Posts

Showing posts from April, 2014

2014 Apr 29 Mambalam Sisters Dr.Hemalatha H S Sudhindra B R Ravikumar @ SRSM

Image
01 dhEva dhEva kalayAmi mAyAmALavagouLa rUpaka swAthi thirunAL

02 shrI chAmundEshwari pAlayamAm bilahari Adhi mysUru vAsudhEvAchAr (o)

03 koluvaiyunnADe kOdanDapANi bhairavi Adhi thyAgarAja (A, N, S)

04 nIrajAkShi kAmAkShi hindhOLa rUpaka m.dhIkShithar

05 nAda sudhA rasambilanu Arabhi rUpaka tyAgaraja

06 shrI mAtrubhUtam trishiragiri kannaDa m.cApu m.dIkshitar

07 RTP pUrvikalyANi (R, T, N, S T)
Pallavi Line: kOdanDa rAmanai kalyANa rAmanai ninai paTTAbhi rAmanai
miSra tripuTa 2 Kalai, Edupu atIta 5 akshara

rAgamAlika swara: mOhana , bilahari , ??, rItigauLa , dhanyAsi, naLinakAnti, hamsAnandi??,  ??,  ?? , 

kadanakutUhala, bEhAg, hamIrkalyANi

06 Chandra chUDa Shiva Shankara pArvati darbArikAnaDa Adi PurandaraDasa

07 shloka (vasudEva sutam dEvam) nIraja daLa nayana vAsanthi

08 pAvana kAya rAghavEndra bEhAg viTTaladAsa

09 hamsAnandi tillAna

10 jAnaki ramaNage jaya mangaLam suratTi p.dAsa

2014 Apr 29 Venkatesh - 7 Strings @ SRSM

Image
01 prasanna gaNapathe bahudAri chowDaiah

demo on how the 7 stringed violin is tuned

02 marivEre dikkevvaru laTAngi khanda chApu patNam subrahmaNya iyer (O)

03 sarasa sAma dhAna kApinArAyaNi Adhi tyAgarAja (A)

04 BhavanutA nA hrida yamuna mOhana Adhi tyAgarAja (O)

05 RTP kIravANi Adi (T)
Pallavi Line: Sri rAmam raghurAmam bhajAmyaham nirantaram sukhapradam
RagamAlika - sahana karNaranjani sAma, ?? , ??

06 dEsh composition (ballavari gellade vaikunTa) by vyAsarAja

07 sindhubhairavi composition by RR Keshavamurthy


2014 Apr 28 HKVenkatram GRavikiran AshwinAnand (VVV) UKSivaraman Guruprasanna Giridhar Udupa @ RSM

Image
VVV: HKVenkatram GRavikiran AshwinAnand (VVV) 
Mridanga: UKSivaraman 
Khanjira: Guruprasanna 
Ghata: Giridhar Udupa

01 vIribONi varNa bhairavi khaNDa aTa pachchimiriam Adiappayya (O shared by all 3 instruments)

02 pArvatIpatim praNaumi hamsadhwani Adi m.dIkshitar (O, S)

03 OrajUpu juchEdhi nyAyama kannaDa gauLa Adhi thyAgarAja 

04 dattAtrEya trimUrti rUpa ranjani gaNapathi sachidAnanda (O)

05 khamAs AlApane Flute fwd by brOchEvA revarurA kAmAch Adhi mysUru vAsudhEvAchAr 
A solo tani by UKS

06 ShObillu saptaswara jaganmOhini rUpaka thyAgarAja (O, S)

07 kharaharapriyA AlApane vINA followed by pakkAla nilabaDi golicE muccaTa bAga delpa kharaharapriyA tripuTa tyAgarAja
Nereval at manasuna

08 karuNinchuTaku sindhu mandAri Patnam Subramanya lyer

09 kAmbOdhi rAga(violin) tAna (vINA) followed by 
Evari mata vinnavo ravo and tani (only khanjira, Ghata) ( S @ ? )

10 mAmava paTTAbhi rAma maNirangu M Eka m.dIkshitar

11 tillana rAga bEhAg

12 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja


Over the years.. the …

2014 Apr 27 TMKrishna RKShriramKumar KArunPrakash Guruprassad @ SRSM

Image
Vocal: Vid. TM Krishna
Violin : Vid. RK Shriram Kumar
Mridanga: Vid. K Arun Prakash
Ghata: Vid. Guruprassad


01 nAma kusumamulacE pUjincE shrI Adi tyAgarAja (O, S)
Nereval @ Sri rAmuni

02 nija marmamulanu umAbharaNa Adhi thyAgarAja (A, S, T)
S @ kshEmate. ...

03 nATa tAna followed by jagadAnandakArakA jayajAnakI nATa Adi tyAgarAja 
Violin swaras of charaNa and together with vocalist for th sAhitya part
Nereval @ OmkAra panjarakIra in tAna style. Traversing all 3 octaves seamlessly
Chinna tani .. Song continued into further charaNas

04 sOundara rAjam AshrayE brundhAvana sAranga rUpaka m.dhIkshithar (A)
Violin Alapane only

05 kalyani AlApane followed by pallavi kalyANi 
Pallavi Line: Brahmai vAham kilA sadguru kripaya 
ChaturaSra jhampa  2 kalai  edupu after 5 akshara
RAgamAlika sAvEri ... kApi .. nIlAmbari .. bEhAg (/hamIr kalyANi ?) ..  dEsh .. junjhUTi .. 

06 krishNam kalaya sakhi sundharam mukhAri Adhi nArAyaNa thIrTha (S)

07 tungA tIra virAjam rAgamAlika Adhi kamalEsha viTTala dAsa

08 bArO KrishNayyA m…

2014 Apr 26 AbhishekRaghuram BUGaneshPrasad AnanthaKrishna Guruprasanna @ SRSM

Image
Vocal: Vid AbhishekRaghuram 
Violin: Vid BUGaneshPrasad
Mridanga: Vid. AnanthaKrishna
Khanjira: Vid Guruprasanna

01 taruNi ninnu (varNa) kAmbOdhi Adi Fiddle Ponnuswami Pillai (O)

02 mundu vEnuka Iru prakkala doDai mUrkharahara darbAr Adi tyAgarAja (O)

03 balamu kulamu yEla sAvEri thishra Adhi thyAgarAja (brief A, S)

04 rA rA phaNi shayana harikAmbOdhi rUpaka thyAgarAja (Brief A, N , S)

05 endarO mahAnubhAvulu andarIki vandanamu shrI tyAgarAja (A)

06 sattalEni dInamulu vachchenA nAganandini Adi thyAgarAja (O, S)

07 RTP - tODi 

rAga Alapane tODi - vocal
tAna - violin

pallavi tODi - dAsarathE karuNA-payOnidhE ina-kula-tilaka

Adi 2 kaLai. . EDupu after 1 akshara

Ragamalika pallavi .nATakuranji.. kalyANi Anandabhairavi... (done as grahabedha !!!!!!!!! )

Blended all three in quick combination

rAgamAlika tODi .. nATakuranji ...kalyANi. .. Anandabhairavi

Same combination in reverse order delivered once again. ... followed by a spirited tani

08 kOluvai yunnADE kOdanDapANi dEvagAndhAri Adi tyAgarAja

09 rAma jOgi m…

2014 Apr 25 1830 VijaySiva VSanjeev KArunPrakash GChandrashekharaSharma @ SRSM

Image
01 dayAnidhE mAmava bEgaDa Adi shyAmA shAstri

02 rA rA dasharatha rAjakumAra bhairavi rUpaka Walajapet Venkatramana Bhagavatar (N, S)

03 mahima dakkincukOvayyA rishabhapriyA Adi tyAgarAja (A, S)

04 chEtah sri bAlakrishnam bhajarE dwijAvanthi rUpaka m.dikshithar

05 munnu rAvaNa tODi mishra jhampe tyAgarAja (A, N, S, T)

06 chintaye mahAlinga mUrtim parAju adi m.dIkshitar

07 rAga tAna pallavi surUTi
HarE krishnEti suraTita krishNA mAnarakshaka mAmraksha hare
TiSra jhampe miSra naDe,  EDupu after 7 akshara

08 harivAsaradha vupavAsadha bhAgyavu sinDhubhairavi puranDhara dhAsa

09 viruttum pArkum bilahari naLinakAnti HusEni

10 shiva kAma sundari jagadambA mukhAri Adi pApanASam Sivan

11 shlOka sundarate dhyAnam (rAga ?) AbhAng

12 Eru mayil Eri ViLaiyADum Anandabhairavii Adhi Arunagirinathar

13 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja


Quick Poem by Sridhar during the concert :

ಸುರುಟಿ ರಾಗದೆ ಬಳುಕುತಿರಲುರು ಟುರುಟು ಜಂಟೀ ಸ್ವರಗಳಿಂ ತಾನ್ ಒರಟು ಸಂಗತಿಗಳನು ಸುಲಭದಿ ಬಿಡಿಸಿ ತೋರಿರಲು| ತೆರೆದ ಕಿವಿಗಳಿಗಿಂಪ ತುಂಬುತ ಮರೆತಿ…

2014 Apr 24 MysoreBrothers YellaVenkateshaRao Guruprasanna GiridharUdupa @ SRSM

Image
01 brova bhArama bahudAri (o s )

02  marugElara o rAghava jayanthashri (o)

03 naLinakAnti manavi nAlakim chara (o s )

04  samAnamevaru rAma nI  kharaharapriyA. (A N S  )

05 himagiri tanaye shudda dhanyAsi 

06 mOhana rAma - mOhana  (A N S) followed by and electrifying tani for 45 mins !!

07 gOvardhana giridhAra  darbAri kAnaDa  (o)

08 bEhAg tillana

09 bhAgyAda lakshmi bAramma (started at sakkare tuppada kAluve harisi)  madhyamavati 

10 nI nAma rUpamulaku saurAshtra (mangaLa)

2014 Apr 22 rAjkamal N BU Ganesh Prasad Tumkur B Ravishankar B Rajashekhar @ vANi school

Image
01 sarasuda sAvEri  varNa adi

02 jaya jaya jaya janaki kAnta nATa (o .. s)

03 gnanamosagarAda pUrvikalyANi tyAgarAja (a. . s )

04 aTukAdarA manOranjani tyAgarAja

05 rAmakathaSudha MadhyamAvathi tyAgarAja ( A s T)

06 rAmachandra prabho sindhubhairavi

07 pavamana / MangaLa

2014 Apr 21 BangaloreSShankar MASundareshwaran ParupalliPhalgun BNChandramouli @ SRSM

Image
Vocal: Vid Bangalore S Shankar Violin: M A Sundareswaran Mridanga: Parupally Phalgun Khanjira: BS Chandramouli

01 vIribONi varNa bhairavi khaNDa aTa pachchimiriam Adiappayya
02 vandisuvudAdiyali gaNanAthana nATa purandhara dhAsa
03 marugElarA O rAghavA jayanthashrI Adi thyAgarAja
04 manavi chE konavayyA sarasAngi rUpaka patNam subramhaNya iyer ( A, N, S)
05 mArubalka kuna vEmira mA manOramanNa shrIranjani Adhi tyAgarAja
06 SAgara Shayana Vibho bAgEshrI Adhi MD RAmanAthan (O)
07 rAmachandrAya namastE tODi m.dIkshitar (A, N, S)
08 rAmam bhaje raghukula sOmam bhaje hinOLa (O)
09 raghuvara nannu marava kAmavardani Adi tyAgarAja (A, N, S, T)
10 manavE mantrAlayA shudha sArang Adhi AV krishNamAchAr
11 shlOka in sAvEri followed by BhAvayAmi raghurAmam rAgamAlike rUpaka swAthi thirunAL
12 dhyAnavu krithayugadi followed by pArajanaka mangaLa sindhubhairavi (MangaLa)

2014 Apr 20 MalladiBrothers embAr kaNNan Tumkur B Ravishankar Tumkur B Shashishankar @ sEshAdripuram school

Image
01 sita lakshmana aTANA adi (O, S)

02 unDEdi rAmuDu. . harikAmbOdhi  (O, S)

03 okkapAri jUDagarAda ... kalAvathi (A, S)

04 nannu viDachi ... rItigauLa (A)

05 aruNAchalanAtham smarAmi sAranga m. Dikshitar 

06 emani ninne ni mahimate mukhAri .. (A N S T)

07 murahara nagadhara p. Dasa  in raga ... shanta mAlava kaushika (o)
rAga is similar to hindOla, but with antara gAndhAra

08  srirAmulu divya nAma .. sAvEri

09 nitya pUja dwijAvanti

10 uyyAla nUgavayya nIlAmbari

11 marali maraLi jaya mangaLam madhyamAvati 


A great concert .. A hatrick century of sorts (If Im permitted to compare it to cricket parlance)

3 days .. back to back concerts in bangalore.. and could not have expected anything more from the brothers.. 


Each krithi was rendered with complete justice.. The violinist and percussion team did add lustre to the concert.

An enjoyable evening to conclude the weekend.

2014 Apr 19 PriyaSisters MAKrishnaswamy DelhiSairam BSPurushottam @ SRSM

Image
01 vanajAksha ninne nammi bEhAg adi TRS


02 pirai aliyum perumAn hamsadhwani BMK


03 suguNamule cheppukoNTi chakravAka tyAgarAja


04 Aragimpave tODi thyAgarAja (A. N.S.)

05 kshitijA ramaNam dEvagAndhari

06 idi nIku nyAyamA  gamanAshrama adi mysUru vAsudEvAchArya (A..N. .S)

07 enna kaDe hAyisuvudu ninna bhAra nIlAmbari

08 shikhi vahana devasenapate hamsadIpaka adi muttayya bhagavatar

09  entara ni tana harikambodhi adi tyAgarAja (A N S T)
10 ekkaDi mAnusha janmam bauLi aNNammAchArya

11 ugAbhOga dIna NAnu samasta lOkake .. DarbAri KAnaDa..
sadA enna hridayadalli vAsa mADu. . DarbAri KAnaDa . . Vijaya Dasa

12 Atmashtaka - Adi Shankaracharya


13 nI nAma rupamulaku saurAshTra Adi thyAgarAja


A concert which had variety [compositions of various composers (St. tyAgarAja , Dishitir, to Varsudevachar and Muthiah Bhagavathar to contemporary composers like Dr. Balamuralikrishna and Prof TRS] and depth in terms of raaga elaboration , meaning of compositions...
The choice of singing Devagandhari after Todi, …

2014 Apr 18 1830 Dr.Pantula Rama MSN Murthy J vaidyanathan Vyasavittala CP @ Sree Vani Kala Kendra

Image
Vocal: Vid.Dr.Pantula Rama  Violin: Vid.MSN Murthy 
Mridanga: Vid.J vaidyanathan  Khanjira: Vid. Vyasavittala CP
01 sarasa sAma dhAna kApinArAyaNi Adhi tyAgarAja (N, S)
02 paritApamu ganiyADina manOhari rUpaka tyAgarAja

03 hechcharikAgA rA yadhukula kAmbOdhi khanda jhampa tyAgarAja (a, s)

04 kOdanDarAma anisham bhjAmi kOkilAravam Adi m.dhIkshitar

05 shashi vadana bhakta candrajyOti tyAgarAja (A, S)

06 ninnAda nEla nIrajAksha shri rAma kannaDa Adi tyAgarAja

07 sukhi evvarO rAma nAma kAnaDa Adi thyAgarAja (A, T, N, S T)

08 tambUri mITidava bhavAbdhi dATidava sindhubhairavi purandara dhAsa

09 rAma rAma rAma rAma sIta rAma navrOj thyAgarAja

10 aTANA tillana (tOm ta dIm ta)

11 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja 5 pallaviLines

Its almost 18 days into the concert season, and I must thank almighty. The big 6 rAgas have not yet found their place in the lists.. and yet the artists are delivering stellar concerts.
2nd concert of Dr Rama on the trot for me and did not want to miss this in the …

2014 Apr 17 Kumaresh rONu majumdAr trichy Harikumar Viswanath nAkOD @ SRSM

Image
Violin: Vid.Kumaresh
Flute: Vid rONu majumdAr
Mridanga: Trichy B Harikumar
Tabala: Vishwanath Nakod

01 hamsadhwani - tiSra tripuTa

02 kAfi - kharaharapriya  - Alap, tAna, bhajan in Adi tAla, Tani

03 thumak chalat rAmachandra - rAg gAra ( variant of rAg khamAj)

2014 Apr 16 Dr.PantulaRama MSN Murthy HS Sudhindra BR Ravikumar @ SRSM

Image
Vocal: Vid.Dr.Pantula Rama 
Violin: Vid.MSN Murthy 
Mridanga: Vid.HS Sudhindra 
Ghata: Vid.BR Ravikumar

01 manavi nAlakicha rAdhaTE naLinakAnthi Adhi thyAgarAja

02 baNTu rIthi kOlu vIyavayya rAma hamsanAdha dhEshAdhi thyAgarAja (A, S)

03 E rAmuni nammitinO nE vakuLAbharaNa m.cApu tyAgarAja (A, S)

04 sanAtanA paramapAvanA phalamanjari Adi tyAgarAja

05 parama pAvana rAma pUrvikalyANi Adhi rAmnAd shrInivAsa iyengAr (A, N, S)

06 palukavEmi nA daivamA pUrNachandrika Adi tyAgarAja

07 rAga tAna pallavi nArAyaNi, Adi 2 kaLai, 6 akshara after eDupu, Tani

Pallavi Line: ramanIvE brovavayya sadA varamolasagi srI

rAgamAlika Swaras : sahanA, darbAri kAnaDa

08 rAma rAma rAma sItA husEni rUpaka tyAgarAja

09 mAmava paTTAbhi rAma maNirangu M Eka m.dIkshitarI had heard her previous concert at Gayana Samaja monthly concert attended by a handful of lucky rasikas and had been impressed so I made it a point to attend her concert this season. I wasn't disappointed.

With a brief setup delay, the concert star…

2014 Apr 15 Ramakrishnan Murthy HM Smitha HSSudhindra Gururaj M @ Sree Vani Kala Kendra

Image
Vocal : Vid. Ramakrishnan Murthy  Violin : Vid. HM Smitha  Mridanga: Vid. HS Sudhindra  Morsing: Vid. Gururaj M 

01 upachAramu jEsE bhairavi rUpaka thyAgarAja (O, N, S)

02 entha vEdukondu O rAghavA saraswathi manOhari Adhi thyAgarAja

03 mInAkshi mE mudam dEhi pUrvikalyANi Adi M.dIkshithar (A, N, S)

04 shrI rangapuravihAra brindhAvana sArangA rUpaA m.dikshitar

05 sAmaja varadA shuddhasAvEri rUpaka pUchi srInivAsa IyengAr

06 rAga kIravANi, tAna kIravANi nATa gauLa Arabhi varALi Sri

   pallavi kIravANi Adi (Edupu  2 beat after samam)

Pallavi Line " DAsharathe karuNApayOnidhe inakula tilaka" rAgamAlika - sahanA, bEhAg and followed by tani

07 kanDu dhanya nAdhe behAg Adhi mOhanaviTTala dhAsa

08 shlOka jAnAti rAma rAgamAlika in bEhAg, Ahiri, nIlAmbari, sindhubhairavi, suraTi..

09 vanga kaDal kaDainda tiruppAvai suraTi rUpaka ANDAL
transition into mangalam


From the very first note of bhairavi outline (sung with 100% diction), it went on improving until the mangalam was sung. 

I ahve been attending …

2014 Apr 14 O S Thyagarajan G Chandramouli Umayalpuram Mali Srishyla @ sEshAdripuram

Image
Vocal: Vid O S Thyagarajan Violin : Vid G Chandramouli Mridanga : Vid Umayalpuram Mali Ghata: Vid Srishyla
A Complete thyAgarAja Affair...
01 dinamaNi vamsha harikAmbhOji Adi tyAgarAja (O, S)
02 muddumOmu ElAgu celangEnO sUryakAnta tALa thyAgarAja (O)
03 ETi janmam idhi varALi tripuTa thyAgarAja (A, S)
04 rAmA daivamA rAga rAga suraTi tyAgarAja (O, S)
05 sattalEni dInamulu vachchenA nAganandini Adi thyAgarAja
06 dvaitamu sukhamA advaitamu sukhamA rItigauLa Adi tyAgarAja (A, N, S , T)
07 Sri rAmam dasharathAtmajam  (shlOka) sahana shaNmukhapriya  hamsAnandi nIlAmbari
08 uyyAla lUgavayyA shrI rAma nIlAmbari jhampa thyAgarAja
09 nAdupai balikEru madhyamAvati khaNDa cApu thyAgarAja
10 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja


thyAgarAja must have been very happy yesterday for 2 reasons..
1. A concert full of his concerts
2. A right blend of voice, melody, tempo to glitter already grand and divine composition set being presented in a brisk 2.5 hrs concert.


This was the first concert for me of th…

2014 Apr 13 1830 SanjaySubrahmanyan S Varadarajan Neyveli Venkatesh B Rajashekhar @ SRSM

Image
Vocal: Vid. Sanjay Subrahmanyan Violin : Vid S Varadarajan Mridanga: Vid Neyveli Venkatesh Morsing: Vid B Rajashekhar
01 sAmi idi vELa varNa kannaDa paTNam subhramanaya iyer
02 srI varalakSmi srI rUpaka muttuswami dhIkshitar (S)
03 nannu viDachi kadhalaku rA rIthigowLa chApu thyAgarAja (A,S)
04 niravadi sukhadA ravichandraka Adi thyAgarAja (A, S)
05 dAsharathE dayAsharade kOkilapriyA Adi thyAgarAja (A, N, S, T)
06 Indu shruti smriti baLasi sArutide kOsala Jhampa purandara dAsa
07 rAga bahudAri
08 rAgamAlika tAna - bahudAri shaNkarAbharaNa hindOLa hamIrkalyANi tODi varALi  sahAna bhairavi hamsAnandi
09 pallavi tiSra jAti khaNDa naDai jhampa  eDupu after 5 akshara Pallavi Line: kandanaDi avar enakku swanthamaDi vaLLi manALa naDi
10 manamE rAmanai pAda maravAdhe sindhubhairavi Adi MDR
11 akhila charAchara (Viruttum) tirumaZhar vayyil iraivaNNin khamAs
12 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja


Sanjay is one of the few main stream vidhwans whom we can always expect some innovations. New thin…

2014 Apr 12 KJ yEsudAs SR mahadEva sharma TiruvArur Bhaktavatsalam Dr.Karthick @ SRSM

Image
Vocal: Vid Dr. K J Yesudas
Violin: Vid S R Mahadeva Sharma
Mridanga: Vid. Tiruvarur V Bhaktavatsalam,
Ghata: Vid. Dr. Karthick

01 navarAgamAlika varna

02  amrithavarshini alapane fwd by OmkAra rUpane gaNanAthane
A tamil song translated by movie director ravi for this concert (S)

03 shlOka fwd by pAvana guru pavanam Ashraye hamsAnandi

04 story on mOhana experience. ..
MOhana Alapane fwd by turugAya banda gOpiya kanda

04 endarO mahAnubhAvulu Sri Adi thyAgarAja

05 ItanIga vAsudEvanu samasta lOkadoDeya (A, S)

06 kshIra sAgara nannu dEvagAndhAri

07 rAma rAma guNasIma simhEndramadhyama  Adi (A N S T)

08 info on kanakadasa movie by movie director Ravi 
tiruppArkaDalil PallikonDAyil bhairavi

09 rAjIva nEtrAya brindAvana sAranga

10  bhaja gOvindam Ahir bhairav and ragamalika

11 karpUra priyane ninna kathe kELi

12 pibare rAma rasam Ahir bhairav

13 intro to gowrishri rAga
AparAdhi nAnalla aparAdha enagilla gowrishri p.DAsa 

14 haivarAsanam..

15 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

2014 Apr 11 Saketharaman ASubhalakshmi NeyveliNarayanan Dr.Karthik @ SRSM

Image
Vocal: Vid: Saketharaman
Violin : Vid Akkarai Subhalakshmi
Mridanga: Vid.Neyveli Narayanan
Ghatam : Vid.Dr.Karthik

01 ErA nApai inta caUkasEya tOdi Adi paTNam subhramaNya iyer

02 jaya jaya jaya jAnaki kAntha nATa khaNDa chApu puranDhara dhAsa

03 rAmanukku mannan muDi tarittAle nanmai hindOLa Adi aruNAcala kavi (A, )

04 challarE rAmachandhru nIpai Ahiri tripuTa tyAgarAja

05 sudhA mAdhurya bhAshaNa sindhurAmakriya Adhi thyAgarAja

06 jAnaki pathe jaya kAruNya jaladhe kharaharapriya Adhi pApanAsham shivan (A, N, S, T)

07 calamElara sAkEtra rAmA mArgahindOLam Adhi tyAgarAja

08 raga tana pallavi desh
  TALa: khaNDa tripuTa chaturaSra purvAnga tiSra uttarAnga 
  rAgamALika  dEsh sAvEri hamsanAda
  Pallavi Line: raghuvIram rAghavam rAmam bhajAmi...  dayAnidhim sadA sri
09 bArO KrishNayyA mAND Adhi KanakadhAsa

10 rAma rAma x4 ennirO vasantha thishra Adhi puranDhara dhAsa

11 tAm tAm taka tOm tOm taka tadhIrana (tillAna) vAsanthi
12 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

2014 Apr 10 GayathriVenkataraghavan PadmaShankar GanapathyRaman SukanyaRamagopal @ SRSM

Image
Vocal: Vid.GayathriVenkataraghavan
Violin: Vid Padma Shankar Mridanga: Vid. Ganapathy Raman Ghata: Vid.Sukanya Ramagopal


01 jagadhAnadhakAraka nAta Adhi thyAgarAja
02 smaraNe ondhe sAladhE malapaka puranDhara dhAsa (S)

03 marivEre dikkevvaru laTAngi khanda chApu patNam subrahmaNya iyer (A, S)

04 kshIra sAgara shayana dhEvagAnDhAri Adhi thyAgarAja (A)

05 srI rAma nAma bhajana sai maname aTANA Adi pApanAsham shivan

06 chakkani rAja mArgamu kharaharapriya Adhi thyAgarAja (A, N, S, T)

07 sApasya kousalyA jOanpuri Adi thirupazhanam panchApakEsayyar

08 yAdava nI bA yadukula nandana kApi purandaradAsa

09 viruttum 

10 pibarE rAma rasam Ahirbhairav Adi sadASiva brahmEnd

11 tillana

12 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja


Skipped yesterday's Dr. Nityashree concert as my daughter was performing bharatanATya seva at another temple premises on account of rAma navami.
Concert had a good gathering of audience when it started on time. Having missed last year concert of this artist, she was on my l…