Friday, 10 May 2019

2019 Apr 20 TrichurBrothers SaiRakshit TrichurMohan KovaiSuresh @ RSM

Vocal: Vid: TrichurBrothers 
Violin: Vid. SaiRakshit 
Mridanga: Vid. TrichurMohan 
Ghata: Vid. KovaiSuresh

Venue: Sree Ramaseva Mandali, Fort High School
Occasion: Ramanavami Music Festival

01 kamalApthakula brundhAvana sAranga dhEshAdhi tyAgarAja

02 mahA ganapatE naTa nArAyani Adi m.dIkshitar

03 rAmanukku mannan muDi tarittAle nanmai hindOLa Adi aruNAcala kavi (O)

04 gOpAlaka pAhimAm rEvagupthi tripuTa swAthi thirunAL

05 dinamaNi vamsha harikAmbhOji Adi tyAgarAja (O, S)
Swaras at dinamaNi

06 ardha nArIshwaram kumudhakriya rUpaka muthuswAmy dhIkshithar (O)

07 upachAramUlanu bhairavi Adi tyAgarAja (A, N, S, T)
Nereval at kapaTa nATaka

08 rAma nIla mEgha shyAma RAGA TALA COMPOSER

09 bhAgyAda lakshmi bAramma srI Adi purandaradhAsa

10 rAga tAna darbAri kAnaDa and dEsh
Ragamalika in mOhana.. rEvati.. beethOvanpriya.. bilahari... Sindhubhairavi..

11 harivarAsanam hariharasuthAshtakam madhyamAvati kambamgudi kulathur iyer

12 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja and mangala shloka

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...