Monday, 24 February 2014

2014 Feb 23 G Ravikiran Dr Hemalatha K Arun Prakash @ RLKM01 valachi navarAgamAlika Adi paTNam subramaNya Iyer

02 gurulEkha ITuvanTi gauri manOhari jhampA thyAgarAja

03 sUrya mUrtE sowrAsTra chaturaSra dhruva m.dhIkshithar

04 BhavanutA nA hrida yamuna mOhana Adhi tyAgarAja (A, N, S)

05 patti viduva rAdhu nA chai manjari Adhi thyAgarAja

06 pArvati ninnu nera nammiti sukhapANi brOvu kalgaDa tishraEka syAma sAstri

07 dAchukOvalena tODi jhampa tyAgarAja (A, N , S, T)

08 parandhAmavati jayati pArvati paramEsha yuvati  dhAmavati

09 rAga tAna pallavi rItigauLA khaNDa tripuTa plus 11 beats 

Pallavi: daSharatha bAla rAmachandrayya dayAnidhe mAm pAhi

rAga mAlika : kalyANi mEgharanjani sahAna

10 tapava mADIdarEnu japava mADidarEnu hindOLa k.dAsa (tuned by Dr R K Srikantan)

11 nODuvude KaNNu kELuvudE kivi shudda dhanyAsi (tuned by Dr R K Srikantan)

12 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja (ending with suraTi)


No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...