Posts

Showing posts from March, 2016

2016 Mar 02 SriranjaniSanthanagopalan VittalRangan KUJayachandraRao PhanindraN @ Odukattur

Image
Vocal: Vid. SriranjaniSanthanagopalan
Violin: Vid. VittalRangan
Mridanga: Vid. KUJayachandraRao
Ghata: Vid. PhanindraN

Occasion: Kalotsav @ Odukattur Mutt

01 shlOka... apAra karuNa sindhum in sahAna
karuNimpa varNa shahAnA Adhi thiruvottiyUr thyAgayya

02 dhEva dhEva kalayAmi mAyAmALavagouLa rUpaka swAthi thirunAL (O, N, S)
nereval @ jAtarUpa nibha chEla janmArchita mama kila

03 kAraNam kETTu vADi pUrvikalyANi gOpalakrishna bharati

04 pAlisamma muddu SaradE shrIranjani Adi purandaradAsa (A,S)
swara @ sarvAlakAra daya mUruti

05 abhayAmbA nAyaka vara dAyaka kEdAragauLa m.dhIkshitar (A)

06 mA ramaNan umAramaNan hindhOLa rUpaka pApanAsham shivan

07 nannu pAlimpa mOhana Adhi thyAgarAja (A, N, S, T)
nereval @ karamuna shara kOdaNDa kAntito

08 viruttum shaNmukhapriya kApi darbAri kAnaDa

09 Chandra chUDa Shiva Shankara pArvati darbArikAnaDa Adi purandaradAsa

10 chinnanchiru kiliyE rAgamAligai m.k.subramanya bhArathi

11 nIraimadi mukhamEnum thiruppugazh hamsAnandhi Adhi aruNagiri nAthar

12 nI nAma rUpamulaku manga…