Posts

Showing posts from August, 2016

2016 Aug 28 SanjaySubrahmanyan S Varadarajan Neyveli Venkatesh Alathur Rajganesh @ SVT Malleshwaram

Image
Vocal: Vid. Sanjay Subrahmanyan   Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli Venkatesh  Khanjari: Vid. Alathur Rajganesh 
Venue: Sri Venugopalakrishna Swamy Temple,  Malleshwaram
Occasion: Gokulashtami Celebrations
01 sAmi ninnE nammina nApai varNa kAmavardhini Adi ShatkAla narasayya

02 ini oru kaNam shrIranjani rUpakA pApanAsam sivan (S ) 
Swara @ ini oru kannam and Yadukula tilaka

03 kaNDEn kaNDEn swAmiya bEDikoNDe kannaDa chApu p.dAsa (A, S) 
Swara @ kanDe

04 sOundara rAjam AshrayE brundhAvana sAranga rUpaka m.dhIkshithar

05 vErevvare nIvEgati surUTi Adi tyAgarAja (A)

06 tatvamerugataramA garuDadhwani rUpaka thyAgarAja (S)

07 bAla gOpAla bhairavi Adi m.dIkshithar (A, N, S, T)
Nereval @ vainika gAyaka 

08 karpUram nArumO khmAs aNDAL nAciyAr tirumozhi

09 viruttum (UrilEn kaaNi yillai)
rAgamAlika in kAmbOdhi, kApi, bEhAg, karnAtaka dEvagAndhAri 

10 bridAvanam iduvO uyar karnATaka dEvagAndhAri ?  shuddAnanda bhArati

11 nijagAdasa  sindhu bhairavi Adi Jayadeva Astapadi (24th Poem)

12 engum niraindhA…

2016 Aug 17 RamaksrishnanMurthy LRamakrishnan ManojSiva SukanyaRamgopal @ Unnati

Image
Vocal: Vid. RamaksrishnanMurthy 
Violin: Vid. LRamakrishnan 
Mridanga: Vid. ManojSiva 
Ghata: Vid. SukanyaRamgopal 

Occasion:: 39th Gokulashtami Celebrations at SGBS Trust / Unnati

01 sadguru gajAsya  ...bEgaDe shlOka followed by
nAda tanumanisham chittaranjani Adhi thyAgarAja (S)
Swara @  nAda tanumanisham 

02 nIlAyatAkSi nIvE jagatsAkSi paras tiShra tripuTa ShyamaShastri

03 nenaruncinAnu anniTiki nidhAnuDani nEnu nIdu mALavi Adi tyAgarAja (A, CS, S)
swara @ nenarunchi nAnu

04 pankaja lochana kalyAni swAthi thirunAl (A, N, S)
Nereval @ brindAvanAntakrita 

05 swAmi mukhya prANA yadukula kAMbOdhi rUpaka p.dAsa

06 shrI rAjagOpAla bAla sAvEri Adhi m.dIkshitar (A, CS, N, S, T)
Nereval @ nArAyaNa tAraka divya 

07 rAga tAna pallavi ChaturaSra tripuTa khaNDa naDai eDupu 2 akshara (or one beat) before samam
Pallavi line: AhObilaharim naraharim sadA AshrAye. . mAlOlam murArim

Ragamalika. ..hindOLa. ..AbhOgi. ..atANA. .ranjani. . NAgaswarAvali... Malayamaruta. . bhupAla...mOhana. .nIlAmbari. .kannaDa... Sindhubh…

2016 Aug 09 GJRKrishnan Vijayalakshmi TumkurBRavishankar UNGiridharUdupa @ Unnati

Violin Duet: Vid. GJRKrishnan Vijayalakshmi
Mridanga: Vid. TumkurBRavishankar 
Ghata: Vid. UNGiridharUdupa 

Ocassion:: 39th Gokulashtami Celebrations at SGBS Trust / Unnati

01 nIvE gatiyani niratamu ni padamule mammiti naLinakAnti Adi Lalgudi Jayaraman (O)

02 muddumOmu ElAgu celangEnO sUryakAnta tALa thyAgarAja(O, S ) 
Swaras @ muddu mOmu 

03 vENugAna lOluni ganavEyi kannulu gAvalene kEdAragauLa rUpaka thyAagaraja (A)

04 marugElarA O rAghavA jayanthashrI Adi thyAgarAja (O)

05 shrI rangapuravihAra brindhAvana sArangA rUpaA m.dikshitar (A, S)
Swara @ Sankata harana gOvinda 

06 shankari shamkuru candramukhi sAvEri Adi syAma sAstri (A, S)
Swara @ Shambhavi Sarasija Bhava Vandite Gauri

07 mOhana rAmA mukhajita mOhanam tyAgarAja (A, N, S, T)
Nereval @ mOhana rAma

08 RTP rasikapriyA chaturaSra tripuTa 2 Kalai Edupu 1.5 beats ??
rAga grahabedham into hamsanAdam

Pallavi Line: Krishna mukunda murAre vENugAna rasikapriya 
RAgamAlika swara in kAnaDa, varALi, KuntalavarALi, Sindhubhairavi

09 tIrAda vilayAttuppillai …

2016 Aug 06 TMKrishna HKVenkatram KArunPrakash AnirudhAtreya @ SGBS / Unnati

Image
Vocal: Vid. TMKrishna 
Violin: Vid. HKVenkatram 
Mridanga: Vid. KArunPrakash 
Khanjari : Vid. AnirudhAtreya 

Occasion:: 39th Gokulashtami Celebrations at SGBS Trust / Unnati

01 sarasa sAma dhAna kApinArAyaNi Adhi thyAgarAja (O, N, S)
Nereval @ hitavu matalento

02 yArukkAkilum bhayamA sunmmA sollattum bEgaDe padam  subbarAma Iyer ( A, S ) 
Swara @ parishamula 

03 vallabha nAyakasya bEgaDa rUpaka m.dhIkshithar (T, S)
Swara @ valli 

04 chANArO jAwaLi khamAs thanjavur chinnaiyya

05 rAga tAna pallavi mukhAri khaNDa tripuTa 2 Kalai 3 Beats Edupu, Tani
Pallavi: KAdhallippOm nAm anaivarum Aridhaana Manidha Vaazhvai
Ragamalika pallavi in : kIravANi, SrI, nAyaki, sahAnA, Sindhubhairavi

06 cEra rAvadhEmirA rAmayyA rIthigauLa Adhi thyAgarAja (A)

07 hE gOvinda hE gOpAla kAMbOdhi sUrdAs

08 paga gungurUrE mishra pIlu mIra bhajanA couple of years back, after being bitten by the travel + shutter bug travelled to Jog Falls (after seeing innumerable number of photos online) to have a glimpse of the nature and the feel o…