Posts

Showing posts from February, 2017

2017 Feb 26 VVV (HKVenkatram, AshwinAnand, Ravikiran) GuruKaraikudiMani Guruprasanna @ OdukatturMutt

Violin: Vid. HK Venkatram
VinA: Vid. Ashwin Anand
vENu: Vid. Ravikiran
Mridanga: Vid. Guru Karaikudi Mani 
Khanjira: Vid. Guruprasanna 

Venue: Odukattur Mutt, Bangalore
Occasion: Maha Shivaratri Celebrations


01 pArvathI pathim praNAmi sathatham hamsadhwani Adi m.dIkshitar
Swara at parvati patim m.dikshitar

02 tyAgarAja yOga vaibhavam Anandhabhairavi rUpaka m.dIkshitar

03 ShObillu saptaswara jaganmOhini rUpaka tyAgarAja

04 shiva shiva shiva enarAdA kAmavardani Adi tyAgarAja AlApane (vINA) (A S )
Swara at Agamamula

05 dattAtrEya trimUrti rUpa ranjani gaNapathi sachidAnanda srIranjani (A-VENu)

06 swara rAga suDhA shankarAbharaNa Adi tyAgarAja (A- Violin, S, T)
Swara at mUlAdhAra

07 shiva darushana namagAyitu kEle shivarAtriya jAgaraNe madhyamAvati Adi p.dAsa

08 tillAna mOhanakalyANi LGJ

09 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

2017 Feb 25 TrichurBrothers LRsmakrishnan TrichurMohan KovaiSuresh @ Odukattur

Image
Vocal: Vid. Trichur Brothers 
Violin: Vid. L Rsmakrishnan 
Mridanga: Vid. Trichur Mohan 
Ghata: Vid. Kovai Suresh 

Venue: Odukattur Mutt, Bangalore
Occasion: Maha Shivaratri Celebrations / Kalotsav

01 nera nammithinayya VarNa kAnada k Ata pUchi shrInivAsa iyengAr (O, S)
Swara at sarasUDa

02 gajAnanayutham gaNEshwaram chakravAka or vEgavAhini c.Eka m.dIkshithar (S)
Swara at gajAnanayutam

03 shrI mAtrubhUtam trishiragiri kannaDa m.cApu m.dIkshitar (S)
Swara at  suvAsita nava javanti pushpam

04 raksha mAm sharaNAgatam nATA Adi mInAkshisuta

05 Emani nE nI mahima mukhAri Adi subbarAya sAstri (A, N)
Nereval at  amba charaNa mahima pogaDu taramA

06 ShObillu saptaswara jaganmOhini rUpaka thyAgarAja
Swara at shobillu

07 nArAyaNIyam shlOka in dEsh mAND sAvEri followed by 
bArO krishNayya mAND Adi kanaka dAsa

08 rAga tAna pallavi khaNDa triputa 2 kaLai 1 beat eDupu
pallavi line: Rudra prAyAga sutIrtha swarUpane paramane gaLaga gaLita (Not clear acoustics to sense accurately)
Ragamalika in shaNkarAbharaNa.. hamsadhwa…

2017 Feb 18 AbhishekRaghuram BUGaneshPrasad PatriSatishKumar VSuresh @ Choudaiah Memorial Hall / Bharatiya Samagana Sabha

Image
Vocal: Vid. AbhishekRaghuram 
Violin: Vid. BUGaneshPrasad 
Mridanga: Vid. PatriSatishKumar 
Ghata: Vid. VSuresh 

Occasion : Bharatiya Samagana Sabha - Tyagaraja Aradhana
Venue: Choudaiah Memorial Hall, Bangalore


01 rAma nI pai thanaku kEdhAra Adi tyAgarAja (S)
swara @ rAmA nI pai

02 sItamma mAyamma shrI vasanta rUpaka tyAgarAja (A, S)
swara @ dharaNija bhAgavatAre

03 raghupatE rAma rAkshasabhIma sahAna rUpakA tyAgarAja (A)

04 ADamODi galadE rAmayya cArukEsi Adi tyAgarAja (A, N, S, T)
nereval and swara @ ADamODigalade

05 kOluvai yunnADE kOdanDapANi dEvagAndhAri Adi tyAgarAja

06 pAlintuvO pAlimpava kAntAmaNi Adhi tyAgarAja (A, S)

07 inta soukhya manInE kApi Adi tyAgarAja (O)

08 navanIta chOra vasudEva nandana navarOj tyAgarAja

09 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

After such an OUT OF THE WORLD concert at RLKM earlier last week, this was good one too. However, still felt the effects of the previous concert still lingering in my head, this did not penetrate the layers of mind and heart.  

2017 Feb 11 RanjaniGayathri HNBhaskar SaiGiridhar NGuruprassad @ RLKM (Spring Festival)

Vocal: Vid. RanjaniGayathri 
Violin: Vid. HNBhaskar 
Mridanga: Vid. SaiGiridhar 
Ghata: Vid. NGuruprassad 

Organiser: Sri Rama Lalita Kala Mandira
Occasion: Spring Festival

01 sarasija nAbha mAm pAhi varNa nATa Adi paramEShwara bhAgavathar

02 sharANu benakane kanaka rUpane bilahari Adi purandara dAsa (CS, S)
swara @ sharaNu benakane

03 arivAr yAr unnai arivAr mukhAri aruNAcala kavi

04 ninnu jeppa kAraNamEmi mandAri patnam subhramanya iyer (A, N, S)
nereval and swara @ ghanalOlaina vEnakTEsha

05 chEtah sri bAlakrishnam bhajarE dwijAvanthi rUpaka m.dikshithar

06 rAmA nIyeDa prEma rahitulaku kharaharapriyA Adi tyAgarAja (A, S, T)
swara@ pada sowkhya

07 DaNgUrava sArIrayya vasantha Adi p.dAsa

08 rAga tAna pallavi sarasAngi khaNDa tripuTa (chaturaSra , tiSra naDai   dwinaDai)
grahabEdha to ranjani (by gAyatri) during rAga AlApane
Pallavi Line: rAgarasa rAgayuta sarasa rasanE rAsa vilAse sarasAngi krite
Ragamalika Swara : Anandabhairavi, bahudAri, shubhapantuvarALi, kumdakriya, dEsh

09 Viruttum (kuLir mazhai k…

2017 Feb 09 AbhishekRaghuram CharulataRamanujam AnanthaRKrishnan GGuruprasanna @ RLKM

Image
Vocal: Vid. AbhishekRaghuram 
Violin: Vid. CharulataRamanujam 
Mridanga: Vid. AnanthaRKrishnan 
Khanjira: GGuruprasanna 

Organiser: Sri Rama Lalita Kala Mandira
Occasion: Spring Festival

01 vanajAkSirO I viraha kalyANi varNa Adi rAmanathapuram srInivAsa iyengAr (O)

02 O jagadambA Anandabhairavi Adi shyAmA sAstri (O)

03 shObhillu saptasvara jaganmOhini rUpakA tyAgaraja

04 nijamuga nI mahimalu shahAna Adi tyAgarAja (A, N, S)
nereval @ nijamuga

05 sAramEgAni anya mArga vicharametike kAmavardhini tripuTa tyAgarAja (A, N, S, T)
nereval @ sAmagAna lOluDou

06 hechcharikAgA rA yadhukula kAmbOdhi khanda jhampa thyAgarAja (O)

07 nAma kusumamulacE pUjincE shrI Adi tyAgarAja (A, N)
Nereval @ vinOduni

08 rAga tAna pallavi shankrabharana tiSra TripuTa 1 Kalai
pallavi line: vinavayya pancha nagadIsha
rAgamAlika: KalyaANi, tODi

09 Adi dEva paramAtma vEda vEdAnta vEdya rEvati aNNamacharya

10 patiki hAratIrE sItApatiki hAratIrE suraTiAdi tyAgarAja

11 nInAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAjaIt is rarely that a phe…

2017 Feb 08 ShashankSubramanyam HNBhaskar PatriSatishKumar @ RLKM(SpF)

Image
Flute: Vid. ShashankSubramanyam 
Violin: Vid. HNBhaskar 
Mridanga: Vid. PatriSatishKumar 

Occasion: SRLKM Spring Festival, Bangalore Gayana Samaja

01 chalamEla jEsEvura sArasa varNa shankarAbharaNa khanda Ata swAthi thirunAL (O)

02 praNamAmyaham shri gaurisutam gauLa mysore vAsudEvacarya (O)

03 dAriNI telusukoNTi tripura sundari shuddha sAvEri Adi thyAgarAja

04 ETi janmam idihA O rAma varALi tripuTa thyAgarAja (A, S)
swara @ ETi Janma

05 rAga tAna pallavi vAgadIshwari chaturaSra tripuTa (no eDupu)
pallavi: dEvi brOva samyamide, ativEgame vachhi
rAgamAlika in hamsAnandi, kApi, shubhapantuvarALi

06 bArO krishNayyA rAgamAlike Adi kanakadhAsa (O)

07 jagadOddhArana kApi Adi Purandara dAsa (O)

08 venkatAchala nilayam sinDhubhairavi Adi p.dAsa (A)


2017 Feb 06 SanjaySubrahmanyan SVaradarajan NeyveliBVenkatesh BRajashekar @ RLKM(SpF)

Image
Vocal: Vid. SanjaySubrahmanyan 
Violin: Vid. SVaradarajan 
Mridanga: Vid. NeyveliBVenkatesh 
Morsing: Vid. BRajashekar 

Occasion: SRLKM Spring Festival @ Bangalore Gayana Samaja

01 sariyO nI sheyyum tAmadam enpAl (tv) bEgaDe Adi Tiger Varadachari (O)

02 ninna nambide nIraja shyAma mukhAri purandara dAsa (S)
swara @ ninna nambide

03 srI kamalAmbikAyA sahAnA tripuTa m.dikshithar (A)

04 eppaDi manam tuNindadO husEni aruNAcala kavi (A, S)
swara @ eppaDi

05 Enna rakShisO nInu dEvara dEva shubhapantuvarALi Adi purandara dAsa

06 enduku peddala shaNkarAbharaNa Adi tyAgarAja (A, N, S, T)
nereval @ enduku peddala

07 mAmava sadA janani kAnaDA rUpaka swAtitirunAL

08 Indu shruti smriti baLasi sArutide kOsala Jhampa purandara dAsa

09 rAga tAna pallavi Anandabhairavi chaturaSra tripuTa 2 kaLai 1 beat eDupu
pallavi line:murugaiyanE pannirukaiyanE... vaLLi daivAne manALane
rAgamAlika : kEdAra, hamsAnandi

10 ellAm sivan seyal enrE kalyANi sudhAnanda bharati

11 nanda tanaya gOvinda bAgEshrI KChApu purandara dAsa

12 nAdi tEd…

2017 Feb 03 GayathriVenkataraghavan HMSmitha HSSudheendra Srishaila @ Bangalore Lalitakala Parishat

Vocal: Vid. GayathriVenkataraghavan 
Violin: Vid. HMSmitha 
Mridanga: Vid. HSSudheendra 
Ghata: Vid. Srishaila 

Organiser: Bangalore Lalitakala Parishat
Venue: National College, Jayanagar, Bengaluru

01 entarAni tanakenta pOni nI centa viDuvajAla harikAmbOdhi Adi tyAgarAja (O, N, S)
nereval @ Agama 

02 shankari shamkuru candramukhi sAvEri Adi syAma sAstri (N, S)
nereval @ shyAmakrishNa sOdari

03 bhajare rE mAnasA abhEri c thripuTa MysUru VAsudhEvAchAr (A)

04 Kallusakkare koLLirO nIvellaru kalyANi aTa p.dAsa (A, S, T)
Nereval @ kallu sakkare koLLiro 

05 jagadOddhArana kApi Adi Purandara dhAsa

06 ugAbhOga followed by nAnEke baDavano nAnEke paradEshi bEhAg p.dAsa

07 iyal isaiyil tiruppugazh dEsh aruNagirinAdhar

08 nInAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja