Monday, 15 February 2016

2016 Feb 14 SanjaySubrahmanyan SVaradarajan NeyveliVenkatesh BRajashekar BGS RLKMSpringFest2016 02 14 SanjaySubrahmanyan SVaradarajan NeyveliVenkatesh BRajashekar BGS RLKMSpringFest

Vocal: Vid. SanjaySubrahmanyan 
Violin: Vid. SVaradarajan 
Mridanga: Vid. NeyveliVenkatesh 
Morsing: Vid. BRajashekar 

Ocassion / Venue: RLKMSpringFestical @ Bangalore Gayana SamAja 

01 vanajAksha ninnE nammi yunna vanitapai (pv) sAvEri KAta Vadivelu (TQ)

02 vandE mAtaram kEdAram mahAkavi subhramanya bharati

03 varalakshmIm bhajare re mAnasa saurAshtra  m.dikshitar (A, S)
swara @ varalakshmIm

04 ninnuvinA vErevaru mAlavi Adi GNB (A)

05 pakkAla nilabaDi golicE muccaTa bAga delpa kharaharapriyA tripuTa tyAgarAja (A, N, S, T)
nereval and swara @ tanuvu che

06 rAga tAna pallavi varALi khaNDa tripuTa 2 Kalai
Edupu: 1.5 beats
pallavi line: kANak kiDaikkumO sabEsan darisanam ... kaNDAl kalitirume
rAgamAlika swaras : sahAna, Anandabhairavi, shivaranjani

07 kandanai nI vandanai seivAi manamE kuntalavarALi TALA ? ramaswamy sivan

08 Emandune muddu bAlAmaNi kApi dharmapuri subbarayar

09 kandEnA govindanA chandrakauns purandhara dhAsa

10 nArAyananai thudhippoy komalAngi raghava ramAnujadhAsar

11 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja and vAzhiya sentamil

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...