Wednesday, 4 May 2022

2022 Apr 26 SumaSudheendra SandhyaVivek RadhikaShivaram MatturSrinidhi BCManjunath SNNarayanamurthy

ViNA Trio: Vid. SumaSudheendra + SandhyaVivek  + RadhikaShivaram

Violin: Vid. MatturSrinidhi 

Mridanga: Vid. BCManjunath 

Ghata: Vid. SNNarayanamurthyParticipation: Online Audience

Occasion: 29th Annual Sree Ramanavami Sangeethotsava

Venue: Vani School, Basaveshwara Nagar, Bangalore


01 jagadAnandakArakA jayajAnakI nATa Adi tyAgarAja

02 teliyalEru rAma bhakti dhEnukA Adi tyAgarAja (A)

03 rAma manthrava japisO jOnpuri Adhi puranDhara dhAsa

04 hechcharikagA rA yadhukula kAmbOdhi khanda chApu tyAgarAja

05 bhAvayAmi gOpAlabAlam yamunakalyANi k ChApu aNNamAchArya

06 mAmava paTTAbhi rAma maNirangu M Eka m.dIkshitar

07 thumak chalat rAmachandra tulasidAsar bhajan

08  bhajare re bhaja mAnasa mOhanakalyANi mysore vAsudevAcAr (R, T, S, T)

09 BhAvayAmi raghurAmam rAgamAlike rUpaka swAthi thirunAL

10 pibarE rAma rasam Ahirbhairav Adi sadASiva brahmEndra

11 rAmachandrAya jana navarOj tiSra Eka bhadrAcala rAmadAs


No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...