Tuesday, 29 April 2014

2014 Apr 29 Mambalam Sisters Dr.Hemalatha H S Sudhindra B R Ravikumar @ SRSM
01 dhEva dhEva kalayAmi mAyAmALavagouLa rUpaka swAthi thirunAL

02 shrI chAmundEshwari pAlayamAm bilahari Adhi mysUru vAsudhEvAchAr (o)

03 koluvaiyunnADe kOdanDapANi bhairavi Adhi thyAgarAja (A, N, S)

04 nIrajAkShi kAmAkShi hindhOLa rUpaka m.dhIkShithar

05 nAda sudhA rasambilanu Arabhi rUpaka tyAgaraja

06 shrI mAtrubhUtam trishiragiri kannaDa m.cApu m.dIkshitar

07 RTP pUrvikalyANi (R, T, N, S T)
Pallavi Line: kOdanDa rAmanai kalyANa rAmanai ninai paTTAbhi rAmanai
miSra tripuTa 2 Kalai, Edupu atIta 5 akshara

rAgamAlika swara: mOhana , bilahari , ??, rItigauLa , dhanyAsi, naLinakAnti, hamsAnandi??,  ??,  ?? , 

kadanakutUhala, bEhAg, hamIrkalyANi

06 Chandra chUDa Shiva Shankara pArvati darbArikAnaDa Adi PurandaraDasa

07 shloka (vasudEva sutam dEvam) nIraja daLa nayana vAsanthi

08 pAvana kAya rAghavEndra bEhAg viTTaladAsa

09 hamsAnandi tillAna

10 jAnaki ramaNage jaya mangaLam suratTi p.dAsa

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...