Friday, 17 May 2019

2019 May 17 VSahana TVGopalakrishnan TripurnitaraRadhakrishnan Ganabharati

VinA: Vid. VSahana 
Mridanga: Vid. TVGopalakrishnan 
Ghata: Vid. TripurnitaraRadhakrishnan 

Venue: Ganabharati, Mysore

01 vIribONi varNa bhairavi khaNDa aTa pachchimiriam Adiappayya

02 praNavO OmkAra gaNapate Hamasadhwani TVG

03 I vasudhA nIvanti dhaivamu shahana Adi tyAgarAja

04 shEShAchala nAyakam varALi rUpaka m dhIkShithar (A, 

05 Sharavanabhava Pashupatipriya Adi HMuttaiahBhagavatar

06 chakkani rAja mArgamu kharaharapriya Adi tyAgarAja (R, T , N, S, T)

07 vishwEshwara dharushanu kar sinDhubhairavi rUpaka swAthi thirunAL

081 tillAna bEhAg TVG

09 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...