Monday, 13 May 2013

2013 May 12 VisakaHari Ananthakrishnan HSSudhendra SukanyaRamgopal (upanyasa: Gajendra Moksha) @ Sree Ramaseva Mandali, Bangalore


GAJENDRA MOKSHA

Another brilliant harikatha by Smt Visaka Hari... Emulated the epitome of motherhood (telling stories) was interspersed with the following songs

01 shloka in nATa. Hindola. yare rangana yare krishnana - hindOLa
02 ma pala velasiga - asAvEri
03 shloka in chandrajyOthi
04 shashivadana bhaktajanabhana - chandrajyOthi
05 rItigaULa - paripAlaya raghunAtha
06 tanu ninnuvina the same jiva ninnadu - yadukula kAmbOdhi
07 daya mADo ranga - KalyANi
08 hari Smarane mADO nirantara - hamir kalyani
09 shloka in brindavana saranga
10 nin yako ninna hangyAko - brindavana saranga
11 shloka in ...sAvEri
12 started at kariya rakshisi... - SAvEri - parAku mADade parAmarisi aparAdhangaLa kshamiso P.dasa
13 jagadAnandakAraka
14 srishTi stithi laya... ahir bhairav
15 ninyAke nirdayanAde hariye ???   -hamsanandi ????
16 paramAtmuDu velige - vAgadIshwari
17 ??
18 azwAr pasuram in madhyamAvathi
19 Pavamana


No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...