2016 Feb 09 TMKrishna RKShriramkumar ArunPrakash @ RLKM Spring FestivalVocal: Vid. TMKrishna 
Violin: Vid. RKShriramkumar 
Mridanga: Vid. ArunPrakash

01. RTP - shaNkarAbharaNa(A, T, S, T)
Pallavi Line: chakkagAni bhajana jEsevAriki tappuga galadA srI rAmA dinadinamu
Ragamalika Pallavi - tODi, Kharaharapriya, Kurinji, YamanKalyani, nArAyaNi, Kunthalavarali, kAMbODhi, tODi, varALi, dEsh surUTi
Swaras only in shaNkarAbharaNa

02. mOkSamu galadA bhuvilO sAramati Adhi thyAgarAja (A, t, N, S) 
Neraval and swara at vINA vAdana 
Alapane by TMK
tAna by both
Kriti by SRK
Neraval and Swaras by both

03 kApAli nin karunai mOhana Adhi pApanAsham shivan (O, S) 
Sang swaram once at Kapali at the end, and while about to conclude, again started another short round of Swaras at "pa" in Ka"pa"li! 

04 Slokam Chethodarpana Anandabhairavi Sindhubhairavi

05 jagadOddhArana kApi Adhi Purandara dhAsa (O, S)

06 bhajarE rE citta bAlAmbikAm kalyANi m.cAPu m.dhIkshitar(A, N, S)
Neraval at "shrI vAgbhava kUTa jata"
Swaras at "Sringara" 

07 vaishNava janatO Mishra rAgamAlika Adhi Narsi Mehta

08 Mangala Slokam (Mangalam Kosalendraya) fwd by 
shyAma sundarAnga dhanyAsi Adhi tyAgarAja

Comments

Popular posts from this blog

2016 Nov 20 SanjaySubrahmanyan SVaradarajan NevyveliVenkatesh AlalthurRajganesh @ MANMF

2016 Nov 04 MalladiBrothers CharulathaRamanujam TumkurRavishankar BRajashekar @ Nadasurabhi23rdAnnualFestival

2016 Aug 06 TMKrishna HKVenkatram KArunPrakash AnirudhAtreya @ SGBS / Unnati