Posts

Showing posts from 2017

2017 05 04 ChitraveenaNRavikiran CharumatiRaghuraman PatriSatishKumar GiridharUdupa ArunKumar @ SRSM

Image
Chitravina: Vid. ChitraveenaNRavikiran  Violin: Vid. CharumatiRaghuraman  Mridanga: Vid. PatriSatishKumar  Ghata: Vid. GiridharUdupa  RhythmPad: Vid. ArunKumar
Occasion: 79th Ramanavami Sangeethotsava / Sree Rama Seva Mandali Venue: Fort High School, Bangalore

01 jagadAnanda kAraka nATa rAgam Adi tyAgarAja (O)
02 calamElara sAkEta rAmA mArgahindOLa adi tyAgarAja (S) Swara at chalamelara
03 enna gAnu rAma bhajana kAmavarDhini rUpaka bhadhrAchala rAmadhAsa (A, N, S) neraval @ rAmaciluka nokada penci swaras @ rAma rAma rAmayanucu 
04 sharaNam yAmi santAna rAmaswAmi twAm aham sahAna Adi OVK (A, N, S) Neraval @ SharaNam yAmi
05 paramapurusham lalithApancham khaNDachApu Swathi Thirunal
08 rAga tAna pallavi shaNmukhapriyA,  tAna in shanmukhapriya, kANaDa, mOhana, bahudAri
09 BhAvayAmi raghurAmam rAgamAlike rUpaka swAthi thirunAL
10 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

2017 May 03 URajesh RakeshChaurasia BPraveen RavindraYavagal Jugalbandi @ SRSM

Image
Mandolin: Vid. URajesh 
Flute: Vid. RakeshChaurasia 
Mridanga: Vid. BPraveen 
Tabla: Vid. RavindraYavagal 

Occasion: 79th Ramanavami Sangeethotsava / Sree Rama Seva Mandali
Venue: Fort High School, Bangalore


01 hamsadhwani

02 rAga tAna pallavi madhuvanti followed by Tani

03 sindhubhairavi

2017 May 02 Saketharaman CharuamatiRaghuraman BangaloreVPraveen BharadwajSathavalli @ SRSM

Image
Vocal: Vid. Saketharaman 
Violin: Vid. CharuamatiRaghuraman 
Mridanga: Vid. BangaloreVPraveen 
Morsing: Vid. BharadwajSathavalli 

Occasion: 79th Ramanavami Sangeethotsava / Sree Rama Seva Mandali
Venue: Fort High School, Bangalore

was late for the initial part of the concert

03 kamalAptakula kalashAbdhi brundAvanasArangA (A, S)
Swaras at kamalaptakula

04 Emayya rAma kAmbOdhi khanda chApu bhadhrAchala rAmadhAs (O)

05 santAna rAmasvAminam hindOLavasantam m.dIkshitar

06 eduTa nilacitE nIdu shankarAbharaNa Adi tyAgarAja (A, N, S, T)
GrahabEdha into rEvati during AlApane
Neraval @ NudUTi vrAtagAni

07 Annalum Nokinan Avalum Nokinal hamIrkalyANi Kamba rAmAyaNa

08 rAga tAna pallavi sAvEri and 6 ragas, tiSra tripuTa
rAga tAna in  sAvEri, nATakuranji, dhanyAsi, mOhana, mukhAri, pUrvikalyANi, madhyamAvati
Pallavi line: bhAvayAmi raghurAmam bhavya suguNArAmam
rAgamALika: all 7 from above list, sahAna, kApi, bindumALini, naLinakAnti

09 chelinEnEtlu jAvaLi paras pattAbhirAmayya

10 rAma mantrava japisO jOnpuri Adi pura…

2017 May 01 TVShankaranarayan BangaloreRaghuram YellaVenkateshwaraRao BhargavaHalambi @ SRSM

Image
Vocal: Vid. TVShankaranarayan 
Violin: Vid. BangaloreRaghuram 
Mridanga: Vid. YellaVenkateshwaraRao 
Khanjira: Vid. BhargavaHalambi 

Occasion: 79th Ramanavami Sangeethotsava / Sree Rama Seva Mandali
Venue: Fort High School, Bangalore


01 jaya jaya gaNapati hamsadhvani gaNapati sachidAnandA (shloka O, S)
swara @ jaya jaya gaNapathi

02 sogasu jUDa taramA kannaDa gauLa Adi tyAgarAja
swara @ sogasu juda tarama

03 sakala graha bala nIne aTANa khanda chApu p.dAsa

04 abhaya varadE shAradE hindOLa Indira Natesan (A, S)
swara @ abhaya varade

05 bhuvanEshwariyA mOhanakalyANi Adi muththayya bhAgavathar (A, 
Swaras @ bhuvaneshwariya

06 chakkani rAja mArgamu kharaharapriya Adi tyAgarAja (A, N, S T)
neraval @ kanTiki sundara

07 viruttum hamsavinOdini

08 gOvinda gOvinda ati Ananda hamsavinOdini Adi p.dAsa

09 eppo varuvArO jOnpuri Adi gOpAla krishNa bhArathi

10 english note shankarAbharaNa Adi muththayya bhAgavathar

11 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

2017 Apr 30 Ranjani Gayathri CharumatiRaghuraman ManojSiva SukanyaRamgopal @ SRSM

Image
Vocal: Vid. Ranjani Gayathri 
Violin: Vid. CharumatiRaghuraman 
Mridanga: Vid. ManojSiva 
Ghata: Vid. SukanyaRamgopal 

Occasion: 79th Ramanavami Sangeethotsava / Sree Rama Seva Mandali
Venue: Fort High School, Bangalore

01 paramAnanda naTana kEdAra Adi swAti thirunAL (S)
swara @ paramAnanda naTana

02 baNTu rIthi kOlu vIyavayya rAma hamsanAdha dhEshAdhi tyAgarAja (A, N, S)
neraval @ rAmanAma mane

03 nIrajAkShi kAmAkShi hindhOLa rUpaka m dhIkShithar

04 shrI raghuvara apramEya kAmbOdhi Adi tyAgarAja (A, S, T)
swara @ srI raghuvara

05 DaNgUrava sArIrayya vasantha Adi p.dAsa

06 rAga tAna pallavi nATakapriyA miSra jhampa 2 kaLai (gOpuchayati) eDupu 9 akshara from samam
grahabEdha into sUrya by Gayathri during AlApane
Pallavi Line : vasumahitAm sumahitAm mahitAm hitAm tAm . . . . Ashraye nATakapriyAnutAm
rAgamALika : nATa, kuntalavarALi, bhImpalAsi, parallel presentation of MAND and mAru bEhAg

07 aparAdhi nAnalla rEvati purandara dAsa

08 dhImta taratAni dhIrana dru dru (t) rAgEshri Adi Lalgudi Jayaraman

09 AbhA…

2017 Apr 26 SandeepNarayanan BUGaneshPrasad KVPrasad Guruprasanna @ SRSM

Image
Vocal: Vid. SandeepNarayanan 
Violin: Vid. BUGaneshPrasad 
Mridanga: Vid. KVPrasad 
Khanjira: Vid. Guruprasanna 

Occasion: 79th Ramanavami Sangeethotsava / Sree Rama Seva Mandali
Venue: Fort High School, Bangalore

01 ErA nApai inta caUkasEya tOdi tiSra chatuSra paTNam subhramaNya iyer

02 tanavAri tanamu lEda tArakAdhipanana vada bEgaDa Adi tyAgarAja (N, S)
neraval @ rAma rAma rAma

03 rAma krishnaru manege bandaru hindOLa purandara dAsa (A)

04 marivEre dikkevaraiyya rAmA shaNmukhapriya Adi paTNam subramaNya iyer ( A, 
swara @ marivEre

05 sukhi evvarO rAma nAma kAnaDa Adi tyAgarAja (A, S, T)
swara @ sukhi evvaro

06 rAga tAna pallavi nAgaswarAvali chaturSra tripuTa khanDa naDai Edupu, pallavi starts after 5 aksharas
grahabEdha into hamsadhwani during AlApane
pallavi line: rAma nannu brOvarA vEmakO lOkAbhirAma
rAgamAlika swaras: bAgEshri, madhyamAvati

07 nannu viDachi kadhalaku rA rIthigowLa chApu tyAgarAja

08 pibarE rAma rasam Ahirbhairav Adi sadASiva brahmEndra

09 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi …

2017 Apr 23 SangeethaKalanidhi AKanyakumari VittalRangan PatriSatishKumar BRajashekar @ sEshAdripuram

Image
Violin: Vid. SangeethaKalanidhi AKanyakumari 
Violin Support: Vid. VittalRangan  Mridanga: Vid. PatriSatishKumar  Morsing: Vid. BRajashekar 
Occasion: 69th Ramanavami Sangeethotsava / Sree Rama Seva Samiti, SeshAdripuram
Venue: SEshAdripuram Educational Trust, Bangalore


01 karimukha varada nATa GNB (O, S)

02 kripa jUchuTaku vELara ChayA tharangiNi Adi tyAgarAja


03 mAmava paTTAbhi rAma maNirangu M Eka m.dIkshitar


04 composition in rAga krishNa by venkaTagiri rAja son (A)


05 I vasudhA nIvanti dhaivamu shahana Adi tyAgarAja (A, 


06 rAgamAlika AlApane followed by BhAvayAmi raghurAmam rAgamAlike rUpaka swAthi thirunAL


07 raghuvamsha sudhAbudhi kadhanakuthUhala Adi paTNam subrahmaNya Iyer

08 rAga tAna kharaharapriyA followed by chakkani rAja mArgamu kharaharapriyA Adi tyAgarAja (R, T, N, S, T)
neraval @ kanTiki Sundara ragamAlika swaras in infinite number of rAgas
09 rAmachandru niipuDu raghuvIruDu dwijAvanti aNNamAchArya


10 sindhubhairavi tillAna LGJ ?


11 venkatAchala nilayam sindubhairavi purandaradAsar


12 …

2017 Apr 22 Abhishek Raghuram BUGaneshPrasad BCManjunath PramathKiran @ SRSM

Image
Vocal: Vid. Abhishek Raghuram 
Violin: Vid. BUGaneshPrasad 
Mridanga: Vid. BCManjunath 
Morsing: Vid. PramathKiran 

Occasion: 79th Ramanavami Sangeethotsava / Sree Rama Seva Mandali
Venue: Fort High School, Bangalore

01 inta cAlamu jEsitE VARNA bEgaDA Adi vINai kuppiyer (O)

02 ninnE bhajana sEyu vADanu nATa Adi tyAgarAja (O, S)
swara @ sItAnAtha sakala lOka

03 hechcharikAgA rA yadhukula kAmbOdhi khanda jhampa thyAgarAja

04 ninnuvina sukhamu gAna nIraja nayana tODi rUpaka tyAgarAja
Neraval @ karuNArasa
Swara @ nIraja nayana

05 sukhi evvarO rAma nAma kAnaDa Adi tyAgarAja (A, N, S, short T)
Swara at suswara gAnamu
tani including konakkol

06 pAlintuvO pAlimpava kAntAmaNi Adi tyAgarAja (A, S)
Swara at PAlintuvo

07 nijamuga nI mahimalu shahAna Adi tyAgarAja (N, S, T, K)
Neraval at buddhiyanu

08 pavanaja stuti pAtra kuranji KhaNda Chapu tyAgarAja

09 shObAne vadhanAdhuthi jithasOma kAmavarDhini rUpaka tyAgarAja (O)

10 nagumOmu galavAni madhyamAvati Adi tyAgarAja

11 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAj…

2017 Apr 21 TrichurBrothers VittalRangan VijayNatesan KovaiSuresh @ SRSM

Image
Vocal: Vid. Trichur Brothers
Violin: Vid. VittalRangan 
Mridanga: Vid. VijayNatesan 
Ghata: Vid. KovaiSuresh 

Occasion: 79th Ramanavami Sangeethotsava / Sree Rama Seva Mandali
Venue: Fort High School, Bangalore


01 OmkAra praNava VARNAM shaNmukhapriyA Adi BMK (O, S)

02 srI gaNanatham bhajare chitta parashaktiyutam Ishamanohari TEka m.dIkshitar (O, N, S)
Neraval @ rAma rAma

03 nI dayarAdA vasanthabhairavi rUpakA tyAgarAja

04 akhilAndEshwari rakshamAm dhwijAvanthi Adi m.dhIkshithar

05 manavi nAlakicha rAdhaTE naLinakAnthi Adi tyAgarAja (S)
swaras @ manavli nAlakim

06 rAma nI samAnamevaru Kharaharapriya rUpaka tyAgarAja (A, N, S, T)
neraval @ paluku paluku

07 bhO shambhO SivashambhO rEvathi Dayananda Saraswati

08 rAga tAna pallavi shuddsArang Tisra triputa 2 kalai on the samam
pallavi line: rAma nAmam tAraka nAmam sadA japitiDu maname
rAgamAlika:kanakangi, bilahari, shubha pantuvarALi

09 bhAgyAda lakshmi bAramma srI Adi purandaradAsa

10 gOvinda dAmOdara mAdhavEti bhajan

11 harivarAsanam hariharasuthAshtakam m…

2017 Apr 20 SanjaySubrahmanyan SVaradaraj NeyveliVenkatesh S Venkataramanan for Aradhana @ ChowdaiahMemorialHall

Image
Vocal: Vid. SanjaySubrahmanyan 
Violin: Vid. SVaradarajan 
Mridnaga: Vid. NeyveliVenkatesh 
Khanjira: Vid. S Venkataramanan 


Organiser: Aradhana 
Venue: Chowdaiah Memorial Hall

Was late for the first few items
01 ninnu kOri mAlavi varna
02 jAnaki ramaNa shuddasImantini tyAgarAja

back to Live experience
03 nAdOpAsanacE shankaranArAyaNa bEgaDA Adi tyAgarAja (A, S)
swara @ nAdOpAsana

04 gOvinda ninnAnanda sakala sAdhanavu madhyamAavti Adi p.dAsa

05 chintaya mAam kandamUla Kandam Bhairavi rUpaka m.dIkshitar (A, N, S)
neraval @ mangaLakara mandahAsa vadanam ... 

06 sAmi mayUra giri vaDivEla khamAs TALA kavi kunjara Bharati

07 RTP KalyANi khaNDa rUpaka (R, T, P, T)
Pallavi line: tANDavam ADum tillai naTarAjan tajam takajham takiTa jham enDru
rAgamAlika: sahAna, hindOLa, kApi

08 harivAsaradha vupavAsadha bhAgyavu sinDhubhairavi purandara dAsa

09 nittam unnai vENDi manam RAGA TALA COMOSER ?? 

10 riNa madanuta paripAlaya mAmayi behAg Adi Swathi Thirunal

11 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

2017 Apr 19 Ramakrishnan Murthy BUGaneshPrasad BangaloreVPraveen GiridharUdupa @ SRSM

Image
Vocal: Vid. Ramakrishnan Murthy  Violin: Vid. BUGaneshPrasad  Mridanga: Vid. BangaloreVPraveen  Ghata: Vid. GiridharUdupa
01 chalamEla varNa darbAr Adi tiruvoTTiUr thyAgayya (O)
02 budhamAshrayAmi satatam nATakuranji k.cApu m.dIkshitar
03 vADEra deivamu manasA pantuvarALi Adi tyAgarAja (A, N, S) neraval @ hātṛ vinutuḍaina tyāgarājuni
04 rAma kathA sudhArasa madhyamAvati Adi tyAgarAja (A, N, S, T) neraval @ bhAmA maNi jAnaki saumitri
05 swAmi mukhya prANA yadukula kAmbOdhi rUpaka p.dAsa
06 RTP tODi khaNDa tripuTa 2 kaLai 2 beat edupu (T) rAgamAlika TAna: NAgaswaravali Behag Suruti tODi Pallavi Line: tAraya sadA rAmachandra mUrte, KOTita shivachApa kIrte rAgamAlika swara: Atana kApi, NilAmbari, darbAri kAnaDa, 
07 mAtADa bAradEno mA ramaNanE kamAs m.cApu narahari dAsa
08 shAradE karuNanidE hAmIr kalyANI chandrasekarendra Bharati swamigal
09 tillAna pUrNachandrika Adi PUchi SrinivAsa IyengAr
10 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

One attends a live concert to have an undisturbed bridge to…

2017 Apr 18 Pattabhirama Pandit MysoreNagaraj ArjunKumar GGuruprasanna @ SRSM

Image
Vocal: Vid. Pattabhirama Pandit
Violin: Vid. MysoreNagaraj
Mridanga: Vid. ArjunKumar
Khanjira: Vid. GGuruprasanna

Occasion: 79th Ramanavami Sangeethotsava / Sree Rama Seva Mandali
Venue: Fort High School, Bangalore

01 ShObillu saptaswara jaganmOhini rUpaka tyAgarAja (O, S)
Swara at shObillu

02 bAgAyenayya candrajyOti Adi tyAgarAja (O)

03 mA jAnaki chetta beTTagA kAmbOdhi Adi tyAgarAja (A, N, S)
neraval @  vANi mATalaku

04 mOkSamu galadA bhuvilO sAramati Adi tyAgarAja

05 EtA vuanrA nilakaDa nIku kalyANi Adi tyAgarAja (A, N, S, T)
Neraval at Sri karuna tyAgarAja

06 RTP kApi khaNDa tripuTa 1 beat Edupu 2 kaLai
pallavi line: dasharata suta rAmachandara dayaLu mAm pAhi
ragamalika: nAsikAbhUshani, aTANA, Bilahari

07 kanDu dhanya nAdhe bEhAg Adi mOhanaviTTala dhAsa

08 harihara ninnanu mechhisa bahudu sindhubhairavi p.dAsa

09 bhAgyAda lakshmi bAramma madhyamAvati Adi purandaradhAsa

10 thillAna (nirinirigamagarisa) pUrvi Thirugokarnam Vaidyanatha Iyer

11 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

2017 Apr 17 MS Sheela CharulataRamanujam KUJayachandraRao SukanyaRamgopal @ SRSM

Image
Occasion: 79th Ramanavami Sangeethotsava / Sree Rama Seva Mandali
Venue: Fort High School, Bangalore

Vocal: Vid. MS Sheela
Violin: Vid. CharulataRamanujam 
Mridanga: Vid. KUJayachandraRao 
Ghata: Vid. SukanyaRamgopal 

01 sAmi ninnE kOri VarNa shri Adi garbhapurivAsa

02 SrI shankara guruvaram nAgaswarAvaLi rUpaka mahAvaidyanAtha iyer (O, S)
swara @ Sri Shankara guruvaram

03 nannu brOva nIkintha thAmasama abhOgi dhEshAdi tyAgarAja (A, S)
swaras @ nannu brOva nI

04 dinamaNi vamsha harikAmbhOji Adi tyAgarAja (A, S)
swara @ DinamaNi

05 aTu kAradA nI palka manOranjani Adi tyAgarAja

06 srI rAmachandra parilasa husEni Adi swati tirunAL

07 tatvameruga taramA para garuDadhvani tyAgarAja

08 RTP shaNmukhapriya khaNDa tripuTa
pallavi line: raghuvara nI nagu mukhamu jUpumA vEga vachhi
rAgamAlika: mOhana, hindOLa, rEvati

09 srI Hariya kAyo karuNAnidhe bAgesri mahipati dAsa

10 buddi mAtu hELidare kELabEkamma madhyamAavti p.dAsa

11 rAma nAma pAyasakke pIlu or pahADi p.dAsa

12 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAga…

2017 Apr 16 TMKrishna DrHemalatha ManojSiva BSPurushottam @ SRSM

Image
Occasion: 79th Ramanavami Sangeethotsava / Sree Rama Seva Mandali
Venue: Fort High School, Bangalore

Vocal: Vid. TMKrishna  
Violin: Vid. DrHemalatha 
Mridanga: Vid. ManojSiva 
Khanjari: Vid. BSPurushottam 

01 srI gurunA pAlithosmi pADi rUpaka m.dIkshitar (O, S, N, S)
SwarAkshara swara at sadAkhya kalAkarENa , Neraval,
Back to swara at kAdi matAnusArENa, this time in madhyama kAla

02 chANArO jAvaLi khamAs thanjavur chinnaiyya (A, S)
swara @ NI daya chEsi

03 brOchEvArevarurA khamAs Adi Mysore vAsudEvachAr (T on violin )
Neraval at sItApati nA pai

04 dalachina vAru dhanyAsi subbarAya shAstri (A, N)
Neraval at kumAra janani karuNarasa

05 rAgamAlika AlApane (kEdAragauLa, sRI, nAyaki, janaranjani, pUrvikalyANi, kAMbOdhi, sAlagabhairavi)

06 padavinI sadbhaktiyu galguTe sAlagabhairavi Adi tyAgarAja (S)
Swara at padavini

07 mEru samAna DhIra mAyAmALavagouLa madhyAdhi tyAgarAja (O, S, T)
swara @ mahA mEru samAna

08 jagadAnandakArakA jayajAnakI nATa Adi tyAgarAja

09 srI rAmachandra kripAlu bhajamana yamunakalyANi t…

2017 Apr 15 MalladiBrothers EmbarKannan TumkurRavishankar BharadwajSathavalli @ SRSM

Image
Vocal Duet: Vid Malladi Brothers 
Violin: Vid. EmbarKannan 
Mridanga: Vid. TumkurRavishankar 
Morsing: Vid. BharadwajSathavalli 

Occasion: 79th Ramanavami Sangeethotsava / Sree Rama Seva Mandali
Venue: Fort High School, Bangalore

01 vinatA suta vAhana shrI ramaNa jayantasEnA dEshAdi tyAgarAja (O)
swara @ vinatA sutavAhana

02 gaTTiganu nAnu cheyi batte dennatiko bEgaDa rUpakA tyAgarAja 

03 lEkanA ninnu juTTuukonnAru asAvEri Adi tyAgarAja (A)

04 parvata rAjakumAri pArvati shrIranjani m.dIkshitar (A, S)
Neraval at sarvAnandamaya chakravAsini

05 nannu brOva mani cheppave kalyANi bhadracala rAmadAs (O)

06 tyAgarAja yOga vaibhavam Anandhabhairavi rUpaka m dhIkshithar

07 rAga tAna pallavi kAmbOdhi chaturasra rUpaka khaNDa naDai, edupu 1 beat after samam (R, T with mridanga, P, N, T)
pallavi line: rAga tALa bhAva sangItam  . . . .brahAmandadAyakam
rAgamAlika : sAvEri, MOhana, shaNmukhapriyA, amrithavarshini, Bhimpalasi, Mand

08 jaya jaya durgE durgA Adi nAraAyaNa tIrta

09 paluku tEnala talli bhimpalAs annamAcA…

2017 Apr 14 MysoreBrothers PatriSatishKumar NAmrith GiridharUdupa @ SRSM

Image
Violin Duet: Vid. MysoreBrothers 
Mridanga: Vid. PatriSatishKumar 
Khanjari: Vid. NAmrith 
Ghata: Vid. GiridharUdupa 

Occasion: 79th Ramanavami Sangeethotsava / Sree Rama Seva Mandali
Venue: Fort High School, Bangalore


01 mOkshamu galadhA sAramathi Adi tyAgarAja

02 baNTu rIti kOlu vIyavayya rAma hamsanAdha dhEshAdhi tyAgarAja (S)
swaras @ baNTurIti

03 ranganAyakam bhAvayE nAyaki Adi m.dhIkshitar (A)

04 nAdalOluDai kalyANavasanta rUpakA thyAgarAja (A, S)
swaras @ nAdalOluDai

05 bhOgIndra shAyinam kuntalavarALi jhampa swAthiThirunAL

06 RTP tODi pUrvikalyANi chaturaSra tripuTa 2 kaLai 1 beat atIta eDupu (R T P T)
Pallavi Line: jAnaki ramaNa raghuvara (in toDI).. kalAyANa gunadhAma srI rAma (in pUrvikalyANi)
RagamAlika : Of too many, i could recognise HindOLa, SAma, khamA, surUTi, ?? , bEhAg

07 karadare barabArade swarasammOdini kamalEsa viTTala dAsa

08 annapurNE visAlAkshi sAma Adi m.dhIkshitar

09 pAhi pAhi gajAnana sindhubhairavi gaNapati sachidAnanda swAmiji (A)

10 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra A…

2017 Apr 13 Sikkil Gurucharan CharulataRamanujam KVPrasad NAmrith @ SRSM

Image
Vocal: Vid. Sikkil C Gurucharan 
Violin: Vid. CharulataRamanujam 
Mridanga: Vid. KVPrasad 
Khanjari: Vid. NAmrith

Occasion: 79th Ramanavami Sangeethotsava / Sree Rama Seva Mandali
Venue: Fort High School, Bangalore

01 sAmi ninnE kOri VarNa shri Adi garbhapurivAsa

02 aparAmabakthi panthuvarAli rUpakA tyAgarAja (N)
nereval @ lakSmI dEvI valacunA

03 Shri rama pAdama amritavAhini Adi tyAgarAja (A, S)
swaras @ shrI rAma pAdamA (ending as swarAkshara)

04 kamala charaNE amruthabEhAg Adi GNB

05 shrI raghuvara apramEya kAmbOdhi Adi tyAgarAja (A, S,T)
swaras @ shrI raghuvara 

06 RTP kOsala khaNDa tripuTa 2 kaLai 1 beat eDupu
pallavi line: bAlam mAlOlan karuNAlavAlam ... dhIran dhIran kOsala
rAgamAlika: KEdAra sHivaranjani vasantha

07 ANDavan darishanamE jOnpuri Adi muthaiah bAgavatar

08 tulsidAs bhajan bEhAg (O)

09 mangaLam kOsalEndrAya surUTi

2017 Apr 11 SriranjaniSantanagopalan BAnantaKrishnan KUJayachandraRao ASNSwamy @ VaniSchool

Image
Vocal: Vid. SriranjaniSantanagopalan 
Violin: Vid. BAnantaKrishnan 
Mridanga: Vid. KUJayachandraRao 
Khanjari: Vid. ASNSwamy 

Occasion: 26th Ramanavami Sangeethotsava
Venue: VaniSchool, Basaveshwara Nagar, Bangalore


01 nera nammithinayya VarNa kAnada k Ata pUchi shrInivAsa iyengAr

02 Ekadantam bhajEham EkAnEka bilahari m.dIkshitar (S)
swaras @ Ekadantam

03 bhajana sEya rAdA dharmavati rUpaka mysUru vAsudEvAchAr (A, N, S)
nereval @ niravadi sukhadAyakuni paramAtmuni

04 rAma rAma rAma rAma rAmA enniro tilAng thishra Adi p.dAsa

05 kShIra sAgara shayana dhEvagAnDhAri Adi thyAgarAja

06 koluvaiyunnADe kOdanDapANi bhairavi Adi tyAgarAja (A, N, S, T)
nereval @ ranjilla manasu

07 tana dhIm ta dhiranA rAga? LGJ

08 hari chitta sathyA jOanpuri purandara dAsa

09 engellAm rAma nAmam angellAm AnjanEyam

10 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

2017 Apr 10 BharatSundar MatturSrinidhi SAshok BRRavikumar @ SRSM

Image
Vocal: Vid. BharatSundar 
Violin: Vid. MatturSrinidhi 
Mridanga: Vid. SAshok 
Ghata: Vid. BRRavikumar

Occasion: 79th Ramanavami Sangeethotsava / Sree Rama Seva Mandali
Venue: Fort High School, Bangalore


01 evaranI nirNayinchi dhEvAmruthavarshiNi Adi tyAgarAja

02 marivEre dikkevvaru laTAngi khanda chApu patNam subrahmaNya iyer  (N, S)
nereval @ monarincha

03 sharaNam sharaNam enrAnE  saurAshtram  arunAchala kavirAyar (A)

04 ninnAda nEla nIrajAksha shri rAma kannaDa Adi tyAgarAja (O)

05 koluvaiyunnADe kOdanDapANi bhairavi Adi tyAgarAja (A, N, S, T)
nereval @ toli karma 

07 rAmanai bhajittAl mAND Adi pApanAsam sivan

08 venkatAchala nilayam sinDhubhairavi Adi p.dAsa (A)

09 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

2017 Apr 10 RitvikRaja PAnanthakrishnan SumeshNaraynan Raghunandan @ SRSM

Image
Vocal: Vid. RitvikRaja 
Violin: Vid. PAnanthakrishnan 
Mridanga: Vid. SumeshNaraynan 
Ghata: Vid. Raghunandan 

Occasion: 79th Ramanavami Sangeethotsava / Sree Rama Seva Mandali
Venue: Fort High School, Bangalore


I was late to enter due to rains... The previous song had just ended while i was walking in and here is the list of 1: 41 hrs of the 2 hrs concert.

01 karuNa ElAgaNTE nI vidhamE kalyANasundara rAma varALi Adi tyAgarAja ( N, S)
nereval @ paramAtmuDu jIvAtmuDu

02 brOchEvA revarurA kAmAch Adi mysUru vAsudhEvAchAr (A, T, CS)

03 rAmachandrENa samrakshitOham mAnji rUpaka m.dIkshitar

04 sarasa sAma dhAna kApinArAyaNi Adi tyAgarAja (N, S)
nereval @ hitavu mATalentO

05 munnu rAvaNa tODi mishra jhampe tyAgarAja (A, N, S, T)
Nereval @ rAja rAja virAja rAmachandra

06 sApasya kousalyA jOanpuri Adi thirupazhanam panchApakEsayyar