2015 Nov 07 RanjaniGayathri HMSmitha DelhiSairam OmkarRao @ nAdasurabhi22ndAnnualConference

Voca: Vid. RanjaniGayathri 
Violin: VId. HMSmitha 
Mridanga: Vid. DelhiSairam 
Ghata: Vid. Omkar Rao 

Ocassion: nAdasurabhi22ndAnnualConference


01 sAmi ninnE kOri shankarAbharaNa Adi vINA Kuppier

02 sharavaNa bhava guruguham shanmukham bhajEham shri rEvagupti rUpaka m.dhIkshitar (s) 
Swara @ sharavaNa bhava guruguham 

03 rAmAbhi rAmA ramaNIya nAma dhanyAsi mishra chApu thyAgarAja(A N S ) 
Nereval @ sangItamu bADumaNi 

04 vanajamukhi ena madiShtArthava nIva sri krishNA kAnaDa m.cAPu k.dAsa

05 pAhi jagajanani vAchaspathi Adhi S.thirunAl Navaratri krithi ( A S T )
Grahabedham into vAsanti during AlApane 
Swara @ mOhana tara gAtri. .

06 sEvikka vEndum ayya chidhambaram AndhOLika Adhi mutthu thAndavar

07 rAga tAna pallavi dwijAvanti khaNDa triputa 2 Kalai and tiSra jhampe 9*4
and..  tisra gati tisra jhampe 6 *4* 1.5 
2 beats edupu in a 36 beats cycle 
Pallavi Line : Varashaila rAjasute shArade. Jaya jayavanti rAganute  pAhi mAm 

rAgamAlika in  bhUpAlam, (nATTakuranji nIlAmbari Grahabedham ).. sunAdavinOdini ... darbAri kAnaDa. .

08 baNNisi gOpi harasidanu kalyANa vasantha purandara dAsa

09 mAtA kALikA darbAri composer

10 mIrA bhajan pag gunguru bAdha shudda sArang

11 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

Comments

Popular posts from this blog

2016 Nov 20 SanjaySubrahmanyan SVaradarajan NevyveliVenkatesh AlalthurRajganesh @ MANMF

2016 Nov 04 MalladiBrothers CharulathaRamanujam TumkurRavishankar BRajashekar @ Nadasurabhi23rdAnnualFestival

2016 Aug 06 TMKrishna HKVenkatram KArunPrakash AnirudhAtreya @ SGBS / Unnati