2015 Feb 02 ChitravINA N Ravikiran Ranjani Ramakrishnan Patri Satish Kumar B.S.Arunkumar @ SRLKM SpringFestival 2015


ChitravINA : ChitravINA N Ravikiran
Violin: Vid. Ranjani Ramakrishnan
Mridanga: Vid. Patri Satish Kumar 
Rhythm Pad: Vid. B.S.Arunkumar


01 ninnu kOriunnara vasantha Adi thachur singracharyalu

02 jaya jaya jaya jAnaki kAntha nATa khaNDa chApu puranDhara dhAsa (O, N, S)

03 rAma bhakthi sAmrAjya sudhabangAlA Adhi thyAgarAja (O, N, S)

04 rAma rAma guNa sIma simhEndhramadhyama Adhi swAthi thirunAL (A, N, S)

05 amba nIlAmbari nIlAmbari Adhi ponnayya piLLai (A)

06 kanulutakani kalyANavasantha Adhi thyAgarAja (O)

07 rAga bhairavi 
 tAna in gaula shuddasAvEri vijayashrI
 pallavi bhairavi khaNDa tripuTa + 0.4 beat eDupu
 Pallavi Line :  bhairavi shrI bhArgavi vidyA bhArati swarUpiNi mAm pAhi

08 mArubAri thALalEnurA jAvaLi kAmAch Adhi Dharmapuri subbarAya iyer

09 tArakka bindige sOurAshtra Chapu purandaradAsa

10 nInAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja Comments

Popular posts from this blog

2016 Nov 20 SanjaySubrahmanyan SVaradarajan NevyveliVenkatesh AlalthurRajganesh @ MANMF

2016 Nov 04 MalladiBrothers CharulathaRamanujam TumkurRavishankar BRajashekar @ Nadasurabhi23rdAnnualFestival

2016 Aug 06 TMKrishna HKVenkatram KArunPrakash AnirudhAtreya @ SGBS / Unnati