Posts

Showing posts from August, 2014

2014 Aug 30th Sanjay Subrahmanyan SVaradarajan Tumkur B Ravishankar M Gururaj @ 8th Cross, VV Mohalla, Mysore

Image
Vocal: Vid. Sanjay Subrahmanyan
Violin: Vid. S Varadarajan
Mridanga: Vid. Tumkur B Ravishankar
Morsing: Vid. M Gururaj

Venue: 8th Cross, VV Mohalla, Mysore
Occasion: 53rd Ganeshotsava, SPVGMC Trust

01 vanajAkshi ninnE kOri varNa kalyANi aTa pallavi gOpAla iyer

02 vinAyakA vighna nAshakA vEgavAhini rUpakA m.dIkshitar (S)

03 nannu kanna thalli Sindhukannada Adhi ThyAgarAja 

04 rAga sudhA rasa pAnamu jEsi AndhOLika dhEshAdhi thyAgarAja (A)

05 onde manadali bhajisi chArukEshi p.dAsa (A, S)

06 amba nIlAmbari nIlAmbari Adhi ponnayya piLLai

07 kAdambari priyAyai kadamba mOhana tiSra tripuTa m.dIkshitar (A, N, S, T)

08 rAga tAna pallavi simhEndramadhyama
Adi, KhanDa naDai, 2 beats after eDupu

Pallavi Line: mAyA! vAmananE! madhusUtA, nIyaruLAi!
rAgamAlika : bilahari, Anandabhairavi, bEgaDa, bAgEshri

09 Ninnaye Rati Enna rAgEshri Adi bhAratiyAr

10 rAma krishNaru manege bandaru tillAng p.dAsa

11 akhila charAchara (viruttum) followed by tirumaZhar vayyil iraivaNNin (thiruvalar maiyilaiyil) khamAs

12 nI…

2014 Aug 14 TM Krishna HNBhaskar K ArunPrakash ChandrashekharaSharma @ Unnati

Image
Vocal: T.M Krishna 
Violin: HN Bhaskar 
Mridanga: K Arun Prakash 
Ghata: Chandrashekhara Sharma 

Venue: Unnati Convention Centre
Occasion: Gokulashtami Celebrations / SGBS
Date: 2014 Aug 14


01 O jagadambA Anandabhairavi Adi shyAmA sAstri (O, N, S)

02 sarasUDa ninnE kOri sAvEri Adhi kotthavAsal venkatarAma Iyer (A, T, S, T)

03 ellAm sivan seyal enrE kalyANi sudhAnanda bharati

04 srI varalakSmi srI rUpaka muttuswami dhIkshitar (A, S)

05 SrI SubramaNyAya namasthE kAmbOdhi rUpaka M.dIkshitar (A, N, )

06 sogasu jUDa taramA kannaDa gauLa Adi tyAgarAja (S)

07 varALi sAma (A)

08 nEra nammithinayya VarNa kAnaDa k aTa pUchi shrInivAsa iyengAr (A )

09 bArO KrishNayyA mAND Adhi KanakadhAsa (A)

10 vani pondhu javali kAnaDA Dharmapuri subbarayar (O)

11 nanda gOpAla mukunda yamunAkalyANi Adi m.dhIkshitar (O)

2014 Aug 12 Malladi Brothers MASundareswaran Mannargudi Eswaran Sukanya Ramgopal @ Unnati

Image
Vocal: Malladi Brothers 
Violin: MASundareswaran 
Mridanga: Mannargudi Eswaran 
Ghata: Sukanya Ramgopal 

Venue: Unnati convention Centre
Occasion: Gokulashtami Celebrations / SGBS
Date: 2014 Aug 12th

01 ninnu koriunnara vasantha thachur singracharyalu (O, S)

02 Jaya Jaya swAmin nAta Adhi nArAyana thIrTha  (S)

03 rAmAbhi rAmA ramaNIya nAma dhanyAsi mishra chApu thyAgarAja

04 parvata rAjakumAri pArvati shrIranjani m.dIkshitar (A, N)

05 evarurA ninnu vina mOhana chApu thyAgarAja

06 paripUrNa kAma bhAvamuna pUrvikalyANi rUpaka thyAgarAja (A, N, S)

07 ShivAya namahvenre idaiarachchintanai sheivome Kuntalavarali Adi Papanasham Shivan

08 shrI rAjagOpAla bAla sAvEri Adhi m.dIkshitar (A, N, S, T)

09 manave chanchala matiya biDu darbAri kAnaDa

10 nanda nandana gOpAla jaya navanIta chOra gOpAla Bilahari triputa NarayanaTeertha

11 rAdha prANa adhIna vENu prANa krishna adhIna bhImpalAs gaNapathi sachidAnanda swAmIji

12 sakala lOkEshwaruDu tilAng aNNammAchArya

13 venga nIku suraTi

14 maraLi maraLi jaya mangaLam madhya…

2014 Aug 05 Mysore Brothers, Guru Kraikudi Mani, N Amruth @ SGBS, Unnati

Image
Violin Duet: Vid Mysore Nagaraj, Dr. Mysore Manjunath
Mridanga: Vid. Guru Karaikudi R Mani
Khanjira: Vid. N Amruth

Date: 05 Aug 2014

Venue: Unnati / SGBS 

Ocassion: Gokulashtami Celebrations


01 mArubalka kuna vEmira mA manOramanNa shrIranjani Adhi tyAgarAja

02 mAyammA eni nI pilachithE Ahiri Adhi shyAmA shAsthri

03 mAmavasadA varade nATakuranji rUpaka s.thirunAL (A, N, S)

04 manasulOni marmamulu mArga HindhOLa or varamu Adhi thyAgarAja

05 hechcharikAgA rA yadukula kAmbOdhi khanda jhampa thyAgarAja

06 bAla gOpAla bhairavi Adi m.dIkshithar (A, N, S, T)

07 palukE bangArumAyina Anandhabhairavi Adhi bhadhrAchala rAmadhAs

08 pAhi pAhi gajAnana sindhubhairavi gaNapati sachidAnanda swAmiji (O)

09 gIta dhiku thillAna dhanashrI Adhi swAthi thirunAL

10 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

2014 Aug 04 Sanjay Subrahmanyan SV AG KVG @ SGBS, Unnati

Image
Vocal: Vid. Sanjay Subrahmanyan 
Violin: Vid. S Varadarajan
Mridanga: Vid. Arjun Ganesh
Khanjira : Vid KVGopalakrishna 

Venue: Unnati / SGBS 
Ocassion: Gokulashtami Celebrations

01 chalamEla jEsEvayya varnam nAttakuranji Adi KuppuswamyIyer

02 dEva pAlaya murAre asAvEri swAti tirunAL (O, S)

03 poomEl valarum annayE Ananda bhairavi m.chidambara bharati (A, )

04 shrI kamalambikAyA kaTAkSitOham shankarAbharaNam m.dIkshitar

05 kAdambari priyAyai kadamba mOhana tiSra tripuTa m.dIkshitar (A, N, S)

06 nagumOmu ganalEni abhEri Adhi tyAgarAja (A, N, S, T)

07 maneyoLagAdO gOvindha abhOgi Adhi puranDharadhAsa

08 rAga tAna pallavi pantuvarALi
pallavi sivakAmavarshini bhavakAma mardhini 
(chaturashra aTa 2 kalai, 4 beats after sama)

09 samayamidE rArA behAg jAvaLi paTNam subhramaNya iyer

10  UrinmEyalAvini (rAgamAlika viruttum  in bhairavi, sAlaga bhairavi, sindhubhairavi) followed by viperu vizhavum

11 akhila charAchara tirumaZhar vayyil iraivaNNin (thiruvalar maiyilaiyil) khamAs

12 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAs…