Friday, 11 August 2017

2017 Aug 10 TrichurBrothers EdapallyAjith TrichurMohan KovaiSuresh @ Unnati


Vocal: Vid. TrichurBrothers 
Violin: Vid. EdapallyAjith 
Mridanga: Vid. TrichurMohan 
Ghata: Vid. KovaiSuresh 

Venue / Organiser : Unnati

01 vanjAkSA nine kOrina VARNAM rItigauLa khaNDa Ata vINai kuppiyer (O)

02 gajavadana sammOdita tODi kumAra EttEndrabhUpati (A)

03 ElA nI dayarAdu bAlakanaka maya aThANa Adi tyAgarAja

04 narasimha Agacha parabramha pUcha mOhana M Eka m.dIkshithar (N)
Neraval at murahara at madhyamakala speed

05 telisi rAma cintanatO pUrNacandrikA Adi tyAgarAja (S)
Swara at rAma eni

06 srI satyanArAyaNaM shubhapantuvarALi rUpaka m.dIkshitar (A, N, T)
Neraval at Matsya kUrma

09 chembaykku nAdam mAND TALA COMPOSER

10 (SamprApte sannihite in revati) followed by nAnAti bradhuku rEvathi Adi aNNamAchArya

11 viruttum (kApi,  bEhAg, kAnaDa, sAveri, ??, shaNmukhapriya)

12 vilaiyADa idhu nEramA ShaNmukhapriya Adi TN bAla

13 tumbam nErkayil dEsh Bharatidasan

14 tIrtha viTTala kshEtra viTTala abhAng Ahir Bhairav and Shivaranjani

15 rAma nIla mEgha shyAma  yamunakalyANi TALA COMPOSER

16 rAmachandrAya janaka mangaLam kuranji bhadrAcala rAmadas

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...