Friday, 10 May 2019

2019 May 06 VisakaHari NalinaMohan HSSudheendra SukanyaRamgopal @ Vani School

Harikatha Topic: Sundara Kanda

01  shlOka in vasantha 
sitamma mAyamma.. vasantha

02 kalugunA padanIraja
PUrna lalita 
Swaras 

03 jagadAnandakAraka.. nATa

04 pantuvarALi  AlApane
Aparamabhakti entO..
Swaras at aparAma

05 rAgi tannirao bhikshake..p.dAsa

06 amaratAraka (jagadAnandakAraka)
Only one line with sawaras

07 brindAvana sAranga..  shlOka
KamalAptakula kalashAbdhi chandra

08 chalamElara sAketarAma.. mArgahindOLa

09 namastyai..  shlOka in shahAna
DEhi tavapadam bhaktim vaidEhi

10 shlOka in ranjani
DurmArgachara

11 nI dayarAda.. vasanthabhairavi

12 rAja dasharathO nAma..rathakunjaravAjimAne in shaNmukhapriya
TAna
Anjaneyam hanumantam pavanAtmajam.. rAma dUtam bhajEham
KhaNda triputa 2 kalai... 1 beat after samam
Tani

13 sarasa sAma dAna bEdha..  kApinArAyaNi

14 kaNDen kaNdEn sitayai....

15 mAmava paTTAbhirAma.. maNirangu

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...