Wednesday, 25 February 2015

2015 Feb 15 RanjaniGyathri Vittal Rangan SaiGiridhar Sukanya Ramgopal @ Odukattur shivarAtri kalOtsavVocal: Vid. Ranjani Gayathri
Violin: Vid. Vittal Rangan
Mridanga: Vid. Sai Giridhar
Ghata: Vid. Sukanya Ramgopal

Venue: Odukattur Mutt / Kalotsav

01 sarasUDa ninnE kOri sAvEri Adhi kotthavAsal venkatarAma iyer (O)

02 vandisuvudadiyali gaNanAtha nATa  khaNDa chApu Purandara Dasa

03 navasiDDhi petrAlum kharaharapriya chApu nIlakanTa shivan (O)

04 kanden kali thIrnthen kalyANi rUpaka gOpAlakrishna bhArati (A, N)

05 marakata lingam cintayEham vasantA)m.dIkshitar

06 dvaitamu sukhamA advaitamu sukhamA rItigauLa Adi tyAgarAja (A, N, S, T)

07 rAga tAna pallavi chArukEshi , chatuSra jhampa khaNDa naDai

08 Chidambaram pOgAmal iruppEno nAn janma Chenjuruti Adi Gopalakrishna Bharati

09 KrishNA nI bEgane bArO YamunakalyANi chApu VyASarAya

10 sharaNa sharaNa Eka nAtha pIlu tukAram abhAng

11 rUp pahata lOchani maNata jnAnEshwar Abhang

12 nInAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

Monday, 9 February 2015

2015 Feb 08 RanjaniGayathri HNBhaskar DelhiSSairam GSRamanujan @ SRLKM Spring Festival


Vocal: Vid. Ranjani Gayathri 
Violin: Vid. H N Bhaskar 
Mridanga: Vid. Delhi S Sairam 
Ghata: Vid. G S Ramanujan

Vocal: Vid. RanjaniGayathri 
Violin: Vid. HNBhaskar 
Mridanga: Vid. DelhiSSairam 
Ghata: Vid. GSRamanujan

01 nera nammithinayya VarNa kAnada k aTa pUchi shrInivAsa iyengAr

02 karuNA nidhiyE tAye bauLi m.cApu pApanasam sivan (S)

03 venkaTEsha daya mADo SahanA Adi p.dAsa

04 rAju veDale jUtAmu rArE kastUri ranga tODi rUpaka tyAgarAja( A, N, S )

05 sOundara rAjam AshrayE brundhAvana sAranga rUpaka m.dhIkshithar

06 marachitive O nannu pUrvikalyANi Adi mysUru vAsudEvAchArya (A, N, S, T)

07 marugElarA O rAghavA jayanthashrI Adi thyAgarAja

08 rAga tAna pallavi - vAgadIshwari  presented in  trimukhi khaNDa tripuTa
Pallavi line: Iswari vAgIshwari vAgadIshwari Ni samAnamevaru kalAdhari...
rAgamAlika in sAvEri, karNaranjani, Madhuvanti , Parallel grahabedha presentation of Jog / Brindavani

09 ugAbhOga ragamAlika ( ??, kApi)

10 jagadOddhArana kApi Adhi Purandara dhAsa

11 rAma nAma maNata junjhUTi tukArAm Abhang (O)

12 nInAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

Sisters presented an ultimate 3.5 hrs of edurite concert filled with both bhakti and vidvat. The trimukhi pallavi was the highlight of the evening, with an attempt to present the rAgamAlika swaras of jog/BrindAvani in a grahabedha format !

The main piece in pUrvikalyANi was dedicated to mysUru vAsudEvAchArya as this is his 150th birth year.

Sunday, 8 February 2015

2015 Feb 07 Dr.MysoreMManjunath Dr.JayanthiKumaresh ArjunKumar AnanthaRKrishnan @ SRLKM SpringFestivalViolin: Vid. Dr.MysoreMManjunath 
Veena: Vid. Dr.JayanthiKumaresh 
Mridanga: Vid ArjunKumar
Tabala: Vid. AnanthaRKrishnan


01 vanajAkSirO I viraha kalyANi varNa Adi rAmanathapuram srInivAsa iyengAr (O)

02 praNamAmyaham shri gaurisutam gauLa mysore vAsudEvacarya (O)

03 rAma nI samAnamevaru Kharaharapriya rUpaka thyAgarAja (A, N, S)

04 manavi nAlakicha rAdhaTE naLinakAnthi Adhi thyAgarAja (O)

05 rAga tAna pallavi nAsikAbhUshaNi Adi 2 kaLai (R, T, N, S, T)

06 venkatAchala nilayam sinDhubhairavi Adhi puranDhara dhAsa (A)

07 bhAgyAda lakshmi bAramma madhyamAvati Adhi purandaradhAsa

Saturday, 7 February 2015

2015 Feb 06 AbhishekRaghuram CharulathaRamanujam AnanthaRKrishnan GGuruprasanna @ SRLKM SpringFestivalVocal: Vid. AbhishekRaghuram
Violin: Vid. CharulathaRamanujam
Mridanga: Vid. AnanthaRKrishnan 
Khanjira: Vid. G.Guruprasanna


01 karuNimpa varNa shahAnA Adhi thiruvottiyUr thyAgayya (O)

02 duDukugala ninne dora gauLa Adi tyAgarAja (O)

03 entarAni tanakenta pOni nI centa viDuvajAla harikAmbOdhi Adi tyAgarAja (A, N, S)

04 aparAdhamula nOrva rasALi dEsAdi thyAgarAja (A, S)

05 sogasu jUDa taramA kannaDa gauLa Adi tyAgarAja

06  talli ninnu nera nammi kalyANi m.cApu shyAma shAstry (A, N, S, T)

07 jAnaki ramaNa dasharatha nandana kApi Adhi jIr swAmi (A)

08 sakhi prANA jAvaLi jhunjhuti Adhi Dharmapuri subbarAya iyer

09 vishwEshwara dharushanu kar sinDhubhairavi rUpaka swAthi thirunAL


Seems like it was a tyAgarAja Aradhana on a shyAma shAstri puNya tithi, but the crown was reserved for ShyAmA shAstri. Prestine music with a whole lot of fireworks marked a memorable 3:30 hr concert of Abhishek @ Gayana Samaja

Of late it seems like Kalyani was made / invented for Abhishek. Every time we listen to his kalyANi, a new facet of the rAga is explored !!

Friday, 6 February 2015

2015 Feb 05 Bangalore Brothers Nalina Mohan Anoor Ananthakrishna Sharma Giridhar Udupa @ SRLKM Spring Fest


Vocal: Vid. Bangalore Brothers
Violin: Vid. Nalina Mohan
Mridanga: Vid. Anoor Ananthakrishna Sharma
Ghata: Vid. Giridhar Udupa


01 karuNimpa varNa shahAnA Adhi thiruvottiyUr thyAgayya (O, S)

02 swAminAtha paripAlayA shumAm nATa Adhi m.dhIkshithar (S)

03 summane nAmavu dorakuvude pUrvikalyANi rUpaka p.dAsa (A, shlOka, S)

04 brihaspathe aTANA m.dIkshitar

05 nenaruncinAnu anniTiki nidhAnuDani nEnu nIdu mALavi Adi tyAgarAja

06 tanayuni brOva bhairavi Adi 2kaLai tyAgarAja (A, N, S , T)

07 RTP kalyANi khaNDa tripuTa 2 kalai 1 beat edupu
Pallavi Line: chEta sri rAMam chintaye jImuta shyAmam
rAgamAlike: yadukula kAmbOdhi, rEvati, hindOLa, bEhAg, balahamsa, valaji, kalyANi

08 bhajaba vinA jIvana pashu samAna dEsh Adi p.dAsa 

09 AnjanEyam sadA bhAvayAmi shaNkarAbharaNa noTTuswara rUpaka m.dIkshitar

10 HaridADuvantha manava Nillisuvudu balu kaShTa nATTakuranji p.dAsa

11 kAdi mOdi shankarAbharaNam arunagirinAdar tiruppugazh

12 indina dinave and srIrAma jayamangaLam surUTi Bhadrachala Ramadas

Another evening of pristine music. Optimal crowd in the audience ensured it was only serious audience who turned up and  stayed till the end. New patterns of swaras in pUrvikalyAni, rAgamalika swaras of RTP and their love for dAsa sAhitya was the highlight of the evening.

Overall it was a good team work of vocal and instrumentalists.

Wednesday, 4 February 2015

2015 Feb 03 SanjaySubrahmanyan MysoreMNagaraj KUJayachandraRao BRajashekar @ RLKM SpringFestVocal: Vid. Sanjay Subrahmanyan 
Violin: Vid.MysoreMNagaraj 
Mridanga: Vid. KUJayachandraRao 
Morsing: Vid. B. Rajashekar 

Occasion: RLKM SpringFest

01  satura kAmini dEva tamyati sakala (tv) kalyANi Adi swAti thirunAL

02 gIti chakra ratha stithayai guruguhAnuta shyAmalAya kannaDa Chapu m.dIkshitar (O, S)

03 vana durge vanaspati vanaspati rUpaka muttiah bhagavatar (A, N, S)

04 kAlai tUkki ninrADum daivamE yadukulakAmbOdhi marimuttu pillai

05  koluvamaregadA kOdaNDapANi tOdi Adi thyAgarAja (A, N, S , T)

06 maneyoLagAdO gOvindha abhOgi Adhi puranDharadhAsa

07 rAga tAna pallavi kEdAragauLa. khaNDa Eka
Pallavi Line: tANDavam Adum tillai naTarAjam ... tajham takhajam... takiTajham
Ragamalika - Anandabhairavi, pantuvarALi,  kadanakutUhala

08 nirupamAna sAmi nI nA nilayamunaku bEhAg RUpaka pUchi shrInivAsa IyengAr (O)

09 ennAmo vaghaiyai varugude mane khamAs Adi Ghanam Krishna Iyer

10 palukute nela talli AbhEri k.cApu aNNammAchAryA

11 rAmanai bhajittAl mAND Adi pApanAsam sivan

12 nInAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

2015 Feb 02 ChitravINA N Ravikiran Ranjani Ramakrishnan Patri Satish Kumar B.S.Arunkumar @ SRLKM SpringFestival 2015


ChitravINA : ChitravINA N Ravikiran
Violin: Vid. Ranjani Ramakrishnan
Mridanga: Vid. Patri Satish Kumar 
Rhythm Pad: Vid. B.S.Arunkumar


01 ninnu kOriunnara vasantha Adi thachur singracharyalu

02 jaya jaya jaya jAnaki kAntha nATa khaNDa chApu puranDhara dhAsa (O, N, S)

03 rAma bhakthi sAmrAjya sudhabangAlA Adhi thyAgarAja (O, N, S)

04 rAma rAma guNa sIma simhEndhramadhyama Adhi swAthi thirunAL (A, N, S)

05 amba nIlAmbari nIlAmbari Adhi ponnayya piLLai (A)

06 kanulutakani kalyANavasantha Adhi thyAgarAja (O)

07 rAga bhairavi 
 tAna in gaula shuddasAvEri vijayashrI
 pallavi bhairavi khaNDa tripuTa + 0.4 beat eDupu
 Pallavi Line :  bhairavi shrI bhArgavi vidyA bhArati swarUpiNi mAm pAhi

08 mArubAri thALalEnurA jAvaLi kAmAch Adhi Dharmapuri subbarAya iyer

09 tArakka bindige sOurAshtra Chapu purandaradAsa

10 nInAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja Tuesday, 3 February 2015

2015 Feb 01 Dr.BombayJayashri HNBhaskar DelhiPSairam UNGiridharUdupa @ SRLKM SpringFestival 2015

Vocal: Vid. Dr Bombay Jayashree Ramanath

Violin: Vid. HN Bhaskar

Mridanga: Vid. Delhi P Sairam

Ghata: Vid. UN Giridhar Udupa

Occasion: SRLKM SPRING Festival, 2015

01 vAtApi gaNapatim bhajEham hamsadhvani Adi m.dIkshitar (O)

02 O jagadambA Anandabhairavi Adi shyAmA sAstri (O)

03 smaraNe ondhe sAladhE malayamArutha rUpaka puranDhara dhAsa (A, N, S)

04 sakala graha bala nIne aTANa khanda chApu puranDhara dhAsa

05 shankarAchAryam shankarAbharaNa Adhi subbarAma dhIkshithar (A, N, S, T)

06 marugElarA O rAghavA jayanthashrI Adi thyAgarAja

07 rAga tAna shaNmukhapriya sAma Anandabhairavi

08 pallavi shaNmukhapriya sAma Anandabhairavi miSra tripuTa + 1beat eDupu

09 ondu bAri smaraNe sAlade sindhubhairavi composer

10 tillAna bEhAg Adi LGJ

11 nInAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja


2018 Apr 23 ChitravinaRavikiran LalagudiViji SaiGiridhar GiridharUdupa @ SRSM FHS

ChitravINA : Vid. ChitravinaRavikiran  Violin: Vid. LalagudiViji  Mridanga: Vid. SaiGiridhar  Ghata: Vid. GiridharUdupa Venue/ Occas...