Tuesday, 14 April 2015

2015 April 13 RamakrishnanMurthy TKVRamanujacharyulu JVaidyanathan Guruprasanna @SRSM
Vocal  : Vid. Ramakrishnan Murthy
Violin : Vid. TKV Ramanujacharyulu
Mridanga : Vid. J Vaidyanathan
Khanjira : Vid. Guruprasanna


01 pavanAtmajAgaccha paripUrNa svaccha nATa khaNDa cApu m.dhikshitar (O, S)

02 viDajAladurA nA manasu vinarA nA janaranjani tyAgarAja (N @ ninnugA bhAvinchi santasilli)

03 birAna brOva idE kalyANi Adhi tiSra ThanangampADi PancanAda Aiyyar (A, N @ nIpAda pankajamu, S)

04 kshitijA ramaNam dEvagAndhAri Adi m.dhIkshitar

05 dhyAnamE varamaina gangA snAnamE manasA dhanyAsi tyAgarAja ( A, S, T)

06 rAga tAna pallavi kAnaDa khaNDa tripuTa 2 kaLai 2.5 beats after samam
pallavi line: pAlinchutaka nadSachivacchitivO nannu srI rAmachandra
rAgamalika in Pallavi : mOhana , madhyamAvati 
rAgamAlika swaras in kAnaDa, mOhana, and seamless transition between the 2 during 2nd speed swaras

07 viruttum ( kApi, bEhAg, Sindhubhairavi and kApi) brindAvanadonadoLagADuvanyAre kApi Adi p.dAsa

08 dhIm dhIm tanana tillAna yadukula kAmbOdhi k.tripuTa pUchi SrinivAsa IyengAr

09 marukkulAviaya thiruppugazh pUrvikalyANi rUpaka aruNagiri nAThar

10 nInAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...