Sunday, 8 November 2015

2015 Nov 07 RanjaniGayathri HMSmitha DelhiSairam OmkarRao @ nAdasurabhi22ndAnnualConference

Voca: Vid. RanjaniGayathri 
Violin: VId. HMSmitha 
Mridanga: Vid. DelhiSairam 
Ghata: Vid. Omkar Rao 

Ocassion: nAdasurabhi22ndAnnualConference


01 sAmi ninnE kOri shankarAbharaNa Adi vINA Kuppier

02 sharavaNa bhava guruguham shanmukham bhajEham shri rEvagupti rUpaka m.dhIkshitar (s) 
Swara @ sharavaNa bhava guruguham 

03 rAmAbhi rAmA ramaNIya nAma dhanyAsi mishra chApu thyAgarAja(A N S ) 
Nereval @ sangItamu bADumaNi 

04 vanajamukhi ena madiShtArthava nIva sri krishNA kAnaDa m.cAPu k.dAsa

05 pAhi jagajanani vAchaspathi Adhi S.thirunAl Navaratri krithi ( A S T )
Grahabedham into vAsanti during AlApane 
Swara @ mOhana tara gAtri. .

06 sEvikka vEndum ayya chidhambaram AndhOLika Adhi mutthu thAndavar

07 rAga tAna pallavi dwijAvanti khaNDa triputa 2 Kalai and tiSra jhampe 9*4
and..  tisra gati tisra jhampe 6 *4* 1.5 
2 beats edupu in a 36 beats cycle 
Pallavi Line : Varashaila rAjasute shArade. Jaya jayavanti rAganute  pAhi mAm 

rAgamAlika in  bhUpAlam, (nATTakuranji nIlAmbari Grahabedham ).. sunAdavinOdini ... darbAri kAnaDa. .

08 baNNisi gOpi harasidanu kalyANa vasantha purandara dAsa

09 mAtA kALikA darbAri composer

10 mIrA bhajan pag gunguru bAdha shudda sArang

11 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...