnanthakrishnaSharma 
Ghata: Vid. Sukanya Ramgopal

Venue: nAdasurabhi


01 vanajAkSirO I viraha kalyANi varNa Adi nAgapaTTinam 'rakti' vIrasAmi piLLai (N, S)

02 enduku nIrdaya evarunnArura harikAmbOdhi dESadi tyAgarAja

03 kOrina varamosagu rAmapriyA rUpaka patnam subhramanya iyer (A, S)

04 manasulOni marmamulu mArga HindhOLa / varamu Adhi thyAgarAja

05 sri vidyA rAjagOpAlam jaganmOhana tiSra Eka m.dhIkshitar

06 rAma nI samAnamevaru kharaharapriya rUpaka thyAgarAja (A, T, N, S, T)

07 dhAsara Nindisa bEDa tilAng Adi PurandaraDasa

08 nAdapriya shivanembaru hamsAnandi Basavanna

09 nI nAma rUpamulaku sourAshtra Adhi thyAgarAja

2014 Nov14 AbhishekRaghuram CharulataRamanujam AnanthaRKrishna GuruPrasanna @ nAdasurabhiVocal: Vid. AbhishekRaghuram 
Violin: Vid. CharulataRamanujam 
Mridanga: Vid. AnanthaRKrishna 
Khanjira: Vid. GuruPrasanna 

Date: 2014 Nov14 

Venue: nAdasurabhi

01 sarasUDa ninnE kOri sAvEri Adhi kotthavAsal venkatarAma iyer

02 I vasudhA nIvanti dhaivamu shahana Adhi thyAgarAja (N, S)

03 ninnE nera nammi nAnura pantuvarALi rUpakA tyAgarAja (S)

04 rAmAbhirAma manasu dhanyAsi Adhi thyAgarAja (A)

05 bAgAyenayya candrajyOti Adhi thyAgarAja (O)

06 rAga tAna pallavi lalita vasantha miSra cApu (A, N, S, T)

07 nI nAma rUpamulaku sourAshtra Adhi thyAgarAja

2018 Apr 23 ChitravinaRavikiran LalagudiViji SaiGiridhar GiridharUdupa @ SRSM FHS

ChitravINA : Vid. ChitravinaRavikiran  Violin: Vid. LalagudiViji  Mridanga: Vid. SaiGiridhar  Ghata: Vid. GiridharUdupa Venue/ Occas...