Saturday, 6 May 2017

2017 May 02 Saketharaman CharuamatiRaghuraman BangaloreVPraveen BharadwajSathavalli @ SRSMVocal: Vid. Saketharaman 
Violin: Vid. CharuamatiRaghuraman 
Mridanga: Vid. BangaloreVPraveen 
Morsing: Vid. BharadwajSathavalli 

Occasion: 79th Ramanavami Sangeethotsava / Sree Rama Seva Mandali
Venue: Fort High School, Bangalore

was late for the initial part of the concert

03 kamalAptakula kalashAbdhi brundAvanasArangA (A, S)
Swaras at kamalaptakula

04 Emayya rAma kAmbOdhi khanda chApu bhadhrAchala rAmadhAs (O)

05 santAna rAmasvAminam hindOLavasantam m.dIkshitar

06 eduTa nilacitE nIdu shankarAbharaNa Adi tyAgarAja (A, N, S, T)
GrahabEdha into rEvati during AlApane
Neraval @ NudUTi vrAtagAni

07 Annalum Nokinan Avalum Nokinal hamIrkalyANi Kamba rAmAyaNa

08 rAga tAna pallavi sAvEri and 6 ragas, tiSra tripuTa
rAga tAna in  sAvEri, nATakuranji, dhanyAsi, mOhana, mukhAri, pUrvikalyANi, madhyamAvati
Pallavi line: bhAvayAmi raghurAmam bhavya suguNArAmam
rAgamALika: all 7 from above list, sahAna, kApi, bindumALini, naLinakAnti

09 chelinEnEtlu jAvaLi paras pattAbhirAmayya

10 rAma mantrava japisO jOnpuri Adi purandara dAsa

11 mannupugaz kosalaidan Durga mAyAmAlavaguLa sAranga hindOLam nIlAmbari rUpaka kulasekara azwar

12 tillAna (taka tajhunuta dhIm) mOhanakalyANi LGJ

13 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...