2014 May 08 PUnnikrishnan EmbarKannan KVPrasad Guruprasanna @ SRSM

01 koluvamaregadA kOdaNDapANi tOdi Adi thyAgarAja (O, N, S)

02 pavanAtmajAgaccha paripUrNa svaccha nATa khaNDa cApu m.dhikshitar (O, S)

03 brOva samayamidE rAmayya gaurimanOhari garbhapurivAsa (A, S)

04 paramAtmuDu velagu muccaTa vAgadIshvari Adi tyAgarAja (A, S, T)

05 palukE bangArumAyina Anandhabhairavi Adhi bhadhrAchala rAmadhAs

06 kAkkai ciraginilE brundAvanasArangA Adi subhramaNya bhArati (O)

07 mAnasa sanchararE brahmaNi sAma Adhi sadhAshiva brahmEndhra

08 kurai onrum illai rAgamAlike Adhi C rAjagOpAlAchAri

09 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

Comments

Popular posts from this blog

2016 Nov 20 SanjaySubrahmanyan SVaradarajan NevyveliVenkatesh AlalthurRajganesh @ MANMF

2016 Nov 04 MalladiBrothers CharulathaRamanujam TumkurRavishankar BRajashekar @ Nadasurabhi23rdAnnualFestival

2016 Aug 06 TMKrishna HKVenkatram KArunPrakash AnirudhAtreya @ SGBS / Unnati