Monday, 17 April 2017

2017 Apr 16 TMKrishna DrHemalatha ManojSiva BSPurushottam @ SRSMOccasion: 79th Ramanavami Sangeethotsava / Sree Rama Seva Mandali
Venue: Fort High School, Bangalore

Vocal: Vid. TMKrishna  
Violin: Vid. DrHemalatha 
Mridanga: Vid. ManojSiva 
Khanjari: Vid. BSPurushottam 

01 srI gurunA pAlithosmi pADi rUpaka m.dIkshitar (O, S, N, S)
SwarAkshara swara at sadAkhya kalAkarENa , Neraval,
Back to swara at kAdi matAnusArENa, this time in madhyama kAla

02 chANArO jAvaLi khamAs thanjavur chinnaiyya (A, S)
swara @ NI daya chEsi

03 brOchEvArevarurA khamAs Adi Mysore vAsudEvachAr (T on violin )
Neraval at sItApati nA pai

04 dalachina vAru dhanyAsi subbarAya shAstri (A, N)
Neraval at kumAra janani karuNarasa

05 rAgamAlika AlApane (kEdAragauLa, sRI, nAyaki, janaranjani, pUrvikalyANi, kAMbOdhi, sAlagabhairavi)

06 padavinI sadbhaktiyu galguTe sAlagabhairavi Adi tyAgarAja (S)
Swara at padavini

07 mEru samAna DhIra mAyAmALavagouLa madhyAdhi tyAgarAja (O, S, T)
swara @ mahA mEru samAna

08 jagadAnandakArakA jayajAnakI nATa Adi tyAgarAja

09 srI rAmachandra kripAlu bhajamana yamunakalyANi tulsidAs

10 hechcharikAgA rA yadhukula kAmbOdhi khanda jhampa tyAgarAja

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...