Posts

Showing posts from 2017

2017 Sept 17 SanjaySubrahmanyan SV NV ARG @ SVT Malleshwaram

Vocal: Vid. SanjaySubrahmanyan 
Violin: Vid. SVaradarajan
Mridanga: Vid.  Neyveli Venkatesh 
Khanjari: Alathur Rajganesh 

Venue: SVT Malleshwaram

01 Valachiyunna nApai vancana (tv) Arabhi K aTa vINA Kuppier

02 shankari shamkuru candramukhi sAvEri syAmA sAstri

03 maruvakUdayya mOhanAnga mOhana Adi garbhapurivAsa (A, N, S)
neraval and swara @ maruvakudayya

04 shrI rAmam ravikulAbdhi sOmam nAraAyaNa gauLa Adi m.dhIkshitar

05 Jaladhi suta ramanena hi soham sarasa (p) chalanATa Adi swAti tirunAL (A,

06 brindAvana lOla tODi rUpaka tyAgarAja (A, N, S)
Neraval at rAmasAsa dAsa tyAgarAja

07 avan sEyal anri hamIrkalyANi muthaiah bAgavatar

08 rAga tAna pallavi - sahAna chaturaSra tripuTa 2 kalai 3 beat after samam
Pallavi Line : garuDa gamana rA rA... kamalA manOhara
rAgamAlika : AbhEri, ranjani, janaranjani kEdAra, husEni, sAranga

09 orutthi maganAi pirandhu bEhAg Adi AndAL

10 dAsara nindisa bEDa rAgEshri purandaradAsa

11 tillAna kAnaDa rUpaka pUchi

12 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

2017 Aug 11 RamakrishnanMurthy HKVenkatram KArunPrakash AnirudhAtreya @ Unnati

Vocal: Vid. RamakrishnanMurthy 
Violin: Vid. HKVenkatram 
Mridanga: Vid. KArunPrakash 
Khanjira: Vid. AnirudhAtreya 

Venue / Organiser: Unnati


01 sAmini rammanavE Anandabhairavi aTa shyAma shAstri (O)

02 krupa jU chutaku vElarA ChAyAtharangiNi Adhi thyAgarAja (S)
Swara at kripa juchutaku

03 nI Chittamu nischalamu dhanyAsi m.cApu tyAgaraja (A, 
Neraval at guruve nIvanu kuNTi... Guruve Ni bhartudu

04 bhAvaye hridayAravinde dEvagAndhAri Adi nArAyaNa tIrtha

05 bhOgIndra shAyinam kuntalavarALi jhampa swAthiThirunAL (S)
Swara at bhOgindra shAyinam

06 shrI krishNam Bhaja mAnasa tODi Adi m.dhIkshitar (A, N, S, T) 
Neraval at pankaja daLa nayanam vaTa shayanam... guru pavanAdhisham lOkEsham
Swara at At pankaja daLa nayanam

07 haridAsulu vEDalE yamunAkalyANi Adi thyAgarAja

08 rAga tAna pallavi yadukula kAmbOdhi khaNDa tripuTa 2 kaLai edupu 5th beat after samam
alApane in nAyaki and mOhanakalyANi
pallavi Line:  ambhOja padayugaLe hare mAm pAhi yadukala
rAga mALika in nATa, kEdAra, maNirangu, mukhAri, mAnji, ?? . Sr…

2017 Aug 10 TrichurBrothers EdapallyAjith TrichurMohan KovaiSuresh @ Unnati

Vocal: Vid. TrichurBrothers 
Violin: Vid. EdapallyAjith 
Mridanga: Vid. TrichurMohan 
Ghata: Vid. KovaiSuresh 

Venue / Organiser : Unnati

01 vanjAkSA nine kOrina VARNAM rItigauLa khaNDa Ata vINai kuppiyer (O)

02 gajavadana sammOdita tODi kumAra EttEndrabhUpati (A)

03 ElA nI dayarAdu bAlakanaka maya aThANa Adi tyAgarAja

04 narasimha Agacha parabramha pUcha mOhana M Eka m.dIkshithar (N)
Neraval at murahara at madhyamakala speed

05 telisi rAma cintanatO pUrNacandrikA Adi tyAgarAja (S)
Swara at rAma eni

06 srI satyanArAyaNaM shubhapantuvarALi rUpaka m.dIkshitar (A, N, T)
Neraval at Matsya kUrma

09 chembaykku nAdam mAND TALA COMPOSER

10 (SamprApte sannihite in revati) followed by nAnAti bradhuku rEvathi Adi aNNamAchArya

11 viruttum (kApi,  bEhAg, kAnaDa, sAveri, ??, shaNmukhapriya)

12 vilaiyADa idhu nEramA ShaNmukhapriya Adi TN bAla

13 tumbam nErkayil dEsh Bharatidasan

14 tIrtha viTTala kshEtra viTTala abhAng Ahir Bhairav and Shivaranjani

15 rAma nIla mEgha shyAma  yamunakalyANi TALA COMPOSER

16 rAmachandrAya …

2017 Jul 16 Kumaresh KUJachandra Rao GridharUdupa PramathKiran @ GSS

Violin: Vid. Kumaresh 
Mridanga: Vid KUJachandra Rao 
Ghata: Vid. GridharUdupa 
Morsing: Vid. PramathKiran 

Venue / Organiser: Girinagar Sangeeta Sabha

01 shankarachArya shlOka in hamsadhwani

02 rAgapravAha in hamsadhwani +  tani on morsing

03 praNamAmyaham shri gaurisutam gauLa mysore vAsudEvacarya + tani on ghaTa

04  baNTu rIthi kOlu vIyavayya rAma hamsanAdha dhEshAdhi tyAgarAja

05 rAga pravAha in hamsanAdham + tani on mridanga

06 composition in tODi tiSra tripuTa (trishra and chaturasra)

07 bhajan in pahADi

2017 Jul 08 BharathSundar MatturSrinidhi AVAnand Guruprasanna @ PAC

Vocal: Vid. BharathSundar 
Violin: Vid. MatturSrinidhi 
Mridanga: Vid. AVAnand 
Khanjari : Vid. Guruprasanna 

Venue / Organiser: Percussive Arts Centre, Bangalore @ Sree Jayarama Seva Mandali 

01 vIribONi varNa bhairavi khaNDa aTa pachchimiriam Adiappayya

02 dhanyuDevvaDO malayamArutha Adi patnam subramania iyer

04 tyAgarAja yOga vaibhavam Anandhabhairavi rUpaka m dhIkshithar (A)

05 bAgAyenayya candrajyOti Adi tyAgarAja (O, S)
swara @ bAgAyenayya 

06 eduTa nilacitE nIdu shankarAbharaNa Adi tyAgarAja (A, S, T)
swara @ eduTa nilacitE

07 athakana dUtarige kinchittu bhayavilla bhAgeshri p.dAsa

08 viruttum bEhAg, sindhubhairavi, Ahir bhairav

09 nATha harE jagannATha hare Ahirabhairavi Adi jayadhEva

10 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi tyAgarAja

2017 May 04 ChitraveenaNRavikiran CharumatiRaghuraman PatriSatishKumar GiridharUdupa ArunKumar @ SRSM

Image
Chitravina: Vid. ChitraveenaNRavikiran  Violin: Vid. CharumatiRaghuraman  Mridanga: Vid. PatriSatishKumar  Ghata: Vid. GiridharUdupa  RhythmPad: Vid. ArunKumar
Occasion: 79th Ramanavami Sangeethotsava / Sree Rama Seva Mandali Venue: Fort High School, Bangalore

01 jagadAnanda kAraka nATa rAgam Adi tyAgarAja (O)
02 calamElara sAkEta rAmA mArgahindOLa adi tyAgarAja (S) Swara at chalamelara
03 enna gAnu rAma bhajana kAmavarDhini rUpaka bhadhrAchala rAmadhAsa (A, N, S) neraval @ rAmaciluka nokada penci swaras @ rAma rAma rAmayanucu 
04 sharaNam yAmi santAna rAmaswAmi twAm aham sahAna Adi OVK (A, N, S) Neraval @ SharaNam yAmi
05 paramapurusham lalithApancham khaNDachApu Swathi Thirunal
08 rAga tAna pallavi shaNmukhapriyA,  tAna in shanmukhapriya, kANaDa, mOhana, bahudAri
09 BhAvayAmi raghurAmam rAgamAlike rUpaka swAthi thirunAL
10 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

2017 May 03 URajesh RakeshChaurasia BPraveen RavindraYavagal Jugalbandi @ SRSM

Image
Mandolin: Vid. URajesh 
Flute: Vid. RakeshChaurasia 
Mridanga: Vid. BPraveen 
Tabla: Vid. RavindraYavagal 

Occasion: 79th Ramanavami Sangeethotsava / Sree Rama Seva Mandali
Venue: Fort High School, Bangalore


01 hamsadhwani

02 rAga tAna pallavi madhuvanti followed by Tani

03 sindhubhairavi

2017 May 02 Saketharaman CharuamatiRaghuraman BangaloreVPraveen BharadwajSathavalli @ SRSM

Image
Vocal: Vid. Saketharaman 
Violin: Vid. CharuamatiRaghuraman 
Mridanga: Vid. BangaloreVPraveen 
Morsing: Vid. BharadwajSathavalli 

Occasion: 79th Ramanavami Sangeethotsava / Sree Rama Seva Mandali
Venue: Fort High School, Bangalore

was late for the initial part of the concert

03 kamalAptakula kalashAbdhi brundAvanasArangA (A, S)
Swaras at kamalaptakula

04 Emayya rAma kAmbOdhi khanda chApu bhadhrAchala rAmadhAs (O)

05 santAna rAmasvAminam hindOLavasantam m.dIkshitar

06 eduTa nilacitE nIdu shankarAbharaNa Adi tyAgarAja (A, N, S, T)
GrahabEdha into rEvati during AlApane
Neraval @ NudUTi vrAtagAni

07 Annalum Nokinan Avalum Nokinal hamIrkalyANi Kamba rAmAyaNa

08 rAga tAna pallavi sAvEri and 6 ragas, tiSra tripuTa
rAga tAna in  sAvEri, nATakuranji, dhanyAsi, mOhana, mukhAri, pUrvikalyANi, madhyamAvati
Pallavi line: bhAvayAmi raghurAmam bhavya suguNArAmam
rAgamALika: all 7 from above list, sahAna, kApi, bindumALini, naLinakAnti

09 chelinEnEtlu jAvaLi paras pattAbhirAmayya

10 rAma mantrava japisO jOnpuri Adi pura…

2017 May 01 TVShankaranarayan BangaloreRaghuram YellaVenkateshwaraRao BhargavaHalambi @ SRSM

Image
Vocal: Vid. TVShankaranarayan 
Violin: Vid. BangaloreRaghuram 
Mridanga: Vid. YellaVenkateshwaraRao 
Khanjira: Vid. BhargavaHalambi 

Occasion: 79th Ramanavami Sangeethotsava / Sree Rama Seva Mandali
Venue: Fort High School, Bangalore


01 jaya jaya gaNapati hamsadhvani gaNapati sachidAnandA (shloka O, S)
swara @ jaya jaya gaNapathi

02 sogasu jUDa taramA kannaDa gauLa Adi tyAgarAja
swara @ sogasu juda tarama

03 sakala graha bala nIne aTANa khanda chApu p.dAsa

04 abhaya varadE shAradE hindOLa Indira Natesan (A, S)
swara @ abhaya varade

05 bhuvanEshwariyA mOhanakalyANi Adi muththayya bhAgavathar (A, 
Swaras @ bhuvaneshwariya

06 chakkani rAja mArgamu kharaharapriya Adi tyAgarAja (A, N, S T)
neraval @ kanTiki sundara

07 viruttum hamsavinOdini

08 gOvinda gOvinda ati Ananda hamsavinOdini Adi p.dAsa

09 eppo varuvArO jOnpuri Adi gOpAla krishNa bhArathi

10 english note shankarAbharaNa Adi muththayya bhAgavathar

11 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

2017 Apr 30 Ranjani Gayathri CharumatiRaghuraman ManojSiva SukanyaRamgopal @ SRSM

Image
Vocal: Vid. Ranjani Gayathri 
Violin: Vid. CharumatiRaghuraman 
Mridanga: Vid. ManojSiva 
Ghata: Vid. SukanyaRamgopal 

Occasion: 79th Ramanavami Sangeethotsava / Sree Rama Seva Mandali
Venue: Fort High School, Bangalore

01 paramAnanda naTana kEdAra Adi swAti thirunAL (S)
swara @ paramAnanda naTana

02 baNTu rIthi kOlu vIyavayya rAma hamsanAdha dhEshAdhi tyAgarAja (A, N, S)
neraval @ rAmanAma mane

03 nIrajAkShi kAmAkShi hindhOLa rUpaka m dhIkShithar

04 shrI raghuvara apramEya kAmbOdhi Adi tyAgarAja (A, S, T)
swara @ srI raghuvara

05 DaNgUrava sArIrayya vasantha Adi p.dAsa

06 rAga tAna pallavi nATakapriyA miSra jhampa 2 kaLai (gOpuchayati) eDupu 9 akshara from samam
grahabEdha into sUrya by Gayathri during AlApane
Pallavi Line : vasumahitAm sumahitAm mahitAm hitAm tAm . . . . Ashraye nATakapriyAnutAm
rAgamALika : nATa, kuntalavarALi, bhImpalAsi, parallel presentation of MAND and mAru bEhAg

07 aparAdhi nAnalla rEvati purandara dAsa

08 dhImta taratAni dhIrana dru dru (t) rAgEshri Adi Lalgudi Jayaraman

09 AbhA…

2017 Apr 26 SandeepNarayanan BUGaneshPrasad KVPrasad Guruprasanna @ SRSM

Image
Vocal: Vid. SandeepNarayanan 
Violin: Vid. BUGaneshPrasad 
Mridanga: Vid. KVPrasad 
Khanjira: Vid. Guruprasanna 

Occasion: 79th Ramanavami Sangeethotsava / Sree Rama Seva Mandali
Venue: Fort High School, Bangalore

01 ErA nApai inta caUkasEya tOdi tiSra chatuSra paTNam subhramaNya iyer

02 tanavAri tanamu lEda tArakAdhipanana vada bEgaDa Adi tyAgarAja (N, S)
neraval @ rAma rAma rAma

03 rAma krishnaru manege bandaru hindOLa purandara dAsa (A)

04 marivEre dikkevaraiyya rAmA shaNmukhapriya Adi paTNam subramaNya iyer ( A, 
swara @ marivEre

05 sukhi evvarO rAma nAma kAnaDa Adi tyAgarAja (A, S, T)
swara @ sukhi evvaro

06 rAga tAna pallavi nAgaswarAvali chaturSra tripuTa khanDa naDai Edupu, pallavi starts after 5 aksharas
grahabEdha into hamsadhwani during AlApane
pallavi line: rAma nannu brOvarA vEmakO lOkAbhirAma
rAgamAlika swaras: bAgEshri, madhyamAvati

07 nannu viDachi kadhalaku rA rIthigowLa chApu tyAgarAja

08 pibarE rAma rasam Ahirbhairav Adi sadASiva brahmEndra

09 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi …

2017 Apr 23 SangeethaKalanidhi AKanyakumari VittalRangan PatriSatishKumar BRajashekar @ sEshAdripuram

Image
Violin: Vid. SangeethaKalanidhi AKanyakumari 
Violin Support: Vid. VittalRangan  Mridanga: Vid. PatriSatishKumar  Morsing: Vid. BRajashekar 
Occasion: 69th Ramanavami Sangeethotsava / Sree Rama Seva Samiti, SeshAdripuram
Venue: SEshAdripuram Educational Trust, Bangalore


01 karimukha varada nATa GNB (O, S)

02 kripa jUchuTaku vELara ChayA tharangiNi Adi tyAgarAja


03 mAmava paTTAbhi rAma maNirangu M Eka m.dIkshitar


04 composition in rAga krishNa by venkaTagiri rAja son (A)


05 I vasudhA nIvanti dhaivamu shahana Adi tyAgarAja (A, 


06 rAgamAlika AlApane followed by BhAvayAmi raghurAmam rAgamAlike rUpaka swAthi thirunAL


07 raghuvamsha sudhAbudhi kadhanakuthUhala Adi paTNam subrahmaNya Iyer

08 rAga tAna kharaharapriyA followed by chakkani rAja mArgamu kharaharapriyA Adi tyAgarAja (R, T, N, S, T)
neraval @ kanTiki Sundara ragamAlika swaras in infinite number of rAgas
09 rAmachandru niipuDu raghuvIruDu dwijAvanti aNNamAchArya


10 sindhubhairavi tillAna LGJ ?


11 venkatAchala nilayam sindubhairavi purandaradAsar


12 …

2017 Apr 22 Abhishek Raghuram BUGaneshPrasad BCManjunath PramathKiran @ SRSM

Image
Vocal: Vid. Abhishek Raghuram 
Violin: Vid. BUGaneshPrasad 
Mridanga: Vid. BCManjunath 
Morsing: Vid. PramathKiran 

Occasion: 79th Ramanavami Sangeethotsava / Sree Rama Seva Mandali
Venue: Fort High School, Bangalore

01 inta cAlamu jEsitE VARNA bEgaDA Adi vINai kuppiyer (O)

02 ninnE bhajana sEyu vADanu nATa Adi tyAgarAja (O, S)
swara @ sItAnAtha sakala lOka

03 hechcharikAgA rA yadhukula kAmbOdhi khanda jhampa thyAgarAja

04 ninnuvina sukhamu gAna nIraja nayana tODi rUpaka tyAgarAja
Neraval @ karuNArasa
Swara @ nIraja nayana

05 sukhi evvarO rAma nAma kAnaDa Adi tyAgarAja (A, N, S, short T)
Swara at suswara gAnamu
tani including konakkol

06 pAlintuvO pAlimpava kAntAmaNi Adi tyAgarAja (A, S)
Swara at PAlintuvo

07 nijamuga nI mahimalu shahAna Adi tyAgarAja (N, S, T, K)
Neraval at buddhiyanu

08 pavanaja stuti pAtra kuranji KhaNda Chapu tyAgarAja

09 shObAne vadhanAdhuthi jithasOma kAmavarDhini rUpaka tyAgarAja (O)

10 nagumOmu galavAni madhyamAvati Adi tyAgarAja

11 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAj…

2017 Apr 21 TrichurBrothers VittalRangan VijayNatesan KovaiSuresh @ SRSM

Image
Vocal: Vid. Trichur Brothers
Violin: Vid. VittalRangan 
Mridanga: Vid. VijayNatesan 
Ghata: Vid. KovaiSuresh 

Occasion: 79th Ramanavami Sangeethotsava / Sree Rama Seva Mandali
Venue: Fort High School, Bangalore


01 OmkAra praNava VARNAM shaNmukhapriyA Adi BMK (O, S)

02 srI gaNanatham bhajare chitta parashaktiyutam Ishamanohari TEka m.dIkshitar (O, N, S)
Neraval @ rAma rAma

03 nI dayarAdA vasanthabhairavi rUpakA tyAgarAja

04 akhilAndEshwari rakshamAm dhwijAvanthi Adi m.dhIkshithar

05 manavi nAlakicha rAdhaTE naLinakAnthi Adi tyAgarAja (S)
swaras @ manavli nAlakim

06 rAma nI samAnamevaru Kharaharapriya rUpaka tyAgarAja (A, N, S, T)
neraval @ paluku paluku

07 bhO shambhO SivashambhO rEvathi Dayananda Saraswati

08 rAga tAna pallavi shuddsArang Tisra triputa 2 kalai on the samam
pallavi line: rAma nAmam tAraka nAmam sadA japitiDu maname
rAgamAlika:kanakangi, bilahari, shubha pantuvarALi

09 bhAgyAda lakshmi bAramma srI Adi purandaradAsa

10 gOvinda dAmOdara mAdhavEti bhajan

11 harivarAsanam hariharasuthAshtakam m…

2017 Apr 20 SanjaySubrahmanyan SVaradaraj NeyveliVenkatesh S Venkataramanan for Aradhana @ ChowdaiahMemorialHall

Image
Vocal: Vid. SanjaySubrahmanyan 
Violin: Vid. SVaradarajan 
Mridnaga: Vid. NeyveliVenkatesh 
Khanjira: Vid. S Venkataramanan 


Organiser: Aradhana 
Venue: Chowdaiah Memorial Hall

Was late for the first few items
01 ninnu kOri mAlavi varna
02 jAnaki ramaNa shuddasImantini tyAgarAja

back to Live experience
03 nAdOpAsanacE shankaranArAyaNa bEgaDA Adi tyAgarAja (A, S)
swara @ nAdOpAsana

04 gOvinda ninnAnanda sakala sAdhanavu madhyamAavti Adi p.dAsa

05 chintaya mAam kandamUla Kandam Bhairavi rUpaka m.dIkshitar (A, N, S)
neraval @ mangaLakara mandahAsa vadanam ... 

06 sAmi mayUra giri vaDivEla khamAs TALA kavi kunjara Bharati

07 RTP KalyANi khaNDa rUpaka (R, T, P, T)
Pallavi line: tANDavam ADum tillai naTarAjan tajam takajham takiTa jham enDru
rAgamAlika: sahAna, hindOLa, kApi

08 harivAsaradha vupavAsadha bhAgyavu sinDhubhairavi purandara dAsa

09 nittam unnai vENDi manam RAGA TALA COMOSER ?? 

10 riNa madanuta paripAlaya mAmayi behAg Adi Swathi Thirunal

11 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

2017 Apr 19 Ramakrishnan Murthy BUGaneshPrasad BangaloreVPraveen GiridharUdupa @ SRSM

Image
Vocal: Vid. Ramakrishnan Murthy  Violin: Vid. BUGaneshPrasad  Mridanga: Vid. BangaloreVPraveen  Ghata: Vid. GiridharUdupa
01 chalamEla varNa darbAr Adi tiruvoTTiUr thyAgayya (O)
02 budhamAshrayAmi satatam nATakuranji k.cApu m.dIkshitar
03 vADEra deivamu manasA pantuvarALi Adi tyAgarAja (A, N, S) neraval @ hātṛ vinutuḍaina tyāgarājuni
04 rAma kathA sudhArasa madhyamAvati Adi tyAgarAja (A, N, S, T) neraval @ bhAmA maNi jAnaki saumitri
05 swAmi mukhya prANA yadukula kAmbOdhi rUpaka p.dAsa
06 RTP tODi khaNDa tripuTa 2 kaLai 2 beat edupu (T) rAgamAlika TAna: NAgaswaravali Behag Suruti tODi Pallavi Line: tAraya sadA rAmachandra mUrte, KOTita shivachApa kIrte rAgamAlika swara: Atana kApi, NilAmbari, darbAri kAnaDa, 
07 mAtADa bAradEno mA ramaNanE kamAs m.cApu narahari dAsa
08 shAradE karuNanidE hAmIr kalyANI chandrasekarendra Bharati swamigal
09 tillAna pUrNachandrika Adi PUchi SrinivAsa IyengAr
10 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

One attends a live concert to have an undisturbed bridge to…

2017 Apr 18 Pattabhirama Pandit MysoreNagaraj ArjunKumar GGuruprasanna @ SRSM

Image
Vocal: Vid. Pattabhirama Pandit
Violin: Vid. MysoreNagaraj
Mridanga: Vid. ArjunKumar
Khanjira: Vid. GGuruprasanna

Occasion: 79th Ramanavami Sangeethotsava / Sree Rama Seva Mandali
Venue: Fort High School, Bangalore

01 ShObillu saptaswara jaganmOhini rUpaka tyAgarAja (O, S)
Swara at shObillu

02 bAgAyenayya candrajyOti Adi tyAgarAja (O)

03 mA jAnaki chetta beTTagA kAmbOdhi Adi tyAgarAja (A, N, S)
neraval @  vANi mATalaku

04 mOkSamu galadA bhuvilO sAramati Adi tyAgarAja

05 EtA vuanrA nilakaDa nIku kalyANi Adi tyAgarAja (A, N, S, T)
Neraval at Sri karuna tyAgarAja

06 RTP kApi khaNDa tripuTa 1 beat Edupu 2 kaLai
pallavi line: dasharata suta rAmachandara dayaLu mAm pAhi
ragamalika: nAsikAbhUshani, aTANA, Bilahari

07 kanDu dhanya nAdhe bEhAg Adi mOhanaviTTala dhAsa

08 harihara ninnanu mechhisa bahudu sindhubhairavi p.dAsa

09 bhAgyAda lakshmi bAramma madhyamAvati Adi purandaradhAsa

10 thillAna (nirinirigamagarisa) pUrvi Thirugokarnam Vaidyanatha Iyer

11 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

2017 Apr 17 MS Sheela CharulataRamanujam KUJayachandraRao SukanyaRamgopal @ SRSM

Image
Occasion: 79th Ramanavami Sangeethotsava / Sree Rama Seva Mandali
Venue: Fort High School, Bangalore

Vocal: Vid. MS Sheela
Violin: Vid. CharulataRamanujam 
Mridanga: Vid. KUJayachandraRao 
Ghata: Vid. SukanyaRamgopal 

01 sAmi ninnE kOri VarNa shri Adi garbhapurivAsa

02 SrI shankara guruvaram nAgaswarAvaLi rUpaka mahAvaidyanAtha iyer (O, S)
swara @ Sri Shankara guruvaram

03 nannu brOva nIkintha thAmasama abhOgi dhEshAdi tyAgarAja (A, S)
swaras @ nannu brOva nI

04 dinamaNi vamsha harikAmbhOji Adi tyAgarAja (A, S)
swara @ DinamaNi

05 aTu kAradA nI palka manOranjani Adi tyAgarAja

06 srI rAmachandra parilasa husEni Adi swati tirunAL

07 tatvameruga taramA para garuDadhvani tyAgarAja

08 RTP shaNmukhapriya khaNDa tripuTa
pallavi line: raghuvara nI nagu mukhamu jUpumA vEga vachhi
rAgamAlika: mOhana, hindOLa, rEvati

09 srI Hariya kAyo karuNAnidhe bAgesri mahipati dAsa

10 buddi mAtu hELidare kELabEkamma madhyamAavti p.dAsa

11 rAma nAma pAyasakke pIlu or pahADi p.dAsa

12 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAga…

2017 Apr 16 TMKrishna DrHemalatha ManojSiva BSPurushottam @ SRSM

Image
Occasion: 79th Ramanavami Sangeethotsava / Sree Rama Seva Mandali
Venue: Fort High School, Bangalore

Vocal: Vid. TMKrishna  
Violin: Vid. DrHemalatha 
Mridanga: Vid. ManojSiva 
Khanjari: Vid. BSPurushottam 

01 srI gurunA pAlithosmi pADi rUpaka m.dIkshitar (O, S, N, S)
SwarAkshara swara at sadAkhya kalAkarENa , Neraval,
Back to swara at kAdi matAnusArENa, this time in madhyama kAla

02 chANArO jAvaLi khamAs thanjavur chinnaiyya (A, S)
swara @ NI daya chEsi

03 brOchEvArevarurA khamAs Adi Mysore vAsudEvachAr (T on violin )
Neraval at sItApati nA pai

04 dalachina vAru dhanyAsi subbarAya shAstri (A, N)
Neraval at kumAra janani karuNarasa

05 rAgamAlika AlApane (kEdAragauLa, sRI, nAyaki, janaranjani, pUrvikalyANi, kAMbOdhi, sAlagabhairavi)

06 padavinI sadbhaktiyu galguTe sAlagabhairavi Adi tyAgarAja (S)
Swara at padavini

07 mEru samAna DhIra mAyAmALavagouLa madhyAdhi tyAgarAja (O, S, T)
swara @ mahA mEru samAna

08 jagadAnandakArakA jayajAnakI nATa Adi tyAgarAja

09 srI rAmachandra kripAlu bhajamana yamunakalyANi t…

2017 Apr 15 MalladiBrothers EmbarKannan TumkurRavishankar BharadwajSathavalli @ SRSM

Image
Vocal Duet: Vid Malladi Brothers 
Violin: Vid. EmbarKannan 
Mridanga: Vid. TumkurRavishankar 
Morsing: Vid. BharadwajSathavalli 

Occasion: 79th Ramanavami Sangeethotsava / Sree Rama Seva Mandali
Venue: Fort High School, Bangalore

01 vinatA suta vAhana shrI ramaNa jayantasEnA dEshAdi tyAgarAja (O)
swara @ vinatA sutavAhana

02 gaTTiganu nAnu cheyi batte dennatiko bEgaDa rUpakA tyAgarAja 

03 lEkanA ninnu juTTuukonnAru asAvEri Adi tyAgarAja (A)

04 parvata rAjakumAri pArvati shrIranjani m.dIkshitar (A, S)
Neraval at sarvAnandamaya chakravAsini

05 nannu brOva mani cheppave kalyANi bhadracala rAmadAs (O)

06 tyAgarAja yOga vaibhavam Anandhabhairavi rUpaka m dhIkshithar

07 rAga tAna pallavi kAmbOdhi chaturasra rUpaka khaNDa naDai, edupu 1 beat after samam (R, T with mridanga, P, N, T)
pallavi line: rAga tALa bhAva sangItam  . . . .brahAmandadAyakam
rAgamAlika : sAvEri, MOhana, shaNmukhapriyA, amrithavarshini, Bhimpalasi, Mand

08 jaya jaya durgE durgA Adi nAraAyaNa tIrta

09 paluku tEnala talli bhimpalAs annamAcA…

2017 Apr 14 MysoreBrothers PatriSatishKumar NAmrith GiridharUdupa @ SRSM

Image
Violin Duet: Vid. MysoreBrothers 
Mridanga: Vid. PatriSatishKumar 
Khanjari: Vid. NAmrith 
Ghata: Vid. GiridharUdupa 

Occasion: 79th Ramanavami Sangeethotsava / Sree Rama Seva Mandali
Venue: Fort High School, Bangalore


01 mOkshamu galadhA sAramathi Adi tyAgarAja

02 baNTu rIti kOlu vIyavayya rAma hamsanAdha dhEshAdhi tyAgarAja (S)
swaras @ baNTurIti

03 ranganAyakam bhAvayE nAyaki Adi m.dhIkshitar (A)

04 nAdalOluDai kalyANavasanta rUpakA thyAgarAja (A, S)
swaras @ nAdalOluDai

05 bhOgIndra shAyinam kuntalavarALi jhampa swAthiThirunAL

06 RTP tODi pUrvikalyANi chaturaSra tripuTa 2 kaLai 1 beat atIta eDupu (R T P T)
Pallavi Line: jAnaki ramaNa raghuvara (in toDI).. kalAyANa gunadhAma srI rAma (in pUrvikalyANi)
RagamAlika : Of too many, i could recognise HindOLa, SAma, khamA, surUTi, ?? , bEhAg

07 karadare barabArade swarasammOdini kamalEsa viTTala dAsa

08 annapurNE visAlAkshi sAma Adi m.dhIkshitar

09 pAhi pAhi gajAnana sindhubhairavi gaNapati sachidAnanda swAmiji (A)

10 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra A…