Posts

Showing posts from 2014

2014 Nov 23 AkkaraiSisters Saigiridhar Guruprassad @ MA Narasimhachar Foundation

Image
Violin Duet: Vid AkkaraiSisters
Mridanga: Vid. Saigiridhar
Ghata: Vid Guruprassad

01 valaji varNa Adi sUchindram sivasubramaNya Iyer

02 siddhi VinAyakam shaNmukhapriya rUpakA m.dhIkshithar

03 brOva bhAramA raghurAmA bahudAri Adi tyAgarAja (A)

04 ardhanArIshvaram ArAdhayAmi kumudakriyA rUpaka m.dIkshitar (A)

05 aTu kAradA nI palka manOranjani Adi tyAgarAja

06 rAga tAna pallavi kIravANi Adi2Kalai  (A, T, T)
Pallavi line: mura hara naga dhara bhava bhaya hara sadA mAm pAhi
Ragamalika in shubha pantuvarALi, nalinakAnti chArukEshi jOg dEsh madhuvanti ?? and reverse order....

07 vishwEshwara dharushanu kar sinDhubhairavi rUpaka swAthi thirunAL

08 ??

09 nI nAma rUpamulaku sourAshtra Adhi thyAgarAja

2014 Nov16 DrRVedavalli, Sumitra Vasudev NalinaMohan AnoorAnanthakrishnaSharma Sukanya Ramgopal @ nAdasurabhi

Image
Vocal: Vid. DrRVedavalli 
Support: Vid. Sumitra Vasudev
Violin: Vid. NalinaMohan 
Mridanga: Vid. AnoorAnanthakrishnaSharma 
Ghata: Vid. Sukanya Ramgopal

Venue: nAdasurabhi


01 vanajAkSirO I viraha kalyANi varNa Adi nAgapaTTinam 'rakti' vIrasAmi piLLai (N, S)

02 enduku nIrdaya evarunnArura harikAmbOdhi dESadi tyAgarAja

03 kOrina varamosagu rAmapriyA rUpaka patnam subhramanya iyer (A, S)

04 manasulOni marmamulu mArga HindhOLa / varamu Adhi thyAgarAja

05 sri vidyA rAjagOpAlam jaganmOhana tiSra Eka m.dhIkshitar

06 rAma nI samAnamevaru kharaharapriya rUpaka thyAgarAja (A, T, N, S, T)

07 dhAsara Nindisa bEDa tilAng Adi PurandaraDasa

08 nAdapriya shivanembaru hamsAnandi Basavanna

09 nI nAma rUpamulaku sourAshtra Adhi thyAgarAja

2014 Nov14 AbhishekRaghuram CharulataRamanujam AnanthaRKrishna GuruPrasanna @ nAdasurabhi

Image
Vocal: Vid. AbhishekRaghuram 
Violin: Vid. CharulataRamanujam 
Mridanga: Vid. AnanthaRKrishna 
Khanjira: Vid. GuruPrasanna 

Date: 2014 Nov14 

Venue: nAdasurabhi

01 sarasUDa ninnE kOri sAvEri Adhi kotthavAsal venkatarAma iyer

02 I vasudhA nIvanti dhaivamu shahana Adhi thyAgarAja (N, S)

03 ninnE nera nammi nAnura pantuvarALi rUpakA tyAgarAja (S)

04 rAmAbhirAma manasu dhanyAsi Adhi thyAgarAja (A)

05 bAgAyenayya candrajyOti Adhi thyAgarAja (O)

06 rAga tAna pallavi lalita vasantha miSra cApu (A, N, S, T)

07 nI nAma rUpamulaku sourAshtra Adhi thyAgarAja

2014 Oct 19 SanjaySubrahmanyan SVaradarajan NeyveliVenkatesh SVenkataraman @ 46th BGS Annual Conference

Image
Vocal: Vid. SanjaySubrahmanyan 
Violin: Vid. SVaradarajan 
Mridanga: Vid. NeyveliVenkatesh 
Khanjira: Vid. SVenkataraman

01 gaNanATha nin ponnAdi varNa gouLa Adhi mAyUram vishwanATha shAsthry

02 I vasudhA nIvanti dhaivamu shahana Adhi thyAgarAja

03 shAntamu lEka saukhyamu lEdu sAma Adi thyAgarAja (S)

04 prasanna venkatEshwaram vATi vasanta bhairavi Adi m.dikshitar (A, S)

05 parAkEla nannu paripAlimpa murari kEdAragauLa Adi shyAmA shAsthri (A, )

06 onde manadali bhajisi chArukEshi Adi p.dAsa (A, S)

07 enna punniyam sheidAyo husEni ottukAdu kavi subbaiyer

08 rAga tAna Pallavi kIravANi
   Pallavi line: mAyAvanane madhu sUdhA nI aruLvai
   chaturaSra tipuTa khaNDa naDai (after 5 beats on the first anga eDupu)
   followed by Tani

09 mannupugaz kosalaidan Durga mAyAmAlavaguLa sAranga hindOLam nIlAmbari rUpaka kulasekara azwar

10 Virutham SrthvA guNA in mOhana followed by  Bansi wale mOhana Swathi TiruNAL

11 viruttum kApi

12 Isananpur kupai sollavarum illaye jaga mOhana

13 nI nAma rUpamulaku sourAshtra Adhi th…

2014 Oct 17 Kumaresh RShankaraNarayanan TrichyKrishna @ 46th BGS Annual Conference

Image
Violin: Vid. Kumaresh 
Mridanga: Vid. RShankaraNarayanan 
Ghata: Vid. TrichyKrishna


01 kAnaDa Ata varNa

02 rAga (AlApana) pravAha in nATTakuranji dhEnuka

03 endarO mahAnubhAvulu andarIki vandanamu shrI tyAgarAja

04 rAgapravAha hamsanAda chaturaSra maTya

05 rAgapravAha tODi

06 rAgapravAha rAga kAMbOdhi

07 rAga tAna pallavi  brindAvanasAranga dharmavati Adi tALa

08 sindhubhairavi tillAna Adi

09 bhagAda harivarAsanam nagumOmu

2014 Oct 15 MalladiBrothers HKVenkatram BCManjunath GuruPrasanna @ 46BGS Conference

Image
Vocal: Vid. MalladiBrothers 
Violin: Vid. HKVenkatram 
Mridanga: Vid. BCManjunath 
Khanjira: Vid. GuruPrasanna

01 vanjAkSA nine kOrina VARNAM rItigauLa khaNDa Ata vINai kuppiyer (O)

02 vandEham jagatvallabham hamsadhwani khaNDa chApu annamAchArya (S)

03 ETla dorakitivO rAma tana vasanta Adi thyAgarAja (A, N, S)

04 idi samayamu brOva nATakapriyA Adi mysore vAsudevAcAr (A, N, S)

05 Shiva kAmEshvarIm kalyANi Adi m.dIkshitar

06 dEvi shrI tuLasamma mAyAmALavagauLa Adhi thyAgarAja (A, N, S, T)

07 rAga tAna pallavi bEgaDe
  pallavi bEgaDe chaturaSra jhampe miSra naDai
  Pallavi Line : tirupati vEnkaTa ramaNa sankaTa haraNa pankaja charaNa pAhi
  rAgamAlika swaras in AbhEri mOhana hamsanAda hamIr kalyANi bEgaDa

08 manave chanchala matiya biDu darbAri kAnaDa

09 Bhali vairAgyamentO bhagaiyunnadi ChakravAka tripuTa Bhadrachalam Ramdas

10 mADhava mAmava dhEvA krishNa nIlAmbari Adhi nArAyaNa thIrTha mangaLa

11 vyAsO naikama charchaya suraTi

2014 Oct 12 RanjaniGayathri, BK Raghu, HS Sudheendra, GS Ramaujam @ Bangalore Gayana Samaja, 46th Annual Conference

Image
Vocal : Vid Ranjani, Vid Gayathri Violin:  Vid B K Raghu Mridanga: Vid. H S Sudheendra Ghata: Vid G S Ramanujam
Venue: Bangalore Gayana Samaja Occasion:  46th Annual Conference
01 sAmi ninne nammi VarNa panthUvarALi Adhi Shatkala narasayya
02 girijA ramaNa natajana gambhIranATai mysore vAsudevAcAr (O, S)
03 Ipariya sobagAva dEvarali nA kANe sAranga k.cApu p.dAsa (A, S)
04 EdayyA gati calanATa Adi koTESwara Iyer 
05 kshINamai thirugA mukhAri Adhi thyAgarAja (A, N, S, T)
06 brihadambikAyai namaste vasantha m.dhIkshitar
07 RTP dESh  pallavi dEsh tisra aTa 2 kalai plus 3 beats eDupu  Pallavi Line: bhAva rAga tALa sangIta nAdave namma dEshada hirime  rAgamalika in amrithavarshini, kannaDa, dIpAli
08 yAke kaDegaNNinda nODuve Ahir bhairav Adi p.dAsa
09 abhAng mAND
10 nI nAma rUpamulaku sourAshtra Adhi thyAgarAja

2014 Sept 21 Sanjay Subrahmanyan, SVaradaraj, Neyveli Venkatesh, Alathur Rajganesh @ Sri Venugopala Krishnaswamy Temple, Malleshwaram, Bangalore

Image
Vocal: Vid. Sanjay Subrahmanyan
Violin: Vid S Varadarajan
Mridanga: Vid. Neyveli Venkatesh
Khanjira: Vid. Alathur Rajganesh

01 ninne kOri varNa maNirangu Adi  M.D.Ramanathan

02 pallANDu pallAnDu pallayirattandu palakkOi (tpl) nATa KChapu periAlwAr

03 sArasa daLa nayana nannu saraguna brova rAda bilahari rUpaka tiruveTTiyur tyAgayya (A, S)

04 telialEru rAma Bhakthi mArgamunu dhEnuka Adhi thyAgarAja (S)

05 srI rAmachandrO rakShatu mAm srIranjani rUpaka m.dIkshitar (A, S)

06 bhOgIndra shAyinam kuntalavarALi jhampa swAthiThirunAL

07 rAga shaNkarAbharaNa , tAna (shaNkarAbharaNa, chArukEshi, hindOLa)

 pallavi miSra tripuTa 2 kaLai eDupu 4.5 after samam , Tani


08 kandEnA govindanA chandrakauns purandhara dhAsa

09 viruttum UrilEn, kANiyillai 
    followed by ADugiRAn kaNNan pADugiRAn by ShuddAnanda bhArati

10 pagaivanukkarulvAi rAgamAlikA mahAkavi subramanya bharati

11 mAlaShai kOpam oyAden nALumAyAvikAra tiruppugazh sindhubhairavi Adi Arunagirinathar

12 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

2014 Sept 19 Rest in peace : U Srinivas

Image
It is not often that someone gets to introduce a new instrument in Carnatic Music and yet be welcomed with open arms. His dexterity in demonstration of loooooooong gamaka in a single pluck is unparallelled and can never be replicated.
We need another  "You Srinivas" to replace "U Srinivas"
I fall on your feet and thank you for making me one among those blessed fans who chose to listen to music as passion. You have been an inspiration to millions and will continue to be so for centuries to come.
An Angel has left us. Hope God is with us to create many more U Srinivas.

2014 Sept 01 Bombay Jayashree, HN Bhaskar, Delhi S Sairam, Giridhar Udupa @ 52nd Bangalore Ganesha Utsava

Image
Vocal: Vid. Bombay Jayashree
Violin: Vid HN Bhaskar
Mridanga: Vid. Delhi S Sairam
Ghata: Vid. Giridhar Udupa

Venue: APS College Grounds
Occasion: 52nd Bangalore Ganesha Utsava

01 vAtApi gaNapatim bhajEham hamsadhvani Adi m.dIkshitar

02 shrI gaNEsha sharaNam tilAng Adi pApanAsam sivan (O)

03 smaraNe ondhe sAladhE malayamArutha rUpaka puranDhara dhAsa( A, S)

04 sogasu jUDa taramA kannaDa gauLa Adi tyAgarAja

05 bhuvanEshwariya nene mAnasavE mOhanakalyANi Adhi mutthaiah bhAgavathar (A, S)

06  nagumOmu ganalEni abhEri Adhi ThyAgarAja (A, N, S, T)

07 bhAvayAmi gOpAla bAlam yamuna kalyANi khanda chApu aNNamAcharya (O)

08 krishNA nI bEgane BArO yamuna kalyANi Adhi vyAsarAya (O)

09 jagadOddhArana kApi Adhi Purandara dhAsa

10 tillAnA madhuvanthi lAlgudi jayaraman (O)

11 nI nAma rUpamulaku sourAshtra Adhi thyAgarAja

2014 Aug 30th Sanjay Subrahmanyan SVaradarajan Tumkur B Ravishankar M Gururaj @ 8th Cross, VV Mohalla, Mysore

Image
Vocal: Vid. Sanjay Subrahmanyan
Violin: Vid. S Varadarajan
Mridanga: Vid. Tumkur B Ravishankar
Morsing: Vid. M Gururaj

Venue: 8th Cross, VV Mohalla, Mysore
Occasion: 53rd Ganeshotsava, SPVGMC Trust

01 vanajAkshi ninnE kOri varNa kalyANi aTa pallavi gOpAla iyer

02 vinAyakA vighna nAshakA vEgavAhini rUpakA m.dIkshitar (S)

03 nannu kanna thalli Sindhukannada Adhi ThyAgarAja 

04 rAga sudhA rasa pAnamu jEsi AndhOLika dhEshAdhi thyAgarAja (A)

05 onde manadali bhajisi chArukEshi p.dAsa (A, S)

06 amba nIlAmbari nIlAmbari Adhi ponnayya piLLai

07 kAdambari priyAyai kadamba mOhana tiSra tripuTa m.dIkshitar (A, N, S, T)

08 rAga tAna pallavi simhEndramadhyama
Adi, KhanDa naDai, 2 beats after eDupu

Pallavi Line: mAyA! vAmananE! madhusUtA, nIyaruLAi!
rAgamAlika : bilahari, Anandabhairavi, bEgaDa, bAgEshri

09 Ninnaye Rati Enna rAgEshri Adi bhAratiyAr

10 rAma krishNaru manege bandaru tillAng p.dAsa

11 akhila charAchara (viruttum) followed by tirumaZhar vayyil iraivaNNin (thiruvalar maiyilaiyil) khamAs

12 nI…

2014 Aug 14 TM Krishna HNBhaskar K ArunPrakash ChandrashekharaSharma @ Unnati

Image
Vocal: T.M Krishna 
Violin: HN Bhaskar 
Mridanga: K Arun Prakash 
Ghata: Chandrashekhara Sharma 

Venue: Unnati Convention Centre
Occasion: Gokulashtami Celebrations / SGBS
Date: 2014 Aug 14


01 O jagadambA Anandabhairavi Adi shyAmA sAstri (O, N, S)

02 sarasUDa ninnE kOri sAvEri Adhi kotthavAsal venkatarAma Iyer (A, T, S, T)

03 ellAm sivan seyal enrE kalyANi sudhAnanda bharati

04 srI varalakSmi srI rUpaka muttuswami dhIkshitar (A, S)

05 SrI SubramaNyAya namasthE kAmbOdhi rUpaka M.dIkshitar (A, N, )

06 sogasu jUDa taramA kannaDa gauLa Adi tyAgarAja (S)

07 varALi sAma (A)

08 nEra nammithinayya VarNa kAnaDa k aTa pUchi shrInivAsa iyengAr (A )

09 bArO KrishNayyA mAND Adhi KanakadhAsa (A)

10 vani pondhu javali kAnaDA Dharmapuri subbarayar (O)

11 nanda gOpAla mukunda yamunAkalyANi Adi m.dhIkshitar (O)

2014 Aug 12 Malladi Brothers MASundareswaran Mannargudi Eswaran Sukanya Ramgopal @ Unnati

Image
Vocal: Malladi Brothers 
Violin: MASundareswaran 
Mridanga: Mannargudi Eswaran 
Ghata: Sukanya Ramgopal 

Venue: Unnati convention Centre
Occasion: Gokulashtami Celebrations / SGBS
Date: 2014 Aug 12th

01 ninnu koriunnara vasantha thachur singracharyalu (O, S)

02 Jaya Jaya swAmin nAta Adhi nArAyana thIrTha  (S)

03 rAmAbhi rAmA ramaNIya nAma dhanyAsi mishra chApu thyAgarAja

04 parvata rAjakumAri pArvati shrIranjani m.dIkshitar (A, N)

05 evarurA ninnu vina mOhana chApu thyAgarAja

06 paripUrNa kAma bhAvamuna pUrvikalyANi rUpaka thyAgarAja (A, N, S)

07 ShivAya namahvenre idaiarachchintanai sheivome Kuntalavarali Adi Papanasham Shivan

08 shrI rAjagOpAla bAla sAvEri Adhi m.dIkshitar (A, N, S, T)

09 manave chanchala matiya biDu darbAri kAnaDa

10 nanda nandana gOpAla jaya navanIta chOra gOpAla Bilahari triputa NarayanaTeertha

11 rAdha prANa adhIna vENu prANa krishna adhIna bhImpalAs gaNapathi sachidAnanda swAmIji

12 sakala lOkEshwaruDu tilAng aNNammAchArya

13 venga nIku suraTi

14 maraLi maraLi jaya mangaLam madhya…

2014 Aug 05 Mysore Brothers, Guru Kraikudi Mani, N Amruth @ SGBS, Unnati

Image
Violin Duet: Vid Mysore Nagaraj, Dr. Mysore Manjunath
Mridanga: Vid. Guru Karaikudi R Mani
Khanjira: Vid. N Amruth

Date: 05 Aug 2014

Venue: Unnati / SGBS 

Ocassion: Gokulashtami Celebrations


01 mArubalka kuna vEmira mA manOramanNa shrIranjani Adhi tyAgarAja

02 mAyammA eni nI pilachithE Ahiri Adhi shyAmA shAsthri

03 mAmavasadA varade nATakuranji rUpaka s.thirunAL (A, N, S)

04 manasulOni marmamulu mArga HindhOLa or varamu Adhi thyAgarAja

05 hechcharikAgA rA yadukula kAmbOdhi khanda jhampa thyAgarAja

06 bAla gOpAla bhairavi Adi m.dIkshithar (A, N, S, T)

07 palukE bangArumAyina Anandhabhairavi Adhi bhadhrAchala rAmadhAs

08 pAhi pAhi gajAnana sindhubhairavi gaNapati sachidAnanda swAmiji (O)

09 gIta dhiku thillAna dhanashrI Adhi swAthi thirunAL

10 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

2014 Aug 04 Sanjay Subrahmanyan SV AG KVG @ SGBS, Unnati

Image
Vocal: Vid. Sanjay Subrahmanyan 
Violin: Vid. S Varadarajan
Mridanga: Vid. Arjun Ganesh
Khanjira : Vid KVGopalakrishna 

Venue: Unnati / SGBS 
Ocassion: Gokulashtami Celebrations

01 chalamEla jEsEvayya varnam nAttakuranji Adi KuppuswamyIyer

02 dEva pAlaya murAre asAvEri swAti tirunAL (O, S)

03 poomEl valarum annayE Ananda bhairavi m.chidambara bharati (A, )

04 shrI kamalambikAyA kaTAkSitOham shankarAbharaNam m.dIkshitar

05 kAdambari priyAyai kadamba mOhana tiSra tripuTa m.dIkshitar (A, N, S)

06 nagumOmu ganalEni abhEri Adhi tyAgarAja (A, N, S, T)

07 maneyoLagAdO gOvindha abhOgi Adhi puranDharadhAsa

08 rAga tAna pallavi pantuvarALi
pallavi sivakAmavarshini bhavakAma mardhini 
(chaturashra aTa 2 kalai, 4 beats after sama)

09 samayamidE rArA behAg jAvaLi paTNam subhramaNya iyer

10  UrinmEyalAvini (rAgamAlika viruttum  in bhairavi, sAlaga bhairavi, sindhubhairavi) followed by viperu vizhavum

11 akhila charAchara tirumaZhar vayyil iraivaNNin (thiruvalar maiyilaiyil) khamAs

12 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAs…

2014 May 08 PUnnikrishnan EmbarKannan KVPrasad Guruprasanna @ SRSM

01 koluvamaregadA kOdaNDapANi tOdi Adi thyAgarAja (O, N, S)

02 pavanAtmajAgaccha paripUrNa svaccha nATa khaNDa cApu m.dhikshitar (O, S)

03 brOva samayamidE rAmayya gaurimanOhari garbhapurivAsa (A, S)

04 paramAtmuDu velagu muccaTa vAgadIshvari Adi tyAgarAja (A, S, T)

05 palukE bangArumAyina Anandhabhairavi Adhi bhadhrAchala rAmadhAs

06 kAkkai ciraginilE brundAvanasArangA Adi subhramaNya bhArati (O)

07 mAnasa sanchararE brahmaNi sAma Adhi sadhAshiva brahmEndhra

08 kurai onrum illai rAgamAlike Adhi C rAjagOpAlAchAri

09 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

2014 May 06 MandaSudharani BUGaneshPrasad JVaidyanathan BNChandramouli @ RSM

01 sarasUDa ninnE kOri sAvEri Adhi kotthavAsal venkatarAma iyer

02 girirAjasutA tanaya bangALa dEsAdi tyAgarAja (S)

03 tOli janmamuna bilahAri jhampa tyAgarAja  (A, S)

04 enta bhAgyamu mApAla sAranga tyAgarAja

05 manasA mana samarthamEmi vardhani rUpaka tyAgarAja (A, S)

06 rAja rAja rAdhitE nirOshTa tiSra Eka muttaiah bhAgavatar (O, S)

07 padavinI sadbhaktiyu galguTe sAlagabhairavi Adhi thyAgarAja (N)

08 kripaya pAlaya showrE chArukEshi MChapu swAthi thirunAL (A, N, S, T)

09 annapUrNE vishAlAkshi sAma chApu mutthuswAmy dhIkshithar

10 RTP shaNmukhapriya 
Pallavi Line : gAna lOla karuNAla vAla pAlaya bhaktajana paripAlaya varalIla
Chaturashra triputa at samam 2 kalai

11 shloka (loKAbhIrAmam  raNaranga dhIram rAjIvanEtram raghuvamsha nAtham....in bEhAg ) followed by 
Bhaja bhaja pAyasa bhAvam bEhAg

12 Akati vELala shubhapantuvarALi Adhi aNNamAchArya

13 gidu na dhiku taka dhIm thillAna dhanashrI Adhi swAthi thirunAL

14 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

2014 May 04 NeyveliSanthanagopalan Dr.MysoreManjunath Dr.Umalapuram KSivaraman NAmruth @ SRSM

Image
01 sarasUDa ninnE kOri sAvEri Adhi kotthavAsal venkatarAma iyer (S)

02 vAtApi gaNapatim bhajEham hamsadhvani Adi m.dIkshitar

03 tuLasI daLamulacE santOSamuga mAyAmALavagauLa rUpaka tyAgarAja

04 mAkElarA vichAramu ravichandhrike Adhi thyAgarAja (O, N, S)

05 marivEre gati evarammA mahilO nannu brOcuTaku Anandabhairavi CApu syAma sAstri

06 nAdupai balikEru madhyamAvati khaNDa cApu thyAgarAja (S)

07 Saraguna pAlimpa kEdAragowLa Adi rAmanAthapuram srInivAsa iyengAr (A, N, S, T)

08 ShlOka   Shruti smruthi in hamsAnandi 
niri niri gama garisA thillAna pUrvi rUpaka T thirugokarnam vaidhynadhaiyer

09 rAma mantrava japisO jOnpuri Adhi purandara dAsa

10 tiruppugazh hamsAnandi Adhi aruNagirinAthar

11 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

2014 May 03 Dr.LSubramanyam AmbiSubramanyam VVRamanamurthy GiridharUdupa SatishPathakota SatyaSai @ SRSM

Image
01 sarasija nAbha ninnu varNa kAmbOdhi khaNDa aTa swAthi thirunAL (A)

02 Ananda rUpam haram durdarsham Vijayashri Adi Muttiah Bhagavatar ? (S)

03 telisi_rAma_cintanatO-pUrNacandrikA-Adi-tyAgarAja (S)

03 endu dAginadO Inakula tODi miSra cApu thyAgarAja (A, N, S , T)

04 kapi Own Composition (S)

05 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

2014 Apr 29 Mambalam Sisters Dr.Hemalatha H S Sudhindra B R Ravikumar @ SRSM

Image
01 dhEva dhEva kalayAmi mAyAmALavagouLa rUpaka swAthi thirunAL

02 shrI chAmundEshwari pAlayamAm bilahari Adhi mysUru vAsudhEvAchAr (o)

03 koluvaiyunnADe kOdanDapANi bhairavi Adhi thyAgarAja (A, N, S)

04 nIrajAkShi kAmAkShi hindhOLa rUpaka m.dhIkShithar

05 nAda sudhA rasambilanu Arabhi rUpaka tyAgaraja

06 shrI mAtrubhUtam trishiragiri kannaDa m.cApu m.dIkshitar

07 RTP pUrvikalyANi (R, T, N, S T)
Pallavi Line: kOdanDa rAmanai kalyANa rAmanai ninai paTTAbhi rAmanai
miSra tripuTa 2 Kalai, Edupu atIta 5 akshara

rAgamAlika swara: mOhana , bilahari , ??, rItigauLa , dhanyAsi, naLinakAnti, hamsAnandi??,  ??,  ?? , 

kadanakutUhala, bEhAg, hamIrkalyANi

06 Chandra chUDa Shiva Shankara pArvati darbArikAnaDa Adi PurandaraDasa

07 shloka (vasudEva sutam dEvam) nIraja daLa nayana vAsanthi

08 pAvana kAya rAghavEndra bEhAg viTTaladAsa

09 hamsAnandi tillAna

10 jAnaki ramaNage jaya mangaLam suratTi p.dAsa

2014 Apr 29 Venkatesh - 7 Strings @ SRSM

Image
01 prasanna gaNapathe bahudAri chowDaiah

demo on how the 7 stringed violin is tuned

02 marivEre dikkevvaru laTAngi khanda chApu patNam subrahmaNya iyer (O)

03 sarasa sAma dhAna kApinArAyaNi Adhi tyAgarAja (A)

04 BhavanutA nA hrida yamuna mOhana Adhi tyAgarAja (O)

05 RTP kIravANi Adi (T)
Pallavi Line: Sri rAmam raghurAmam bhajAmyaham nirantaram sukhapradam
RagamAlika - sahana karNaranjani sAma, ?? , ??

06 dEsh composition (ballavari gellade vaikunTa) by vyAsarAja

07 sindhubhairavi composition by RR Keshavamurthy


2014 Apr 28 HKVenkatram GRavikiran AshwinAnand (VVV) UKSivaraman Guruprasanna Giridhar Udupa @ RSM

Image
VVV: HKVenkatram GRavikiran AshwinAnand (VVV) 
Mridanga: UKSivaraman 
Khanjira: Guruprasanna 
Ghata: Giridhar Udupa

01 vIribONi varNa bhairavi khaNDa aTa pachchimiriam Adiappayya (O shared by all 3 instruments)

02 pArvatIpatim praNaumi hamsadhwani Adi m.dIkshitar (O, S)

03 OrajUpu juchEdhi nyAyama kannaDa gauLa Adhi thyAgarAja 

04 dattAtrEya trimUrti rUpa ranjani gaNapathi sachidAnanda (O)

05 khamAs AlApane Flute fwd by brOchEvA revarurA kAmAch Adhi mysUru vAsudhEvAchAr 
A solo tani by UKS

06 ShObillu saptaswara jaganmOhini rUpaka thyAgarAja (O, S)

07 kharaharapriyA AlApane vINA followed by pakkAla nilabaDi golicE muccaTa bAga delpa kharaharapriyA tripuTa tyAgarAja
Nereval at manasuna

08 karuNinchuTaku sindhu mandAri Patnam Subramanya lyer

09 kAmbOdhi rAga(violin) tAna (vINA) followed by 
Evari mata vinnavo ravo and tani (only khanjira, Ghata) ( S @ ? )

10 mAmava paTTAbhi rAma maNirangu M Eka m.dIkshitar

11 tillana rAga bEhAg

12 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja


Over the years.. the …

2014 Apr 27 TMKrishna RKShriramKumar KArunPrakash Guruprassad @ SRSM

Image
Vocal: Vid. TM Krishna
Violin : Vid. RK Shriram Kumar
Mridanga: Vid. K Arun Prakash
Ghata: Vid. Guruprassad


01 nAma kusumamulacE pUjincE shrI Adi tyAgarAja (O, S)
Nereval @ Sri rAmuni

02 nija marmamulanu umAbharaNa Adhi thyAgarAja (A, S, T)
S @ kshEmate. ...

03 nATa tAna followed by jagadAnandakArakA jayajAnakI nATa Adi tyAgarAja 
Violin swaras of charaNa and together with vocalist for th sAhitya part
Nereval @ OmkAra panjarakIra in tAna style. Traversing all 3 octaves seamlessly
Chinna tani .. Song continued into further charaNas

04 sOundara rAjam AshrayE brundhAvana sAranga rUpaka m.dhIkshithar (A)
Violin Alapane only

05 kalyani AlApane followed by pallavi kalyANi 
Pallavi Line: Brahmai vAham kilA sadguru kripaya 
ChaturaSra jhampa  2 kalai  edupu after 5 akshara
RAgamAlika sAvEri ... kApi .. nIlAmbari .. bEhAg (/hamIr kalyANi ?) ..  dEsh .. junjhUTi .. 

06 krishNam kalaya sakhi sundharam mukhAri Adhi nArAyaNa thIrTha (S)

07 tungA tIra virAjam rAgamAlika Adhi kamalEsha viTTala dAsa

08 bArO KrishNayyA m…

2014 Apr 26 AbhishekRaghuram BUGaneshPrasad AnanthaKrishna Guruprasanna @ SRSM

Image
Vocal: Vid AbhishekRaghuram 
Violin: Vid BUGaneshPrasad
Mridanga: Vid. AnanthaKrishna
Khanjira: Vid Guruprasanna

01 taruNi ninnu (varNa) kAmbOdhi Adi Fiddle Ponnuswami Pillai (O)

02 mundu vEnuka Iru prakkala doDai mUrkharahara darbAr Adi tyAgarAja (O)

03 balamu kulamu yEla sAvEri thishra Adhi thyAgarAja (brief A, S)

04 rA rA phaNi shayana harikAmbOdhi rUpaka thyAgarAja (Brief A, N , S)

05 endarO mahAnubhAvulu andarIki vandanamu shrI tyAgarAja (A)

06 sattalEni dInamulu vachchenA nAganandini Adi thyAgarAja (O, S)

07 RTP - tODi 

rAga Alapane tODi - vocal
tAna - violin

pallavi tODi - dAsarathE karuNA-payOnidhE ina-kula-tilaka

Adi 2 kaLai. . EDupu after 1 akshara

Ragamalika pallavi .nATakuranji.. kalyANi Anandabhairavi... (done as grahabedha !!!!!!!!! )

Blended all three in quick combination

rAgamAlika tODi .. nATakuranji ...kalyANi. .. Anandabhairavi

Same combination in reverse order delivered once again. ... followed by a spirited tani

08 kOluvai yunnADE kOdanDapANi dEvagAndhAri Adi tyAgarAja

09 rAma jOgi m…

2014 Apr 25 1830 VijaySiva VSanjeev KArunPrakash GChandrashekharaSharma @ SRSM

Image
01 dayAnidhE mAmava bEgaDa Adi shyAmA shAstri

02 rA rA dasharatha rAjakumAra bhairavi rUpaka Walajapet Venkatramana Bhagavatar (N, S)

03 mahima dakkincukOvayyA rishabhapriyA Adi tyAgarAja (A, S)

04 chEtah sri bAlakrishnam bhajarE dwijAvanthi rUpaka m.dikshithar

05 munnu rAvaNa tODi mishra jhampe tyAgarAja (A, N, S, T)

06 chintaye mahAlinga mUrtim parAju adi m.dIkshitar

07 rAga tAna pallavi surUTi
HarE krishnEti suraTita krishNA mAnarakshaka mAmraksha hare
TiSra jhampe miSra naDe,  EDupu after 7 akshara

08 harivAsaradha vupavAsadha bhAgyavu sinDhubhairavi puranDhara dhAsa

09 viruttum pArkum bilahari naLinakAnti HusEni

10 shiva kAma sundari jagadambA mukhAri Adi pApanASam Sivan

11 shlOka sundarate dhyAnam (rAga ?) AbhAng

12 Eru mayil Eri ViLaiyADum Anandabhairavii Adhi Arunagirinathar

13 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja


Quick Poem by Sridhar during the concert :

ಸುರುಟಿ ರಾಗದೆ ಬಳುಕುತಿರಲುರು ಟುರುಟು ಜಂಟೀ ಸ್ವರಗಳಿಂ ತಾನ್ ಒರಟು ಸಂಗತಿಗಳನು ಸುಲಭದಿ ಬಿಡಿಸಿ ತೋರಿರಲು| ತೆರೆದ ಕಿವಿಗಳಿಗಿಂಪ ತುಂಬುತ ಮರೆತಿ…

2014 Apr 24 MysoreBrothers YellaVenkateshaRao Guruprasanna GiridharUdupa @ SRSM

Image
01 brova bhArama bahudAri (o s )

02  marugElara o rAghava jayanthashri (o)

03 naLinakAnti manavi nAlakim chara (o s )

04  samAnamevaru rAma nI  kharaharapriyA. (A N S  )

05 himagiri tanaye shudda dhanyAsi 

06 mOhana rAma - mOhana  (A N S) followed by and electrifying tani for 45 mins !!

07 gOvardhana giridhAra  darbAri kAnaDa  (o)

08 bEhAg tillana

09 bhAgyAda lakshmi bAramma (started at sakkare tuppada kAluve harisi)  madhyamavati 

10 nI nAma rUpamulaku saurAshtra (mangaLa)

2014 Apr 22 rAjkamal N BU Ganesh Prasad Tumkur B Ravishankar B Rajashekhar @ vANi school

Image
01 sarasuda sAvEri  varNa adi

02 jaya jaya jaya janaki kAnta nATa (o .. s)

03 gnanamosagarAda pUrvikalyANi tyAgarAja (a. . s )

04 aTukAdarA manOranjani tyAgarAja

05 rAmakathaSudha MadhyamAvathi tyAgarAja ( A s T)

06 rAmachandra prabho sindhubhairavi

07 pavamana / MangaLa

2014 Apr 21 BangaloreSShankar MASundareshwaran ParupalliPhalgun BNChandramouli @ SRSM

Image
Vocal: Vid Bangalore S Shankar Violin: M A Sundareswaran Mridanga: Parupally Phalgun Khanjira: BS Chandramouli

01 vIribONi varNa bhairavi khaNDa aTa pachchimiriam Adiappayya
02 vandisuvudAdiyali gaNanAthana nATa purandhara dhAsa
03 marugElarA O rAghavA jayanthashrI Adi thyAgarAja
04 manavi chE konavayyA sarasAngi rUpaka patNam subramhaNya iyer ( A, N, S)
05 mArubalka kuna vEmira mA manOramanNa shrIranjani Adhi tyAgarAja
06 SAgara Shayana Vibho bAgEshrI Adhi MD RAmanAthan (O)
07 rAmachandrAya namastE tODi m.dIkshitar (A, N, S)
08 rAmam bhaje raghukula sOmam bhaje hinOLa (O)
09 raghuvara nannu marava kAmavardani Adi tyAgarAja (A, N, S, T)
10 manavE mantrAlayA shudha sArang Adhi AV krishNamAchAr
11 shlOka in sAvEri followed by BhAvayAmi raghurAmam rAgamAlike rUpaka swAthi thirunAL
12 dhyAnavu krithayugadi followed by pArajanaka mangaLa sindhubhairavi (MangaLa)