2017 Apr 16 TMKrishna DrHemalatha ManojSiva BSPurushottam @ SRSMOccasion: 79th Ramanavami Sangeethotsava / Sree Rama Seva Mandali
Venue: Fort High School, Bangalore

Vocal: Vid. TMKrishna  
Violin: Vid. DrHemalatha 
Mridanga: Vid. ManojSiva 
Khanjari: Vid. BSPurushottam 

01 srI gurunA pAlithosmi pADi rUpaka m.dIkshitar (O, S, N, S)
SwarAkshara swara at sadAkhya kalAkarENa , Neraval,
Back to swara at kAdi matAnusArENa, this time in madhyama kAla

02 chANArO jAvaLi khamAs thanjavur chinnaiyya (A, S)
swara @ NI daya chEsi

03 brOchEvArevarurA khamAs Adi Mysore vAsudEvachAr (T on violin )
Neraval at sItApati nA pai

04 dalachina vAru dhanyAsi subbarAya shAstri (A, N)
Neraval at kumAra janani karuNarasa

05 rAgamAlika AlApane (kEdAragauLa, sRI, nAyaki, janaranjani, pUrvikalyANi, kAMbOdhi, sAlagabhairavi)

06 padavinI sadbhaktiyu galguTe sAlagabhairavi Adi tyAgarAja (S)
Swara at padavini

07 mEru samAna DhIra mAyAmALavagouLa madhyAdhi tyAgarAja (O, S, T)
swara @ mahA mEru samAna

08 jagadAnandakArakA jayajAnakI nATa Adi tyAgarAja

09 srI rAmachandra kripAlu bhajamana yamunakalyANi tulsidAs

10 hechcharikAgA rA yadhukula kAmbOdhi khanda jhampa tyAgarAja

Comments

Popular posts from this blog

2016 Nov 20 SanjaySubrahmanyan SVaradarajan NevyveliVenkatesh AlalthurRajganesh @ MANMF

2016 Nov 04 MalladiBrothers CharulathaRamanujam TumkurRavishankar BRajashekar @ Nadasurabhi23rdAnnualFestival

2016 Aug 06 TMKrishna HKVenkatram KArunPrakash AnirudhAtreya @ SGBS / Unnati