Thursday, 6 October 2016

2016 Oct 01 AbhishekRaghuram VPRamamurthy TVBhaktavatsalam BSPurushottam @ KanchiMutt Navaratri Celebrations


Vocal: Vid. AbhishekRaghuram 
Violin: Vid. VPRamamurthy 
Mridanga: Vid. TVBhaktavatsalam 
Khanjari: Vid. BSPurushottam KanchiMutt EDI


01 valachi navarAgamAlika Adi paTNam subramaNya Iyer

02 dEvadEva kalayAmi mAyAmALavagauLa SwAtithirunAL (S)
swara @ jAtaruPa nibhachEla

03 yOchanA kamalA lOchanA dharbAr Adhi tyAgarAja (S)
swara @ sEshana nijabhakata (madhamakALa sAhitya

04 shrI kAntimatim shankara yuvatim hEmavati m dikshitar (O, S, T)
swara @ srI kAntimAtim

05 shrI kAmakOti pItashithE sAvEri Adhi MysUru sadhAshiva rAo (A, N, S)
nereval @ kadmaba vana nilaye

06 kAtyAyani mahAvAhe kalA vijayE miSra pahAD TALA COMPOSER

07 mAyammA eni nI pilachithE Ahiri Adhi shyAmA shAsthri

08 tappu nODade bandeya nannaya tande tillAng COMPOSER

09 elara nidaya sahAna tALA COMPOSER

10 niri niri gama garisA thillAna pUrvi rUpaka T thirugokarnam vaidhynadhaiyer

11 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...