2014 Apr 27 TMKrishna RKShriramKumar KArunPrakash Guruprassad @ SRSMVocal: Vid. TM Krishna
Violin : Vid. RK Shriram Kumar
Mridanga: Vid. K Arun Prakash
Ghata: Vid. Guruprassad


01 nAma kusumamulacE pUjincE shrI Adi tyAgarAja (O, S)
Nereval @ Sri rAmuni

02 nija marmamulanu umAbharaNa Adhi thyAgarAja (A, S, T)
S @ kshEmate. ...

03 nATa tAna followed by jagadAnandakArakA jayajAnakI nATa Adi tyAgarAja 
Violin swaras of charaNa and together with vocalist for th sAhitya part
Nereval @ OmkAra panjarakIra in tAna style. Traversing all 3 octaves seamlessly
Chinna tani .. Song continued into further charaNas

04 sOundara rAjam AshrayE brundhAvana sAranga rUpaka m.dhIkshithar (A)
Violin Alapane only

05 kalyani AlApane followed by pallavi kalyANi 
Pallavi Line: Brahmai vAham kilA sadguru kripaya 
ChaturaSra jhampa  2 kalai  edupu after 5 akshara
RAgamAlika sAvEri ... kApi .. nIlAmbari .. bEhAg (/hamIr kalyANi ?) ..  dEsh .. junjhUTi .. 

06 krishNam kalaya sakhi sundharam mukhAri Adhi nArAyaNa thIrTha (S)

07 tungA tIra virAjam rAgamAlika Adhi kamalEsha viTTala dAsa

08 bArO KrishNayyA mAND Adhi KanakadhAsa

09 sarvam brahma mayam madHuvanti Adi sadAshiva brahmEndra (O)

10 karuNisO rangA karuNisO sahAna Adi p.dAsa (O)

11 Vaishnava Janato Mishra khamAj Adhi Narsi Mehta

12 raghupathi rAghava rAjArAm bhajan mishra pIlu

Comments

Popular posts from this blog

2016 Nov 20 SanjaySubrahmanyan SVaradarajan NevyveliVenkatesh AlalthurRajganesh @ MANMF

2016 Nov 04 MalladiBrothers CharulathaRamanujam TumkurRavishankar BRajashekar @ Nadasurabhi23rdAnnualFestival

2016 Aug 06 TMKrishna HKVenkatram KArunPrakash AnirudhAtreya @ SGBS / Unnati