Friday, 21 April 2017

2017 Apr 20 SanjaySubrahmanyan SVaradaraj NeyveliVenkatesh S Venkataramanan for Aradhana @ ChowdaiahMemorialHallVocal: Vid. SanjaySubrahmanyan 
Violin: Vid. SVaradarajan 
Mridnaga: Vid. NeyveliVenkatesh 
Khanjira: Vid. S Venkataramanan 


Organiser: Aradhana 
Venue: Chowdaiah Memorial Hall

Was late for the first few items
01 ninnu kOri mAlavi varna
02 jAnaki ramaNa shuddasImantini tyAgarAja

back to Live experience
03 nAdOpAsanacE shankaranArAyaNa bEgaDA Adi tyAgarAja (A, S)
swara @ nAdOpAsana

04 gOvinda ninnAnanda sakala sAdhanavu madhyamAavti Adi p.dAsa

05 chintaya mAam kandamUla Kandam Bhairavi rUpaka m.dIkshitar (A, N, S)
neraval @ mangaLakara mandahAsa vadanam ... 

06 sAmi mayUra giri vaDivEla khamAs TALA kavi kunjara Bharati

07 RTP KalyANi khaNDa rUpaka (R, T, P, T)
Pallavi line: tANDavam ADum tillai naTarAjan tajam takajham takiTa jham enDru
rAgamAlika: sahAna, hindOLa, kApi

08 harivAsaradha vupavAsadha bhAgyavu sinDhubhairavi purandara dAsa

09 nittam unnai vENDi manam RAGA TALA COMOSER ?? 

10 riNa madanuta paripAlaya mAmayi behAg Adi Swathi Thirunal

11 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...