Monday, 18 September 2017

2017 Sept 17 SanjaySubrahmanyan SV NV ARG @ SVT Malleshwaram


Vocal: Vid. SanjaySubrahmanyan 
Violin: Vid. SVaradarajan
Mridanga: Vid.  Neyveli Venkatesh 
Khanjari: Alathur Rajganesh 

Venue: SVT Malleshwaram

01 Valachiyunna nApai vancana (tv) Arabhi K aTa vINA Kuppier

02 shankari shamkuru candramukhi sAvEri syAmA sAstri

03 maruvakUdayya mOhanAnga mOhana Adi garbhapurivAsa (A, N, S)
neraval and swara @ maruvakudayya

04 shrI rAmam ravikulAbdhi sOmam nAraAyaNa gauLa Adi m.dhIkshitar

05 Jaladhi suta ramanena hi soham sarasa (p) chalanATa Adi swAti tirunAL (A,

06 brindAvana lOla tODi rUpaka tyAgarAja (A, N, S)
Neraval at rAmasAsa dAsa tyAgarAja

07 avan sEyal anri hamIrkalyANi muthaiah bAgavatar

08 rAga tAna pallavi - sahAna chaturaSra tripuTa 2 kalai 3 beat after samam
Pallavi Line : garuDa gamana rA rA... kamalA manOhara
rAgamAlika : AbhEri, ranjani, janaranjani kEdAra, husEni, sAranga

09 orutthi maganAi pirandhu bEhAg Adi AndAL

10 dAsara nindisa bEDa rAgEshri purandaradAsa

11 tillAna kAnaDa rUpaka pUchi

12 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...