Friday, 5 December 2014

2014 Nov 23 AkkaraiSisters Saigiridhar Guruprassad @ MA Narasimhachar FoundationViolin Duet: Vid AkkaraiSisters
Mridanga: Vid. Saigiridhar
Ghata: Vid Guruprassad

01 valaji varNa Adi sUchindram sivasubramaNya Iyer

02 siddhi VinAyakam shaNmukhapriya rUpakA m.dhIkshithar

03 brOva bhAramA raghurAmA bahudAri Adi tyAgarAja (A)

04 ardhanArIshvaram ArAdhayAmi kumudakriyA rUpaka m.dIkshitar (A)

05 aTu kAradA nI palka manOranjani Adi tyAgarAja

06 rAga tAna pallavi kIravANi Adi2Kalai  (A, T, T)
Pallavi line: mura hara naga dhara bhava bhaya hara sadA mAm pAhi
Ragamalika in shubha pantuvarALi, nalinakAnti chArukEshi jOg dEsh madhuvanti ?? and reverse order....

07 vishwEshwara dharushanu kar sinDhubhairavi rUpaka swAthi thirunAL

08 ??

09 nI nAma rUpamulaku sourAshtra Adhi thyAgarAja

No comments:

Post a Comment

2018 Apr 13 MalladiBrothers MASundareshwaran PalladamRavi BharadwajSathavalli @ SRSM FHS

Vocal: Vid. MalladiBrothers  Violin: Vid. MASundareshwaran  Mridanga: Vid. PalladamRavi  Morsing: Vid. BharadwajSathavalli  Venue/ Occ...