Wednesday, 4 May 2022

2022 Apr 25 Radha Bhaskar and Team @ Vani School

Vocal: Vid. Radha Bhaskar + Bhargavi Venkataram, Yoga Kirtana, Madhuri Kaushik

Violin: Vid. Sindhu Suchetan

Mridanga: Vid. Mudra Bhaskar


Participation: Online Audience

Occasion: 29th Annual Sree Ramanavami Sangeethotsava

Venue: Vani School, Basaveshwara Nagar, Bangalore


Introduction to concert theme and each song had its introduction covering the composer, the intent behind the composition and interesting snippets of the ragas


01 jagadAnandakArakA jayajAnakI nATa Adi tyAgarAja

02 rAmA dayajooDavE dhanyAsi Adi bhadracala rAmadas

03 bhajana sEya rAda dharmavathi rUpaka mysUru vAsudhEvAchAr (A)

04 sharaNam sharaNam raghu rAma asAvEri m.cApu aruNAchala kavi

05 nIkela dayarAdu sarasAngi k.cApu rAmaswAmi sivan

06 kalyAna rAmA hamsanAdham Adi UthukADu vEnkaTa subbaiyar

07 shlOka (exuding navarasa)

08 dEva dEvam bhajE hindOLam annamAcArya

09 rAmakaThA sudhA madhyamAvathi Adi tyAgarAja (A, S, T)

10 dIna janAvana shri rAma dAnava haraNa shri rAma Bauli tripuTa tyAgarAja

11 rAma rAma rAma rAma sIta rAma navrOj tyAgarAja

12 karuNA jaladhE dhAsharaThE nAdhanAmakriya Adi tyAgarAja

13 rAmachandra prabhO sindhubhairavi swAthi thirunAL

14 mA rAmachandruniki mangalamu nityam (d) madhyamAvati Jhampa Shahji Maharaja


No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...