Friday, 15 August 2014

2014 Aug 14 TM Krishna HNBhaskar K ArunPrakash ChandrashekharaSharma @ Unnati


Vocal: T.M Krishna 
Violin: HN Bhaskar 
Mridanga: K Arun Prakash 
Ghata: Chandrashekhara Sharma 

Venue: Unnati Convention Centre
Occasion: Gokulashtami Celebrations / SGBS
Date: 2014 Aug 14


01 O jagadambA Anandabhairavi Adi shyAmA sAstri (O, N, S)

02 sarasUDa ninnE kOri sAvEri Adhi kotthavAsal venkatarAma Iyer (A, T, S, T)

03 ellAm sivan seyal enrE kalyANi sudhAnanda bharati

04 srI varalakSmi srI rUpaka muttuswami dhIkshitar (A, S)

05 SrI SubramaNyAya namasthE kAmbOdhi rUpaka M.dIkshitar (A, N, )

06 sogasu jUDa taramA kannaDa gauLa Adi tyAgarAja (S)

07 varALi sAma (A)

08 nEra nammithinayya VarNa kAnaDa k aTa pUchi shrInivAsa iyengAr (A )

09 bArO KrishNayyA mAND Adhi KanakadhAsa (A)

10 vani pondhu javali kAnaDA Dharmapuri subbarayar (O)

11 nanda gOpAla mukunda yamunAkalyANi Adi m.dhIkshitar (O)

No comments:

Post a Comment

2018 Apr 13 MalladiBrothers MASundareshwaran PalladamRavi BharadwajSathavalli @ SRSM FHS

Vocal: Vid. MalladiBrothers  Violin: Vid. MASundareshwaran  Mridanga: Vid. PalladamRavi  Morsing: Vid. BharadwajSathavalli  Venue/ Occ...