Monday, 9 February 2015

2015 Feb 08 RanjaniGayathri HNBhaskar DelhiSSairam GSRamanujan @ SRLKM Spring Festival


Vocal: Vid. Ranjani Gayathri 
Violin: Vid. H N Bhaskar 
Mridanga: Vid. Delhi S Sairam 
Ghata: Vid. G S Ramanujan

Vocal: Vid. RanjaniGayathri 
Violin: Vid. HNBhaskar 
Mridanga: Vid. DelhiSSairam 
Ghata: Vid. GSRamanujan

01 nera nammithinayya VarNa kAnada k aTa pUchi shrInivAsa iyengAr

02 karuNA nidhiyE tAye bauLi m.cApu pApanasam sivan (S)

03 venkaTEsha daya mADo SahanA Adi p.dAsa

04 rAju veDale jUtAmu rArE kastUri ranga tODi rUpaka tyAgarAja( A, N, S )

05 sOundara rAjam AshrayE brundhAvana sAranga rUpaka m.dhIkshithar

06 marachitive O nannu pUrvikalyANi Adi mysUru vAsudEvAchArya (A, N, S, T)

07 marugElarA O rAghavA jayanthashrI Adi thyAgarAja

08 rAga tAna pallavi - vAgadIshwari  presented in  trimukhi khaNDa tripuTa
Pallavi line: Iswari vAgIshwari vAgadIshwari Ni samAnamevaru kalAdhari...
rAgamAlika in sAvEri, karNaranjani, Madhuvanti , Parallel grahabedha presentation of Jog / Brindavani

09 ugAbhOga ragamAlika ( ??, kApi)

10 jagadOddhArana kApi Adhi Purandara dhAsa

11 rAma nAma maNata junjhUTi tukArAm Abhang (O)

12 nInAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

Sisters presented an ultimate 3.5 hrs of edurite concert filled with both bhakti and vidvat. The trimukhi pallavi was the highlight of the evening, with an attempt to present the rAgamAlika swaras of jog/BrindAvani in a grahabedha format !

The main piece in pUrvikalyANi was dedicated to mysUru vAsudEvAchArya as this is his 150th birth year.

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...