Tuesday, 25 October 2016

2016 Oct 22 RVedavalli CharulataRamanujam TumkurBRavishankar RanganathaChakravarthy @ SCM / RLKM
Vocal: Vid. RVedavalli 
Vocal Support: Vid. Sumitra Vasudev
Violin: Vid. CharulataRamanujam 
Mridanga: Vid. TumkurBRavishankar 
Ghata: Vid. RanganathaChakravarthy 

Occasion: Suswaralaya College of Music- Annual Day Celebrations
Venue: RLKM

01 shlOka agnAna timirAndhasya in nATa

02 brOva vammA thAmasa mEla mAnji chApu shyAma shAsthri (O)

03 Dhanyudevvado dasharathe Malayamaruta Adi Manambuchavadi Venkatasubbier

04 praNatArthi harAya namastE sAmanta m.dIkshitar

04 kOrina varamosagu rAmapriyA rUpaka patnam subhramanya iyer
(A, N, S) N @ vArijathra Janaka

05 bhuvini dAsuDane perasacE shrIranjani Adi tyAgarAja

06 akshaya linga vibhO svayambhO shankarAbharaNa mCApu m.dhIkshitar
(A, Tanam, N, S, T) 
N @ akshara swarUpa

07 dAsara nindisa bEDa tilAng purandaradAsar

08 manjuLavai shOlai pasuram 
ragamalika in sindubhairavi, sahAna, kApi, shaNmukhapriyA, madhyamAvati (?), sAvEri, surUTi

09 kELenO hari tALenO surUTi Adi p.dAsa

10 tillAna pUrvikalyANi

11 saravana jata sindhu bhairavi

12 swasti prajAbhya and pavamana

Monday, 17 October 2016

2016 Oct 16 SavithaNarasimhan CharulataRamanujam BGanapathyRaman @ RLKM

Vocal: Vid. SavithaNarasimhan 
Violin: Vid. CharulataRamanujam 
Mridanga: Vid. BGanapathyRaman 

Venue: SRLKM, Bangalore


01 karuNimpa varNa shahAnA Adi thiruvottiyUr thyAgayya

02 sarasIruhAkshi.. SlOka in kamala manOhari 
followed by kanjadaLAya tAkSi kAmAkSi kamalamanOhari Adi m.dIkshitar

03 telisi rAma cintanatO nAmamu sEyavE O manasA pUrNacandrikA tyAgarAja (O, S)
Swara @ rAmayanija phala 

04 akilAndEshwari rakshamAm dhwijAvanthi Adi m.dhIkshithar

05 marivEre gathi evarammA Anandhabhairavi chApu shyAmA shAsthri (A, S)
Swara @ marivere 

06 sItamma mAyamma varAmuDU mA tanDri  rUpaka tyAgarAja (S)
Swara @ sitamma mAyamma 

07 Sarasija Bhava jAye kalyANi Adi (tishra gati) oothukAdu venkata kavi (A S)
Swara @ Sarasija Bhava jAye 

08 yArO ivar yArO bhairavi Adi aruNAchala kavi (A, N, S, T)
Nereval and Swara @ chandra bimba mukha

09 nImATalE mAyamura sAmi balkaga pUrvikalyANi jAvali

10 sriyah kAntAya. .. Sindhubhairavi 
followed by venkatAchala nilayam sinDhubhairavi Adi purandara dAsa

11 viruttum (main to apne nArAyan ki ..)
paga GhungurU re mishra pIlu mIra bhajan

12 bhAvayAmi gOpAlabAlam yamunakalyANi khanda chApu aNNamAchArya

13 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi thyAgarAja

Thursday, 6 October 2016

2016 Oct 05 Sowmya CharulataRamanujam HSSudheendra @ KanchiMutt / Navaratri

Vocal: Vid. Sowmya S
Violin: Vid. CharulataRamanujam 
Mridanga: Vid. HSSudheendra 

Venue : KanchiMutt
Occasion: Navaratri / 82nd avatara mahotsava of Kanchi Seer

01 nAda tanumanisham chittaranjani Adhi thyAgarAja

02 kanjadaLAya tAkSi kAmAkSi kamalamanOhari Adi m.dIkshitar (N, S)
nereval @ rAka shashivadane

03 O jagadambA Anandabhairavi Adi shyAmA sAstri (A, S)
Swara @ O Jagadamba

04 aruLa vEnDum tAye angayarkkanni nIye sAramati rUpaka Dandapani Deshikar

05 KalAvati kamalAsana yuvati KalAvati Adi m.dIkshitar 

06  bhuvanEshwariyA mOhanakalyANi Adhi muththayya bhAgavathar (A)

07 suDhA mADhurya bhAshaNa sinDhurAmakriya Adhi thyAgarAja

08 ambA kAmAkshi bhairavi swarajathi miSra cApu shyAma shAstri (A, S, T)

09 himagiri tanayE shuddhadhanyAsi muthaiah bAgavatar

10 ninnaiyE rathi enRu nAdanAmakriya mahAkavi subhramanya bhrati

11 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

2016 Oct 01 AbhishekRaghuram VPRamamurthy TVBhaktavatsalam BSPurushottam @ KanchiMutt Navaratri Celebrations


Vocal: Vid. AbhishekRaghuram 
Violin: Vid. VPRamamurthy 
Mridanga: Vid. TVBhaktavatsalam 
Khanjari: Vid. BSPurushottam KanchiMutt EDI


01 valachi navarAgamAlika Adi paTNam subramaNya Iyer

02 dEvadEva kalayAmi mAyAmALavagauLa SwAtithirunAL (S)
swara @ jAtaruPa nibhachEla

03 yOchanA kamalA lOchanA dharbAr Adhi tyAgarAja (S)
swara @ sEshana nijabhakata (madhamakALa sAhitya

04 shrI kAntimatim shankara yuvatim hEmavati m dikshitar (O, S, T)
swara @ srI kAntimAtim

05 shrI kAmakOti pItashithE sAvEri Adhi MysUru sadhAshiva rAo (A, N, S)
nereval @ kadmaba vana nilaye

06 kAtyAyani mahAvAhe kalA vijayE miSra pahAD TALA COMPOSER

07 mAyammA eni nI pilachithE Ahiri Adhi shyAmA shAsthri

08 tappu nODade bandeya nannaya tande tillAng COMPOSER

09 elara nidaya sahAna tALA COMPOSER

10 niri niri gama garisA thillAna pUrvi rUpaka T thirugokarnam vaidhynadhaiyer

11 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

2018 Apr 23 ChitravinaRavikiran LalagudiViji SaiGiridhar GiridharUdupa @ SRSM FHS

ChitravINA : Vid. ChitravinaRavikiran  Violin: Vid. LalagudiViji  Mridanga: Vid. SaiGiridhar  Ghata: Vid. GiridharUdupa Venue/ Occas...