Tuesday, 14 May 2013

2013 May 13 KJyEsudAs MahadevaSharma ThrivarurBhaktavatsalam TripunitaraRadhakrishnan @ Sree Ramaseva Mandali, Bangalore


It was yet another masterly concert by Dr K J Yesudas.. Stearted 3 mins well before time (as compared to another recent young guns concert !) and went on toll 9.30.

Full house (is my estimate correct - the pendal accomodates 4000+ people ?) and a standing ovation was the hallmark of the concert.01 era nApai- tODi
02 vandipe ninage gaNAnAtha - gambhIranATa ?? ( there was more of ga ma pa... ma pa ni phrase.)
03 suvarNAngi - guru nimma dayave.. nanagaanandu daya ( dedicated to late PBS)
04 sadhinchane- Arabhi
05 sAma gAna vinOdini- Hamsanandi
06 kshira sAgara - dEvagAndhAri
07 marugelara - jayanthashri
08 nInE anAtha bhandu kAruNya sindhu  - nATakapriya ?? ( or some kharaharapriya janya )
09 nAgaswarAvaLi - rAma bhakjane mADo
10 bhairavi- upachAramulanu chekkonavayya - tani
11 enu varava bEDale nAnu 
12 nine karuna deena paala anatha bandhu -  sahAna
13 rEvati - hrudayattil kadanattal ..
14  krishna ni begane baro- yaman kalyan
15 kondalallo nelakonna - hindOLa
16 teniri mayilu -  some hm raga
17 aayirum - ahir bhairav
18 harivasaranam I
19 tejo bhir - sindhubhairavi
20 pavamana Monday, 13 May 2013

2013 May 12 VisakaHari Ananthakrishnan HSSudhendra SukanyaRamgopal (upanyasa: Gajendra Moksha) @ Sree Ramaseva Mandali, Bangalore


GAJENDRA MOKSHA

Another brilliant harikatha by Smt Visaka Hari... Emulated the epitome of motherhood (telling stories) was interspersed with the following songs

01 shloka in nATa. Hindola. yare rangana yare krishnana - hindOLa
02 ma pala velasiga - asAvEri
03 shloka in chandrajyOthi
04 shashivadana bhaktajanabhana - chandrajyOthi
05 rItigaULa - paripAlaya raghunAtha
06 tanu ninnuvina the same jiva ninnadu - yadukula kAmbOdhi
07 daya mADo ranga - KalyANi
08 hari Smarane mADO nirantara - hamir kalyani
09 shloka in brindavana saranga
10 nin yako ninna hangyAko - brindavana saranga
11 shloka in ...sAvEri
12 started at kariya rakshisi... - SAvEri - parAku mADade parAmarisi aparAdhangaLa kshamiso P.dasa
13 jagadAnandakAraka
14 srishTi stithi laya... ahir bhairav
15 ninyAke nirdayanAde hariye ???   -hamsanandi ????
16 paramAtmuDu velige - vAgadIshwari
17 ??
18 azwAr pasuram in madhyamAvathi
19 Pavamana


Saturday, 11 May 2013

2013 May 11 MysoreBrothers Umayalpuram K Sivaraman NAmrith@ Sree Ramaseva Mandali, Bangalore


01 navaragamalika varna
02 sobillu saptaswara -jaganmOhini
03 raga sketch kalyANavasantha - nAdalOluDai
04 pUrvikalyANi by musore manjunath ... gnAnamosagarAda
05 raga sketch of dhenuka - teliyalElu rAma
06 raga sketch of kadanakutUhala - raghuvamsha sudha

I realised only today that even mridanga can participate in Alapana... UKS was  at his creative best...as he participated with Dr. Manjunath on raga Alapane.

07 AbhEri alalane by Mysore Nagaraj  - nagumomu - tani
08 nAnATe braduku - rEvati
09 alaipAyude - kAnaDa
10 jagadOdhArana - kApi
11 raghupati raghava 
12 bhagyAda lakshmi bAramma - madhyamAvathi
13 pavamana .. ended in madhyamavati

2013 May 10 ShashankSubramanyan rAkesh-chaurasia pArupally phalgun ravindra yavagal @ Sree Ramaseva Mandali, Bangalore

01 abhogi AlApane  in both CM and HM style...
tyAgarAja krithi and hinduastani swaras when elaborated)
02 kalyani RTP and tani
03 venkatachala nilayam Sindhubhairavi 
ragamalika in sindhubhairavi kApi amrithavarshiNi and back to sindhubhairavi


Disappointed with the poor professional approach shown by the team lead by our Bangalore Boy !! Started at 7.00 and ended at 9.15. Good loss of 45 mins of music lost (including 10 - 15 mins of setup time ) and and excuse about Bangalore traffic !!

While a good number of audience coming from all around Bangalore could beat the same Bangalore traffic ... why not the artists ?

Organisers could have managed the floor well... for a complete 3 hr concert.Friday, 10 May 2013

2013 May 09 gaNEsh kumarEsh KVPrasad Guruprasanna PramathKiran @ Sree Ramaseva Mandali, Bangalore


01 arabhi varNa
02 gauLa - praNamAmyaham gauri sutam
03 alApane in western style - hamsadhwani - rAga pravAham - own composition
It was a fresh look at hamsadhwani !!

04 rItigaULa -  nAn Enu mADideno venkaTa ramaNa  P.dasa

Searched from the net for me to understand the krithi..
http://www.acidplanet.com/artist.asp?PID=1129719&t=1

P: nAnEnu mADidenO venkaTaramaNA nInennu salahabEku krSNA 
A: mAmAbhimAnavu ninagide enagillA dInarakSaka svAmi tirupatiya venkaTaramaNa 

C1: karirAja karesididane draUpadi dEvi 
    baridoLe kaLusidaLe Sri rAja patniyu 
    kallAgi kriyagidu 
    I rAgavella ariyenO krSNA 

C2: oppiDi avalakkiya tanda avanige/avaninge 
   oppikoTTeyO bhAgyava 
   sarpa shayana shrI purandara viThalane 
   aprameya salahO venkaTarAya

05 dhanyAsi - rAmAbhi rAma 
06 kalyani -shana grahabedha - eta vunara -  kAnaDa , ahir bhairav,  ranjani, janaranjani ??  --- tani

07 gOvinda bolo gopala bolo - sindhubhairavi
08 tillana - by lgj  - bahudari
09 bhagyAda lakshmi bAramma - madhyamAvathi
10 harivarasanam - nagumomu galavani (played as a medley)

Wednesday, 8 May 2013

2013 May 08 ChertalaiRanganathaSharma CNChandrashekar JVaidyanathan AlathurRajganesh @ Sree Ramaseva Mandali, Bangalore


01 chalamu in valaji
02 kharaharapriya - parAku mADade parAmarisi aparAdhangaLa kshamiso
03 hamsanandi - sachama ra ramavani -hmb
04 kshitija ramanam chintaye - dEvagAndhAri
05 bOgIndra shAyinam - kuntalavarAli
06 dhanyAsi -dhyAnamE varamaina- tani
07 varashiki vAhana - supradeepam
08 simhEndramadhyama- RTP
Chaturashra triputa khaNDa nadai
rAgamAlika - mOhana , kApi ,  sahana ,  sindhubhairavi, 
09 hari guNa gAvat nAchUngi- mIrA bhajan -dIpAli
10 iddudAno tillai sthalam - bEhAg
11 rAma mantrava japiso - jOanpuri
12 pavamana 


Tuesday, 7 May 2013

2013 May 07 GayatriVenkatraghavan MRGpinath JVaidyanathan AlathurRajganesh @ Sree Ramaseva Mandali, Bangalore


1. Gajamukha vandisuve MAyAmALavagauLa, adi vadirajaru 
2. makelara vicharamu ravichandrika adi tyagaraja 
3. Dharmavathi bhajana seya rada adi 
4. Nityananda kari, annapurne vishalakshi, Sama 
5. Sudhamayi amrutha varshini rupaka 
6. Kambodhi, kailasa nathena samrakshithonam mishra chapu tani 
7. RAma bhakthi shudda bangala 
8. Hindola alap, tanam hindola, saveri, mohana, chandrajyothi, back to hindola,
Pallavi
sri rAma jaya rama jaya jaya rama ena ninai maname diname, swara hindola, bahudari, ganamurthe, kedara, hamsanada,   khanda triputa 
9. Darbar kanada pibare rama rasam  
10. Kapi yadava ni baro adi
11. Pavamana

Sunday, 5 May 2013

2013 May 05 RaGa CharumatiRaghuraman HSSudheendra SukanyaRamgopal @ Sree Ramaseva Mandali


01 kAnaDa aTa tALa varna
02 teliyalEru rAma - dhenuka
03 sAranga - ee pariya sobagAva - k cApu - p dasa
04 nIrajAksi kAmAkshi - hindOLa
05 sahana - giri pai - tani
06 sharavaNabhava - pashupatipriyA
07 RTP chakravAka  , brief kuranji in between
Tishra jhampa misra nadai -42 beat
Pallavi  - enduku nirdaya inakula tilaka evarunnaaru  edhara lona
Switched to Tisra triputa tishra nadai.....
rAgamAlika - nATa , kamAch , kApi, (recognised as bEhAg? but its sohini) ( sa ri ga ma da ni sa )

08 ramanai bhajitAl - mAND - p.shivan
09 abhang -deshkari
10 pavamana 2013 May 04 AbhishekRaghuram AvaniswaranVinu AnanthRKrishnan Guruprasanna @ Sree Ramaseva Mandali, Bangalore

This program was preceeded by an award ceremony to Vid. P S Narayana Swamy 


01 navaragamalika varna
02 yOchanA kamala lOchana - darbAr
03 dhenuka - teliyalElu rAma
04 kAmbOdhi - mA jAnaki
05 AbhEri - nagumomu ganaleni
06 mohana - nannu pAlimpa - tani
07 yaman kalyan - sri ramachandra kripalu bhajamana
08 dwijAvanthi kamAch bEhAg
Apne mandir me bhait bhait kar....hari gun gaavat
Ramachandra nitudu
Karpura...... presented as a medley
09 pavamana
Friday, 3 May 2013

2013 May 03 NeyveliSantanagopalan MASudareswaran SVRamani NAmrith @ Sree Ramaseva Mandali, Bangalore


01 sarasijanAbha  KAmbOdhi aTa tALa varna
02 panchamAtanga mukha gaNapati malahari
03 nannu brOva Ni - AbhOgi
04 shaNkarAbharaNa - enduku peddala- tani
05 shaNmukhapriyA RTP
srI rAmam chimtaye jimauta shyAmam chintaye
Chaturashra maTya

06 rAma bhadra ra ra - ananda bhairavi
07 rama mantrava japiso - jOanpuri
08 viruttum - yadukula kAmbOdhi
09 pavamana 

Thursday, 2 May 2013

2013 May 02 HKVenkatram GRavikiran AshwinAnand (VVV) Umayalpuram K Sivaraman Guruprasanna @ Sree Ramaseva Mandali01 navaragamalika varna
02 brochevarevare raghupate - sri ranjani
03 chandrajyOthi -bAgAyenayya
04 yadukula kAmbOdhi - hechharika ra ra
05 raghuvamsha sudha - kadanakutUhala 
06 amrithavarshiNi -AnandAmrithakarshini  amruta varshini - muttuswAmi dIkshitar
07 shaNkarAbharaNa - enduku peddala - tani

repeated phrases of Sa ri mA ga ri /sa  .... ri ga sa ri ga  was mind blowing

08 sanAtana parama pAvana - phalamanjari
09 nAsikAbhUshaNi RTP
Ni padamule gatiyeni nammiti sri ramachandra 
Khanda triputa 2 kakai +2 beats
RAgamAlika - hindOLa  on violin, suraTi on veeNA, naLinakAnti ?? on Flute, hamsAnandi on violin,
10 rAma mantrava japiso - jOanpuri..
11 rEvati - yadava ni ba yadukula nandana
12 mOhana kalyANi - tillAna -lAlguDi jayarAman 
13 pavamana with a madhyamAvati ending...
Wednesday, 1 May 2013

2013 May 01 AbhishekRaghuram CharulataRamanujam NeyveliNarayanan Guruprasanna @ seshAdripuram


01ninu kori - mohana varna
02 mundu vENu - darbar
03 bilahari - paridAnamichite
04 kAnaDa - sukhi evvaro
05 KalyANi - nidhi chala sikhama - tani
06 brindavana saranga - kamalAptakula kalaShAbdhi chandra
07 Adi dEva paramAtma - sindhubhairavi
08 patiki hara tIrE - suraTi 
09 pavamana


2018 Apr 23 ChitravinaRavikiran LalagudiViji SaiGiridhar GiridharUdupa @ SRSM FHS

ChitravINA : Vid. ChitravinaRavikiran  Violin: Vid. LalagudiViji  Mridanga: Vid. SaiGiridhar  Ghata: Vid. GiridharUdupa Venue/ Occas...