Friday, 10 May 2019

2019 Apr 21 TrichurBrothers SaiRakshit TrichurMohan KovaiSuresh @ Seshadripuram

Vocal: Vid: TrichurBrothers 
Violin: Vid. SaiRakshit 
Mridanga: Vid. TrichurMohan 
Ghata: Vid. KovaiSuresh

Venue: Seshadripuram
Occasion: Ramanavami Music Festival

01 vIribONi varNa bhairavi khaNDa aTa pachchimiriam Adiappayya

02 namAmi vighna vinAyaka hamsadhwani Krishnaswamy Ayya (O, S)
Swaras at NamAmi vighnavinAyaka

03 sOundara rAjam AshrayE brundhAvana sAranga rUpaka m.dhIkshithar (O)

04 telialEru rAma Bhakthi mArgamunu dhEnuka Adi tyAgarAja (A, N, S)
Nereval at teliyalEru

05 guruvAyUrappanE appan rIthigouLa Adi ambujam krishNa (O)

06 Kara charaNa kritam vA.. shlOka
bhO shambhO SivashambhO rEvathi Dayananda Saraswati (O)
TAna as manodharma
Shloka as a refrain during tAna


07 niravadi sukhadA ravichandrikA Adi tyAgarAja (CS)

08 rAga tAna pallavi pUrvikalyANi (T)
TAna RAgamAlika in kApi, hamsanAdam, mOhanakalyANi,  Triputa traditional way
Ragamalika swaras in dEsh, ??, KAnaDa, sindhubhairavi, bEhAg

09 abhAng (aala bole chippaleela)

10 chinnanchiru kiLiyE rAgamAlika Eka Subramanya Bharathi

11 bAro Krishnayya MAND k.dAsa

12 shlOka (SugrIvashcha. Vibhishanascha..in. Ahirbhairav)
pibarE rAmarasam yaman kalyAni sadAsiva bramEndrar

13 rAmachandrAya janaka mangaLam kuranji bhadrAcala rAmadas

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...