Monday, 16 October 2017

2017 Oct 15 RamakrishnanMurthy HMSmitha KUJayachandraRao GGuruprasanna @ Girinagar Sangeetha Sabha


Vocal: Vid. RamakrishnanMurthy 
Violin: Vid. HMSmitha 
Mridanga: Vid. KUJayachandraRao 
Khanjira: Vid. GGuruprasanna

Venue / Organiser: Girinagar Sangeetha Sabha

01 a long list of shlOkas in mAyAmALavagauLa (to pay obesceince to the venue host - shankara mutt / sharada temple)
1. akhnaNDa maNDalA kAram...
2. agnAna timirandhasya..
3. guru brahma guru vishnu...
4. sadAshiva samArambhAm..
5. shankArUpENa marchittam..
6. vivEkinam mahapragnam..
7. bhArati karuNa pAtram...
8. vidyA vinaya sampannam..
9. sadguru gajAsya vAni...
10. jaya jaya chinmudrakare...
11. schidAnanda rUpAya...
12. nAma sankIrtanam yasya

02 vanajAkshi ninnE kOri varNa kalyANi aTa pallavi gOpAla iyer

03 siddhi VinAyakam shaNmukhapriya rUpakA m.dhIkshithar (A, S)
swaras at siddi vinAyakam and prasiddha gaNanaAyakam (alternatively)

04 mAmava satatam  jaganmOhini rUpaka tyAgarAja (A, N, S, T)
nereval @ shakti tanaya

05 shrI rangapuravihAra brindhAvana sArangA rUpaA m.dikshitar

06 enta Cheluvage magaLanu karnATaka dEvagAndhAri p.dAsa

07 RTP shankarAbharaNa, chaturaSra tripuTa 2 kalai, 2 akshara before samam
Pallavi Line:  kuvala daLa nayana hare krishna
pallavi rAgamAlika in jaganmOhini, nIlAmbari, kApi, ?? , sindhubhairavi and in reverse
anulOmam and vilOmam in tisra triputa

08 shlOka (shrutvA guNAn) in sindhubhairavi, mAand, darbAri kAnaDa, junjhUTi

09 nInyAkO ninna hangyAkO ranga rmk (junjhUTi, punnAgavarALi, nAdanAmakriya, kurinji, bhAgEShri, kApi, sindhubhairavi) p.dAsa

10 marulu konnadira mAnini khamAs jAvaLi

11 varadAmaNi  rAga , Composer ??

12 nI nAma rUpamulaku nitya saurAshtram tyAgarAja

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...