Wednesday, 8 February 2017

2017 Feb 08 ShashankSubramanyam HNBhaskar PatriSatishKumar @ RLKM(SpF)


Flute: Vid. ShashankSubramanyam 
Violin: Vid. HNBhaskar 
Mridanga: Vid. PatriSatishKumar 

Occasion: SRLKM Spring Festival, Bangalore Gayana Samaja

01 chalamEla jEsEvura sArasa varNa shankarAbharaNa khanda Ata swAthi thirunAL (O)

02 praNamAmyaham shri gaurisutam gauLa mysore vAsudEvacarya (O)

03 dAriNI telusukoNTi tripura sundari shuddha sAvEri Adi thyAgarAja

04 ETi janmam idihA O rAma varALi tripuTa thyAgarAja (A, S)
swara @ ETi Janma

05 rAga tAna pallavi vAgadIshwari chaturaSra tripuTa (no eDupu)
pallavi: dEvi brOva samyamide, ativEgame vachhi
rAgamAlika in hamsAnandi, kApi, shubhapantuvarALi

06 bArO krishNayyA rAgamAlike Adi kanakadhAsa (O)

07 jagadOddhArana kApi Adi Purandara dAsa (O)

08 venkatAchala nilayam sinDhubhairavi Adi p.dAsa (A)


No comments:

Post a Comment

2017 Nov 19 ShashankS BUGaneshPrasad TVBhanktavatsalam NAmrith @ kAnchanOtsava2017

Flute: Vid. ShashankS  Violin: Vid. BUGaneshPrasad  Mridanga: Vid. TVBhanktavatsalam  Khanjira: Vid. NAmrith Organiser: kAnchanOtsava ...