Wednesday, 2 September 2015

2015 Sept 01 CherthalaRanganathaSharma MysoreVSrikanth JVaidyanathan Anil Parashar

Vocal: Vid. CherthalaRanganathaSharma 
Violin: Vid. MysoreVSrikanth 
Mridanga: Vid. JVaidyanathan 
Khanjira: Vid. Anil Parashar

01 inta cAlamu jEsitE VARNA bEgaDA Adi vINai kuppiyer (O)

02 siddhi arul shiva shakti bAlakane nATa nIlakaNta shivan (O, S) 
swara @ Siddhi aruL

03 smaraNe ondhe sAladhE malayamArutha rUpaka puranDhara dhAsa (O, S)
Swara @ SmaraNe onde sAlade

04 paramakripa sagari yadukula kAMbOdhi GNB

05 E rAmuni nammitinO nE vakuLAbharaNa m.cApu tyAgarAja (A, N, S)
nereval and swara @ EkAntamuna sIta

06 inda tiruvaDivam vasantA

07 gAngEya vasana hamIr kalyANi Adhi swAthi thirunAL (A, N, S, T)
nereval and swara @ gAngEya

08 sattalEni dInamulu vachchenA nAganandini Adi thyAgarAja

09 rAga tAna pallavi nATTakuranji khaNDa tripuTa (edupu - 1 beat after samam)
pallavi line: shambO mahAdEva vibho pAhi prabhO satatam swayam bhO
rAgamAlika in pantuvarALi, suruTi, bAgEshri, hamsAnandi

10 chentar sAyaka rUpa bEhAg iriymman tampi

11 hari guNa gAvathi dhIpAli mIra bhajan

12 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...