Thursday, 1 February 2018

2018 Jan 28 VittalRamamurthy VVMurari BRSrinivas MadipakkamMurali @ VisheshaFineArts

Violin: Vid. VittalRamamurthy 
Viola: Vid. VVMurari 
Mridanga: Vid. BRSrinivas 
Ghata: Vid. Madipakkam Murali 

Venue/ Occasion: VisheshaFineArts , Purandara / Tyagaraja Aradhana

01 vIribONi varNa bhairavi khaNDa aTa pachchimiriam Adiappayya 

02 raghunAyaka nI pAdhayUga Hamsadwani Adi tyAgarAja

03 gurulEkha ITuvanTi gauri manOhari jhampA tyAgarAja (A)

04 paramAtmuDu velagu muccaTa vAgadIshvari Adi tyAgarAja

05 marugElarA O rAghavA jayanthashrI Adi tyAgarAja

06 mAmava mInAkshi rAjamAthangi varALi mishra chApu m.dhIkshithar (A)

07 akhilAndEshwari rakshamAm dhwijAvanthi Adi m.dhIkshithar

08 ShObillu saptaswara jaganmOhini rUpaka tyAgarAja

09 chakkani rAja mArgamu kharaharapriyA Adi tyAgarAja (A, T)

10 jagadOddhArana kApi Adi Purandara dAsa

11 tillAna madhuvanti Adi LGJ

12 nI nAma rUpamulaku nitya saurAshtram tyAgarAja

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...