Monday, 8 February 2016

2016 Feb 08 GRavikiran CharulathaRamanujam KVPrasad BRajashekhar @ RLKMSpringFestival

Vocal: Vid. GRavikiran 
Violin: Vid. CharulathaRamanujam 
Mridanga: Vid. KVPrasad 
Morsing: Vid. BRajashekhar 

Venue / Occasion : Bangalore Gayana Samaja / SRLKM Spring Festival

01 calamEla jEsEvayya nATakurinji mUlevIdu rangaswamy nattuvanAr (O)

02 kannAre kaNDEna achyutana kannada rUpaka p.dAsa (O, S)
Swara @ kaNNAre kaNDe nA 

03 vinatA suta vAhana shrI ramaNa jayantasEnA dEshAdi tyAgarAja

04 illE vaikuNTHa namma shrIlakSmi varALi purandaradAsar (A, N, S)
nereval @ paravAsudEvane ranganAyakanendu 

05 kripa jUchuTaku vELara  ChayA tharangiNi Adi tyAgarAja

06 ambA kAmAkshi bhairavi swarajathi miSra cApu shyAma shAstri (A, N, T)
nereval @  bhakta jana kalpalatikA karuNAlaya sadaya 

07 namaste paradEvate dEvAnji tiSra Eka m.dIkshitar

08 rAga tAna pallavi nATTakuranji chaturaSra tripuTa , eDupu-2 beats from samam
pallavi line: lambOdara lakumIkara ambAsuta amaravinuta 
RAgamAlika in malahari. .anandabhairavi. . KalyANi. .SurUTi

09 manda matiyo nAnu valaji Jhampa p.dAsa

10 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...