Sunday, 13 April 2014

2014 Apr 12 KJ yEsudAs SR mahadEva sharma TiruvArur Bhaktavatsalam Dr.Karthick @ SRSM


Vocal: Vid Dr. K J Yesudas
Violin: Vid S R Mahadeva Sharma
Mridanga: Vid. Tiruvarur V Bhaktavatsalam,
Ghata: Vid. Dr. Karthick

01 navarAgamAlika varna

02  amrithavarshini alapane fwd by OmkAra rUpane gaNanAthane
A tamil song translated by movie director ravi for this concert (S)

03 shlOka fwd by pAvana guru pavanam Ashraye hamsAnandi

04 story on mOhana experience. ..
MOhana Alapane fwd by turugAya banda gOpiya kanda

04 endarO mahAnubhAvulu Sri Adi thyAgarAja

05 ItanIga vAsudEvanu samasta lOkadoDeya (A, S)

06 kshIra sAgara nannu dEvagAndhAri

07 rAma rAma guNasIma simhEndramadhyama  Adi (A N S T)

08 info on kanakadasa movie by movie director Ravi 
tiruppArkaDalil PallikonDAyil bhairavi

09 rAjIva nEtrAya brindAvana sAranga

10  bhaja gOvindam Ahir bhairav and ragamalika

11 karpUra priyane ninna kathe kELi

12 pibare rAma rasam Ahir bhairav

13 intro to gowrishri rAga
AparAdhi nAnalla aparAdha enagilla gowrishri p.DAsa 

14 haivarAsanam..

15 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...