Saturday, 19 April 2014

2014 Apr 17 Kumaresh rONu majumdAr trichy Harikumar Viswanath nAkOD @ SRSM


Violin: Vid.Kumaresh
Flute: Vid rONu majumdAr
Mridanga: Trichy B Harikumar
Tabala: Vishwanath Nakod

01 hamsadhwani - tiSra tripuTa

02 kAfi - kharaharapriya  - Alap, tAna, bhajan in Adi tAla, Tani

03 thumak chalat rAmachandra - rAg gAra ( variant of rAg khamAj)

No comments:

Post a Comment

2017 Nov 19 ShashankS BUGaneshPrasad TVBhanktavatsalam NAmrith @ kAnchanOtsava2017

Flute: Vid. ShashankS  Violin: Vid. BUGaneshPrasad  Mridanga: Vid. TVBhanktavatsalam  Khanjira: Vid. NAmrith Organiser: kAnchanOtsava ...