Saturday, 10 February 2018

2018 Feb 10 RanjaniGayathri HNBhaskar SaiGiridhar KVGopalakrishnan @SRLKMSpringFest

Voca: Vid. RanjaniGayathri 
Violin: Vid. HNBhaskar 
Mridanga: Vid. SaiGiridhar 
Khanjari: Vid. KVGopalakrishnan 

Venue / Occasion : SRLKM SpringFest

01 vanajAkshi ninnE kOri varNa kalyANi aTa pallavi gOpAla iyer

02 sAmAnyavalla sri hariya sEve chArukEshi Adi p.dAsa (O, S)
swaras @ sAmAnyavalla

03 nannu brOva nIkintha thAmasama abhOgi dhEshAdhi tyAgarAja (O, N)
nereval @ gajarAja rakshaka

04 mAmava mInAkshi rAjamAthangi varALi mishra chApu m.dIkshitar (A)

05  Saraguna pAlimpa kEdAragowLa Adi rAmanAthapuram srInivAsa iyengAr (A, S, T)
swaras @ varaguNa sEsha

06 ADinayer kaNNa mOhana ambujam Krishna

07 rAga tAna pallavi Sri nIlAmbari bindumAlini

08 ugAbhOga (hari nAma...)

09 kELO sacharita mAND darbAri kAnaDa bAgEshri dEsh p.dAsa

10 shankara sRI girinAtha prabhu ke hamsAnandi Swathi Thirunal

11 sharaN sharaN EkanAtha abhAng pIlu tukArAm

12 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...